Novinky

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva s pověřením řízení instituce do společnosti – Národní rozvojová banka, a. s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Národní rozvojová banka
 • Nominační zákon

Datum od: 14.11.2022 Datum do: 11.12.2022

Ministerstvo financí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva s pověřením řízení instituce do společnosti – Národní rozvojová banka, a. s. IČO: 44848943.

Národní rozvojová banka, a.s. je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Cílem banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje České republiky prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních produktů, zejména v oblastech malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky.

Charakteristika náplně funkce:

 • rozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a řízení jejího chodu; 
 • realizace strategie společnosti definované akcionářem; 
 • řízení přímo podřízených útvarů a koordinace činnosti ostatních úseků, za účelem realizace činností v souladu se strategií společnosti a s finančně obchodním plánem na příslušný rok;
 • zabezpečení obchodního vedení společnosti ve smyslu platných Stanov společnosti;
 • koordinace a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy ve společnosti a zajištění jejich optimalizace a zvyšování efektivity;
 • zajišťování dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti;
 • mezinárodní reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími organizacemi.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, právního nebo technického směru; 
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971); 
 • bezdlužnost;
 • způsobilost k výkonu funkce.

Odborné požadavky:

 • minimálně 3 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu ve společnosti/společnostech v bankovní oblasti či jiných finančních institucích;
 • zkušenost s prací ve statutárních orgánech společností a s procesy Corporate Governance;
 • zkušenost s vedením organizační jednotky (útvaru) ve vícestupňové organizační struktuře;
 • znalost bankovních produktů se zaměřením na produkty související s financováním;
 • znalost právních předpisů v oblasti bankovnictví, finančního trhu a podpořeného financování;
 • znalost regulace a fungování významných světových trhů;
 • zkušenosti s vytvářením strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci celkového řízení;
 • schopnost posuzovat rizika na základě finančních výkazů;
 • znalost pravidel pojištění;
 • znalost anglického jazyka – min. úroveň C1, znalost dalšího světového jazyka výhodou;
 • předpoklady pro výkon funkce podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající řídící, organizační, komunikační a prezentační dovednosti;
 • strategické i analytické myšlení;
 • schopnost vést, motivovat a vyjednávat;
 • orientace na výsledky, cílevědomost, dynamičnost, samostatnost a kreativita;
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita.

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte:
  • jméno, příjmení a titul;
  • datum a místo narození;
  • státní příslušnost;
  • místo trvalého pobytu;
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • datum a podpis.
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • strategický koncept na téma „Transformace NRB v  České republice v krátkodobém a střednědobém výhledu" (v rozsahu maximálně 10 normostran);
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor (.DOCX, 16 kB));
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:1
  1. u orgánů Finanční správy České republiky,
  2. u orgánů Celní správy České republiky,
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • osvědčení (.DOCX, 14 kB) podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." a čestné prohlášení. Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu - např. osvědčení o jazykové zkoušce.

Předpokládaný nástup: dohodou

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 11. 12. 2022.

Požadované dokumenty zašlete na adresu:
Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do výběrového řízení na funkci člena/členky představenstva s pověřením řízení instituce ve společnosti Národní rozvojová banka, a.s."

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

 


1 Za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4).

Doporučované

Nejčtenější