Novinky

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Odbor zajišťuje budování, modernizaci a rozvoj ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT. Zajišťuje koordinaci a synchronizaci ICT útvarů resortu ministerstva (MF, Finanční správy ČR, Celní správy ČR, ÚZSVM, KFA a FAÚ), ...

ilustrace

Odbor zajišťuje budování, modernizaci a rozvoj ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT. Zajišťuje koordinaci a synchronizaci ICT útvarů resortu ministerstva (MF, Finanční správy ČR, Celní správy ČR, ÚZSVM, KFA a FAÚ), ve všech fázích životního cyklu projektu a zamezuje vzniku duplicitních činností. Vytváří strategie a koncepce ICT resortu, metodiky řízení projektů ICT resortu a technické standardy ICT v rámci resortu ministerstva a analyzuje specifikace zadání dlouhodobých cílů projektů. Spolupracuje s útvary ministerstva na specifikaci zadání a cílů projektů, zajišťuje zpracování analýzy potřeb a definici SLA pro každý projekt. Řídí se v rámci své činnosti platnými právními předpisy, standardy, metodikami, interními a dalšími předpisy, na jejichž základě definuje omezující podmínky pro realizaci projektu. Analyzuje na základě podkladů odboru Provoz ICT v rámci projektového řízení a testování požadavky na úpravy ICT ministerstva s ohledem na koncového uživatele. Pro samostatné oddělení Finanční a smluvní zajištění ICT zpracovává potřebné podklady pro finanční plánování a sestavení rozpočtu v oblasti budování, rozvoje a provozu ICT ministerstva a centrálních služeb ICT. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli. Připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací podle zákona č. 134/2016 Sb. Řídí a kontroluje činnost externích dodavatelů, zajišťuje plnění smluvních závazků a naplnění cílů definovaných útvary ministerstva. Poskytuje metodickou, konzultační a administrativní podporu v oblasti řízení projektů a zjišťuje možnosti financování projektových záměrů z fondů EU. Sestavuje pro každý definovaný projekt projektový tým a jmenuje vedoucího projektu. Zpracovává v rámci každého projektu požadovanou projektovou dokumentaci a provádí pravidelný reporting o stavu projektu. Realizuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT testování a implementaci realizovaných projektů. Zodpovídá za řízení pilotních provozů projektů ICT ministerstva a centrálních služeb ICT, které realizuje odbor Provoz ICT. Spolupracuje na řízení pilotních provozů projektů v souvislosti s tiskovými službami a dalšími funkcionalitami multifunkčních zařízení realizovaných odborem Hospodářská správa. Zabezpečuje aplikační podporu uživatelům IISSP, a zajišťuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT základní nastavení IISSP, analýzu změnových požadavků na úpravu IISSP a rozvoj IISSP. Řídí projektování a rozvoj IISSP, resp. Státní pokladny. Koordinuje budování a provoz KC. Koordinuje řízení ICT služeb poskytovaných MF státním podnikem SPCSS. Řídí a zajišťuje KB dle zákona č. 181/2014 Sb., elektronickou identifikaci dle zákona č. 250/2017 Sb. a certifikační a časové služby dle zákona č. 297/2016 Sb. pro resort ministerstva. Vytváří koncepce kybernetické bezpečnosti resortu, vnitřní předpisy a metodiky řízení kybernetické bezpečnosti, technické a bezpečnostní standardy ICT v rámci resortu ministerstva. Účastní se legislativního procesu ve věcech sjednocování českého právního řádu s právem EU v částech, které se týkají oblasti kybernetické bezpečnosti, a to zejména u tvorby právních úprav při jejich posuzování a připomínkování v rámci tvorby koncepce a strategie politiky kybernetické bezpečnosti státu. Zajišťuje spolupráci s ostatními orgány veřejné správy v oblasti KB. Řídí a koordinuje poskytování resortních služeb KB, monitoruje kvalitu a rozsah provozovaných služeb KB (7x24), dohlíží na dodržování právních předpisů a principů při řízení KB a kontroluje dodržování bezpečnostních standardů a stanovených metodik, smluvních, technických a finančních parametrů resortních služeb KB. V oblasti kybernetické bezpečnosti odbor též zajišťuje roli Manažera kybernetické bezpečnosti a Architekta kybernetické bezpečnosti. V oblasti architektury informačních systémů zajišťuje roli Enterprise Architekta ministerstva.