Novinky

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS
oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • Praha
 • magisterský studijní program
 • Sekce 05

Datum od: 21.9.2022 Datum do: 21.10.2022

Volné služební místo

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3593, v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Základní informace o služebním místě

 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: leden - únor 2023
 • obory služby:  2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry; 5. Finančí a ekonomická spolupráce se zahraničím
 • termín pro podávání přihlášek do: 21. října 2022

Charakteristika vykonávaných činností

 • příprava, sjednávání a navrhování mezinárodních prezidentských smluv o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně protokolů k nim, jako právních předpisů s mezinárodní působností;
 • zajišťování legislativního procesu, který souvisí se vstupem výše zmíněných smluv 
  a protokolů v platnost a v účinnost (tvorba a předkládání materiálů do mezirezortního připomínkového řízení, na jednání vlády, Parlamentu, atd.);
 • vedení evidence uzavřených daňových smluv, provádění jejich analýz a navrhování jejich změn;
 • posuzování návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných právních předpisů v připomínkovém řízení, včetně vypracovávání stanovisek z hlediska mezinárodních daňových vztahů;
 • provádění interpretace ustanovení smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim vztahujících se;
 • posuzování a řešení případných sporů a nesrovnalostí v oblasti mezinárodního dvojího zdanění příjmů a majetku;
 • zpracovávání návrhů na daňová opatření k zajištění vzájemnosti, popř. odvetných daňových opatření ve vztahu k zahraničí;
 • provádění překladů textů smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim a jiných cizojazyčných odborných materiálů dotýkajících se problematiky takových smluv;
 • zajišťování příprav a účast na jednáních příslušných orgánů EOCD;
 • účast na jednáních v orgánech EU ve věci mezinárodního zdaňování v kontextu smluv o zamezení dvojímu zdanění a případně implementování závěrů z jednání v rámci EU do oblasti mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v rámci ČR;
 • komplexní zajišťování návrhů věcného řešení na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění se zásadními dopady rozpočtovými, ekonomickými 
  a sociálními;
 • navrhování legislativních změn ve vnitrostátních právních předpisech ČR v oblasti mezinárodního zdaňování příjmů;
 • vyhodnocování české judikatury vztahující se k sjednaným smlouvám o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim;
 • koordinování spolupráce se zahraničními daňovými úřady, odbornými institucemi 
  a odborníky.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • 6 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 2 dny v měsíci,
 • příspěvek z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • úroveň znalosti cizího jazyka (anglického, německého nebo franocuzského) ve 2. stupni znalosti dle standardizovaných jazykových zkoušek stanovených rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Václav Zíka, +420 257 043 197, Vaclav.Zika@mfcr.cz  

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější