Novinky

Postup při vyřizování stížností, petic a podnětů

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka
odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Vydáno

 • Petice a stížnosti
 • Veřejný sektor
 • Služby veřejnosti
 • Postup
Aktualizováno 4. 3. 2022
 • Stížnost, jejíž vyřízení patří do působnosti nového správního orgánu, tj.odbor 56 - Interní audit a inspekce
 • Stížnost, jejíž vyřízení patří do působnosti nového správního orgánu, tj.odbor 69 - Monitorování nesprávností
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu - Příjem osobních podatelů

Obecná charakteristika stížností podle správního řádu, petic, nesouhlasných podání a podnětů

Příjem a vyřizování stížností podle správního řádu

1. Stížnosti podle správního řádu přijímají všechny útvary ministerstva.

2. Stížnost podle správního řádu je možné podat

 • písemně na adresu ministerstva, Letenská 15, 118 10 Praha 1,
 • ústně do protokolu,
 • datovou schránkou (ID DS: xzeaauv),
 • prostřednictvím e-podatelny: podatelna@mfcr.cz,
 • na e-mailové adrese: petice.stiznosti@mfcr.cz,
 • jinými technickými prostředky (např. pomocí telefonní protikorupční linky číslo 257 043 800). V takovém případě musí být učiněné podání potvrzeno, popř. doplněno ve lhůtě podle § 37 odst. 4 správního řádu.

3. Stížnost, jejíž vyřízení patří do působnosti jiného správního orgánu, odbor Kancelář státního tajemníka bezodkladně postoupí přípisem místně a věcně příslušnému správnímu orgánu a stěžovatele o této skutečnosti vyrozumí přípisem. V přípisu se uvádí, kdy a kým byla stížnost zaslána, její stručný obsah, důvody, proč se ministerstvo považuje za nepříslušné pro vyřízení této věci a důvody, které vedly ministerstvo k závěru, že správní orgán, kterému se věc postupuje, je v této věci příslušným správním orgánem. Za bezodkladné postoupení se považuje postoupení v nejbližší pracovní den poté, kdy se ministerstvo dozvědělo o vlastní nepříslušnosti, maximálně do 5 pracovních dnů.

4. Stížnost podle správního řádu musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení, nestanoví-li odbor Kancelář státního tajemníka lhůtu kratší. Tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v průběhu vyřizování stížnosti zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

5. Věcně příslušný útvar je povinen ve lhůtě podle odstavce 4 vyrozumět podatele o vyřízení stížnosti. O výsledku šetření a opatření k nápravě bude podatel vyrozuměn přípisem jen tehdy, pokud o to požádal. V přípisu musí být uvedeno, zda je stížnost shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou a odůvodnění takového závěru.

6. Je-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, učiní věcně příslušný útvar bez zbytečného odkladu nezbytná opatření k nápravě.

7. Má-li podatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, má právo požádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

8. Posouzení správnosti postupu vyřízení stížnosti provede útvar nadřízený podle organizační struktury ministerstva věcně příslušnému útvaru, který šetření původní stížnosti provedl (dále jen „nadřízený útvar“). Dojde-li nadřízený útvar k závěru, že stížnost je důvodná nebo částečně důvodná, přijme okamžitá opatření k nápravě.

9. Není-li shledán důvod k opatření a stížnost byla shledána nedůvodnou, nadřízený útvar v přípise o vyřízení stížnosti stěžovatele výslovně upozorní, že každé další podání v téže věci, které nebude obsahovat nové skutečnosti v době šetření neznámé, bude bez dalšího šetření založeno, aniž by o tom byl stěžovatel vyrozuměn.

Příjem a vyřizování petic

1. Povinností ministerstva je přijmout petici, která je mu adresována. Za petici se považuje podání, které má náležitosti dle § 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

2. Žádá-li podatel petice její osobní převzetí určitým vedoucím zaměstnancem ministerstva, jeho žádosti se vyhoví. Pokud této žádosti není možné vyhovět, přijme petici náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit a v případě jeho nepřítomnosti ředitel odboru Kancelář státního tajemníka.

3. Postup a lhůty při vyřizování a postoupení petic stanovuje zákon o právu petičním.

4. Věcně příslušný útvar ministerstva řádně posoudí obsah přijaté petice a ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení petice odpoví přípisem podateli petice.

5. Lhůta k postoupení petice činí maximálně 5 kalendářních dnů ode dne doručení petice.

Příjem a vyřizování jiných stížností a podnětů

1. Ministerstvo je povinno přijímat jiné stížnosti (tj. stížnosti, které nejsou podány podle správního řádu) a podněty (dále jen ostatní podání) na adrese Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, telefonní protikorupční linku číslo 257 043 800. Pro příjem elektronicky zaslaných podnětů jsou zřízeny adresy petice.stiznosti@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz a datová schránka (ID DS: xzeaauv).

2. Ostatní podání, jehož vyřízení patří do působnosti jiného správního orgánu nebo jiného subjektu, odbor Kancelář státního tajemníka bezodkladně postoupí přípisem k vyřízení tomuto orgánu nebo subjektu.

3. Je-li známa totožnost a doručovací adresa (§ 19 odst. 3 správního řádu) podatele podnětu, jehož vyřízení patří do působnosti jiného subjektu, je odbor Kancelář státního tajemníka povinen přípisem informovat podatele podnětu o jeho postoupení.

4. Ostatní podání jsou vyřizovány ve lhůtě do 30 dnů od doručení, nestanoví-li odbor Kancelář státního tajemníka lhůtu kratší. Za dodržení nebo prodloužení lhůt pro vyřízení je odpovědný vedoucí zaměstnanec věcně příslušného útvaru, který podání vyřizuje.

5. Ostatní podání, které neobsahují dostatek údajů potřebných k identifikaci jejich podatele, se evidují, postupují a vyřizují pouze v případě, že obsahují konkrétní údaje o porušování právních předpisů. Ostatní anonymní podněty se bez dalšího odkládají.

Evidence stížností, petic a ostatních podání

Centrální evidenci stížností, petic a podnětů vede odbor Kancelář státního tajemníka. Centrální evidence je vedena tak, aby poskytovala údaje důležité pro hodnocení došlých a vyřízených stížností, petic a podnětů a umožňovala soustavnou kontrolu včasnosti a správnosti jejich vyřízení.

Příjem osobních podatelů

Na adrese Letenská 15, 118 10 Praha 1 je také možné učinit ústní oznámení..


 

Doporučované

Nejčtenější