Novinky

odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Odbor zajišťuje právní služby v oblasti mezinárodního a evropské práva a zastupuje zájmy České republiky před mezinárodními justičními orgány a rozhodčími tribunály...

ilustrace

Odbor zajišťuje právní služby v oblasti mezinárodního a evropské práva a zastupuje zájmy České republiky před mezinárodními justičními orgány  a rozhodčími tribunály. Odbor řeší spory vyplývající ze smluv o podpoře a ochraně investic, spolupracuje s právním zástupcem ČR vybraným na základě zákona č. 137/2006 Sb. a posuzuje oznámení o zahájení sporu zahraničním subjektem proti ČR podle příslušné dohody o podpoře a ochraně investic a vyhodnocuje závazky ČR vůči mezinárodním organizacím v oblasti volného pohybu kapitálu a mezinárodní ochrany investic. Odbor provádí ekonomické výpočty a analýzy v návaznosti na průběh právních sporů, zajišťuje příslušná účetní a konsolidovaná data. Odbor sjednává dohody o podpoře a ochraně investic, podílí se na sjednávání dohod o podpoře a ochraně investic sjednávaných v rámci EU a podílí se na jednáních o problematice mezinárodních investic a sporů v rámci mezinárodních organizací (OECD, WTO, OSN - UNCTAD, UNCITRAL, UNIDROIT, ICSID apod.). Odbor analyzuje relevantní judikaturu Soudního dvora EU s ohledem na působnost ministerstva, navrhuje opatření za účelem řádného převzetí acquis a zodpovídá za náležitou ochranu zájmů ČR v rámci působnosti ministerstva vůči EK a ESD. Odbor zajišťuje fungování systému SOLVIT v resortu ministerstva. Odbor zabezpečuje a koordinuje plnění povinností v souvislosti se zajištěním informovanosti Parlamentu o návrzích aktů EU, koordinuje systémově v rámci ministerstva administrativně-technické činnosti spojené s harmonizací právních předpisů a zabezpečuje kontrolu činnosti v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU. Odbor analyzuje reformu práva EU a zpracovává návrhy textů základních smluvních dokumentů EU z hlediska působnosti resortu ministerstva. Odbor zabezpečuje vztahy vyplývající pro ministerstvo z členství v Radě Evropy, podílí se na přípravě právních dokumentů, které jsou uzavírány se zahraničními subjekty, včetně dokumentů uzavíraných v rámci mezinárodních organizací a institucí, s výjimkou daňové problematiky a oblasti přijmu pomoci z rozpočtu EU a spolupracuje na přípravě dalších právních předpisů, které jsou v gesci jiných útvarů ministerstva nebo ostatních ústředních správních úřadů, poskytuje právní pomoc v mezinárodněprávní oblasti útvarům ministerstva a zabezpečuje komunikaci s ÚOHS v oblasti schválených veřejných podpor. Ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM plní úkoly gesčního útvaru, informačního centra pro potřeby ministerstva a vykonává metodickou činnost a odborný dohled ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 201/2002 Sb., a to zejména pokud jde o jednání v řízení před zahraničními a mezinárodními soudy, rozhodčími orgány a jinými orgány (§ 3 odst. 1 písm. c), § 26 zákona č. 201/2002 Sb.).