CZ EN

oddělení 4801 - Metodická podpora a kárná řízení

Zajišťuje metodickou podporu aplikace ustanovení zákona č. 234/2014 Sb.

a)    zajišťuje metodickou podporu aplikace ustanovení zákona č. 234/2014 Sb.,
b)    provádí průběžný monitoring a analýzu příslušných právních předpisů týkajících se státní služby,
c)    připravuje rozhodnutí pro státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. j) bod 2. zákona č. 234/2014 Sb.,
d)    připravuje rozhodnutí pro státního tajemníka ve věcech, ve kterých vykonává působnost nadřízeného služebního orgánu podle § 162 odst. 4 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb.,
e)    připravuje rozhodnutí pro kárnou komisi na ministerstvu v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
f)    zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost kárné komise ministerstva,
g)    koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu materiálů, stanovisek a jiných podkladů pro státního tajemníka na poradu státních tajemníků, na jednání s nejvyšším státním tajemníkem a jednání s ostatními státními tajemníky,
h)    připravuje pro státního tajemníka podklady k jednání poradního sboru nejvyššího státního tajemníka k zákonu o státní službě,
i)    řeší stížnosti státních zaměstnanců a zaměstnanců, zajišťuje agendu šetření stížností na zaměstnance a státní zaměstnance,
j)    zajišťuje činnost prošetřovatele podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.,
k)    řeší odvolání státních zaměstnanců, připravuje podklady pro postoupení odvolání podle § 168 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 162 odst. 4 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb.,
l)    řeší stížnosti a odvolání v souvislosti s vyřizováním žádostí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místa, včetně služebních míst představených,
m)    posuzuje a zpracovává svodná stanoviska k návrhům změn zákona č. 234/2014 Sb. a prováděcích právních předpisů k němu vydaných,
n)    na základě podkladů předaných odborem Personálním zpracovává služební předpisy týkající se jeho působnosti (s výjimkou organizačního řádu, služebních předpisů k organizačním změnám a požadavkům na služební místa státních zaměstnanců) a pracovní řád,
o)    zajišťuje koordinaci a řízení systému služebních předpisů, posuzuje návrhy služebních předpisů, kontroluje jejich formální náležitosti a upozorňuje na jejich zřejmý nesoulad s právními předpisy a služebními předpisynejvyššího státního tajemníka,
p)    zabezpečuje agendu vyřizování námitek proti služebnímu hodnocení státních zaměstnanců. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář