Novinky

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti PRISKO a.s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • Nominační zákon
 • Prisko a.s.
 • Ministerstvo financí

Datum od: 10.5.2022 Datum do: 24.5.2022

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena/členky představenstva ve společnosti PRISKO a.s. se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 46355901

Charakteristika náplně funkce:

 • spolurozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a řízení jejího chodu;
 • realizace strategie společnosti definované akcionářem;
 • spoluřízení společnosti v souladu s její strategií, finančně-obchodními a investičními plány;
 • koordinace a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy ve společnosti a zajištění jejich optimalizace a zvyšování efektivity;
 • řízení a správa majetkových účastí;
 • finanční restrukturalizace společností a správa pohledávek;
 • reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími organizacemi.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • věk minimálně 25 let;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, právního nebo technického směru;
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971);
 • bezdlužnost;
 • způsobilost k výkonu funkce.

Odborné požadavky:

 • minimálně 5 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu ve společnosti/společnostech (či jejich dceřiných společnostech) v oblasti správy majetkových účastí a finančního managementu v posledních 10-ti letech;
 • zkušenosti s finanční restrukturalizací podniku;
 • zkušenosti v oblasti správy pohledávek;
 • zkušenosti v oblasti spoluřízení společnosti, řízení rizik, projektů a účetnictví;
 • znalost relevantních právních předpisů;
 • zkušenosti v oblasti právní problematiky s důrazem na správu a vymáhání rizikových pohledávek;
 • zkušenosti s vytvářením strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci celkového řízení;
 • schopnost posuzovat rizika na základě finančních výkazů;
 • prokazatelná znalost anglického jazyka – úroveň C1 výhodou, znalost dalšího světového jazyka výhodou.

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající organizační, komunikační, řídící a prezentační dovednosti;
 • strategické i analytické myšlení;
 • schopnost vést, motivovat a vyjednávat;
 • vysoká výkonnost, cílevědomost, dynamičnost, flexibilita, samostatnost a kreativita;
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita.

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte:
  • jméno, příjmení a titul;
  • datum a místo narození;
  • státní příslušnost;
  • místo trvalého pobytu;
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • datum a podpis.
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • strategický koncept na téma „Úvaha nad dalším fungováním společnosti“ (v rozsahu maximálně 10 normostran);
 • prezentaci konceptu budoucí činnosti společnosti v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor (.DOCX, 16 kB));
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:
  1. u orgánů Finanční správy České republiky,
  2. u orgánů Celní správy České republiky,
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   (Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." a čestné prohlášení. Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu.

Předpokládaný nástup: dohodou

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 24. 5. 2022.

Požadované dokumenty zašlete na adresu:
Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do výběrového řízení na funkci člena/členky představenstva ve společnosti PRISKO a.s. (10. - 24. 5. 2022)"

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů/uchazeček a právo výběrové řízení zrušit.

Doporučované

Nejčtenější