Novinky

Twinningová spolupráce

oddělení 2105 – Správa rozpočtového systému
oddělení 2105 – Správa rozpočtového systému

Vydáno

 • PPP
 • Soukromý sektor
 • Twinning
 • Veřejný sektor

Zavádění PPP v České republice, financovaného v rámci programu Evropské unie Transition Facility

2009 - 2011

Ministerstvo financí se v závěrečné zprávě projektu CZ/2005/IB/FI/04 „Zavádění PPP v České republice“, financovaného v rámci programu Evropské unie Transition Facility 2005, zavázalo k pravidelnému proškolování pracovníků ústředních orgánů státní správy a územních samospráv s cílem zajistit udržitelnost výsledků tohoto projektu. Proto nyní Ministerstvo financí pořádá o problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru sérii regionálních seminářů v různých částech České republiky. Podrobnější informace o jednotlivých seminářích jsou uvedeny v pozvánkách, které budou průběžně doplňovány.

Twinning Light projekt Ministerstva financí 2006 - 2007: Asistence při hodnocení pilotních projektů PPP

 • 15. července 2007 byl na Ministerstvu financí ukončen osmiměsíční projekt Twinning Light CZ/04/IB/02-TL na téma “Asistence při hodnocení pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)”.

Projektová fiše

Hodnotící zprávy

Zdroj: MF a EK: Final Report - Assistance with the Assessment of Public Private Partnership (PPP) projects, ke stažení ve formátu Word, anglicky

Závěrečná zpráva (Final Report) projektu byla schválena v říjnu 2007. Obsahuje zejména přehled cílů, aktivit a činností realizovaných v rámci projektu, dále hodnocení současného stavu zahraničními experty a návrh doporučení pro oblasti specifikované v projektové fiši pro všechny zvolené komponenty, zejména pro systém hodnocení projektů PPP z pohledu fiskálních rizik a dále pro rozpočtové ošetření PPP projektů.

 • Příloha č. 2- ASSESSMENT REPORT - PPP pilot project assessment criteria
 • Příloha č. 3- ASSESSMENT REPORT - Fiscal and Budgetary treatment of PPP pilot projects
 • Příloha č. 4- List of documents provided to the Czech MoF
 • Příloha č. 5- Recommendations and Conclusions
 • Přílohy č.1, 6, 7, 8, 9- Nejsou publikovány, byly vytvořeny pouze pro interní účely Ministerstva financí ČR

Semináře

Ministerstvo financí pověřené realizací projektu za stranu příjemce společně s twinningovým týmem holandských a portugalských expertů připravili v rámci plánovaných aktivit projektu odborné semináře, které se konaly ve dnech 11., 12. a 13. června 2007 na Ministerstvu financí. Témata seminářů byla úzce specializovaná a zaměřená zejména na způsob hodnocení projektů PPP z pohledu správce veřejných rozpočtů, fiskální rizika a jejich finanční důsledky, efektivitu PPP projektů a implementaci pravidel Eurostatu s ohledem na kontrolu budoucího dluhu a deficitu.

Přehled seminářů:

 • 11. června - Rozpočtové aspekty PPP projektů
 • 12. června - Eurostat - hodnocení projektů
 • 13. června - Fiskální rizika a efektivita PPP projektů

Twinning projekt Ministerstva financí 2006 -2008: Implementace PPP v prostředí České republiky

Všeobecným záměrem twinningového projektu je zprostředkovat předání odborné zkušenosti v oblasti PPP ze státních správ dalších členských států EU Ministerstvu financí České republiky, a to s cílem:

 • zvyšovat efektivitu veřejných investic vynaložených na infrastrukturu a provoz a řízení veřejných služeb v rámci reformy veřejných financí České republiky, a
 • vytvořit metodiku a standardy PPP, a v návaznosti na to prosazovat zavedení a implementaci PPP jako součásti obchodně-právního prostředí v České republice.

Projektové aktivity byly navrženy tak, aby přesně odpovídaly potřebám příjemce a aby přispívaly k dosažení výše uvedených všeobecných záměrů optimálním způsobem.

Stručný přehled projektu

OBSAH :

 • Profil projektu
 • Účel projektu
 • Partneři a organizace projektu
 • Koncepce vedení projektu
 • Popis plánu projektu
 • Vedení twinnigového projektu

  Následující osoby zastávají klíčové pozice v projektu:

  Vedoucí projektu za Českou republiku (příjemce):

  • Bohdan Hejduk, vrchní ředitel Skupiny Správa státního rozpočtu

  Vedoucí projektu za Nizozemí (poskytovatel):

  • Wouter van Zijst, manažer přístupových a twinningových projektů, Ministerstvo dopravy, veřejných prací a vodohospodářství, Nizozemí

  Zastupující vedoucí projektu za Velkou Británii:

  • Edward Farquharson, ředitel projektu Partnerships UK, Velká Británie

  Zástupce kontraktační jednotky příjemce:

  • Pavlína Štepánková, vedoucí projektu
   Ministerstvo financí, CFCU/OA, ČR

  Stálý twinningový poradce (RTA):

  • Evert-Jan Schuurman
   Ministerstvo dopravy, veřejných prací a vodohospodářství, Nizozemí
   Kontakt:
   Mobil ČR: + 420-776 310 613
   Mobil NL: + 31-6 2707 4595
   Fax: + 420-257 042 757
   • Jedná se o odbornou pomoc poskytovanou verejnému sektoru v konkrétních PPP projektech a nelze ji zamenovat za
    technickou asistenci.
   • Twinning Project CZ/2005/IB/FI/04, Implementation of Public Private Partnerships (PPP) policy in the Czech Republic 5
    Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha, Česká republika
    E-mail ČR: evert.schuurman@mfcr.cz
    E-mail NL: evert.schuurman@minvenw.nl
  • Zástupce příjemce projektu:
   Ing. Kateřina Helikarová
   11 - odbor Státní rozpočet -odd. 115 - Metodika rozpočtování
   Letenská 15
   118 10 Praha 1
   Tel.: +420 25 704 3443
   Fax.: +420 25 704 2757
   E-mail: Katerina.Helikarova@mfcr.cz
  • Časový harmonogram projektu  - Summarized overview of the Twinning project and its activities_ENPDF (95kB)

 

The overall purpose of this Twinning project is to provide the Ministry of Finance, Department for Regulation of PPP projects, of the Czech Republic with Member State PPP-expertise in order to:

 • increase efficiency of public investments in the infrastructure and the operation and management of public services as part of the Czech Republic public finance reform, and
 • develop the PPP methodology and standards; supporting the introduction and implementation of PPP policy as a part of legal business environment in the Czech Republic.

The project activities are specifically designed to optimally contribute to reaching the required results.

CONTENT :

 1. Background of the project
 2. Project purpose
 3. Participants to and organization of the project
 4. Project management approach
 5. Content of the Project Work Schedule
 6. Key people involved in the Twinning project
 7. Time schedule of the project

Hodnotící zprávy - Twinning projekt MF 2006 -2008 : Analýzy rizik & řízení rizik v PPP projektech ČR

Hodnotící zprávy k jednotlivým komponentám (komponenta č. 3)

(neoficiální český překlad hodnotící zprávy)

Tato výchozí zpráva byla zpracována pro účely Ministerstva financí České republiky (MF ČR). Vznikla ve spolupráci se Skotskou exekutivou Velké Británie a Ministerstvem dopravy, veřejných prací a vodohospodářství Nizozemí, pod záštitou twinningové iniciativy Evropské unie.

Primárním cílem této zprávy je poukázat na některé problematické otázky vyplývající ze současného platného institucionálního rámce zadávacího řízení v PPP projektech v České republice a - na základě nejlepší praxe Nizozemí a Skotska – udělit některá doporučení k minimalizaci rizik spjatých se zadávacím řízení PPP projektů. Zpráva se zaměřuje především na překážky dosažení očekávané hodnoty za peníze a možný nesoulad s evropskou legislativou.

Přílohy a odkazy

Příloha 1: Přehled kategorií smluv a možnosti využití soutěžního dialogu u jednotlivých kategorií podle směrnice 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

Příloha 2: Transpozice terminologie Směrnice – typy smluv dle zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon, KZ)

 • Zpracováno v rámci Twinningového projektu CZ/2005/IB/FI/04
 • Dne: 28. srpna 2007

  (neoficiální český překlad hodnotící zprávy, ke stažení ve formátu word)
  Tato příloha byla zpracována pro účely Ministerstva financí České republiky (MF ČR). Vznikla ve spolupráci se Skotskou exekutivou Velké Británie a Ministerstvem dopravy, veřejných prací a vodohospodářství Nizozemí, pod záštitou twinningové iniciativy Evropské unie.

  (neoficiální český překlad hodnotící zprávy, ke stažení ve formátu word)
  Tato příloha byla zpracována pro účely Ministerstva financí České republiky (MF ČR). Vznikla ve spolupráci se Skotskou exekutivou Velké Británie a Ministerstvem dopravy, veřejných prací a vodohospodářství Nizozemí, pod záštitou twinningové iniciativy Evropské unie.

  (English version)

  This inception report has been prepared for the Ministry of Finance (MoF) in the Czech Republic. It has been developed with the assistance of the Scottish Executive in the United Kingdom and the Ministry of Transport, Public Works and Water Management in the Netherlands, under the auspices of the EU Twinning Initiative.

  The primary purpose of the inception report is to highlight a number of issues arising from the current institutional framework on procurement of PPP projects in the Czech Republic, and – based on the best NL and Scottish practice – to provide some recommendations to minimize the risks involved in the procurement of PPP projects. In particular it focuses on impediments to the achievement of value for money objectives, and sources of non-compliance with EU legislation.

  Prepared as part of the Twinning Project CZ/2005/IB/FI/04
  On 28 August 2007

  Hodnotící zprávy k jednotlivým komponentám (komponenta č. 2)

  (neoficiální český překlad hodnotící zprávy)
  Tato výchozí zpráva byla zpracována pro účely Ministerstva financí České republiky (MF ČR). Vznikla ve spolupráci se Skotskou exekutivou Velké Británie a Ministerstva dopravy, veřejných prací a vodohospodářství Nizozemí, pod záštitou twinningové iniciativy Evropské unie.

  Primárním cílem této zprávy je poukázat na některé problematické otázky související se současným přístupem veřejných orgánů České republiky k řízení rizik v projektech PPP a nastínit předběžná opatření, která by bylo dobré zvážit při přípravě vhodného manuálu k řízení rizik v projektech PPP a k zajištění jeho efektivního uvedení do praxe. Dalším účelem tohoto dokumentu je informovat veřejné orgány České republiky o nejlepší praxi v oblasti řízení rizik v projektech veřejných investic v Nizozemí a ve Skotsku.

  Přílohy a odkazy:

  Příloha A: Scottish Executive, Financial Partnerships Unit: Education PPP Projects - Pre-OJEU review document(English version, pdf)
  Příloha B: Scottish Executive, Financial Partnerships Unit: Education PPP Projects - Pre-Issue of Tender Project Documentation (Pre-ITPD) review document(English version, pdf)
  Příloha C: Scottish Executive, Financial Partnerships Unit: Education PPP Projects - Pre-Preferred Bidder (PB) review document (English version, pdf)
  Příloha D: Scottish Executive, Financial Partnerships Unit: Education PPP Projects - Pre-Financial Close Key stage review(English version, pdf)

  Zpracováno v rámci Twinningového projektu CZ/2005/IB/FI/04
  Dne 24. dubna 2007

  Hodnotící zprávy k jednotlivým komponentám (komponenta č. 1)

  (neoficiální český překlad hodnotící zprávy)

  Tato zpráva byla vytvořena pod záštitou Twinningového projektu Evropské unie ve spolupráci s Partnerships UK z Velké Britániea Oddělením Partnerství veřejného a soukromého sektoru Ministerstva financí Nizozemí.

  Cílem této vstupní zprávy je upozornit na některé otázky spojené se současným přístupem k posuzování hodnoty za peníze v České republice a nastínit opatření, která je třeba zvážit, aby mohl být vytvořen a aplikován vhodný manuál Hodnoty za peníze. Tento dokument by měl sloužit jako podklad pro publikaci manuálu Hodnoty za peníze zohledňujícího český kontext. Předpokládá se, že během jeho přípravy a zavádění do praxe budou twinningoví specialisté v této oblasti český tým průběžně podporovat.

  Ke zprávě je přiložen přehled nejlepší praxe v oblasti hodnoty za peníze ve starých členských státech EU v podobě tří příloh, které podávají návod, jak přistupovat k metodice hodnoty za peníze, což by mělo českým odborníkům pomoci při jejím zpracování.

  Přílohy a odkazy:

  Příloha A: Public Private Comparator guidance, Ministry of Finance, the Netherlands, August 2002
  Příloha B: Public Sector Comparator guidance, Ministry of Finance, the Netherlands, August 2002
  Odkaz na: Value for Money Assessment Guidance, HM Treasury, November 2006:http://www.hm-treasury.gov.uk/media/4/4/vfm_assessmentguidance061006opt.pdf.

  Zpracováno v rámci Twinningového projektu CZ/2005/IB/FI/04,
  Dne: 8. března 2007

  Doplňující informace 

 • Metodické materiály

 • Kontakty

  Vedení projektu Twinning: Implementace PPP v prostředí České republiky

  Ing. Kateřina Helikarová
  11 - odbor Státní rozpočet -odd. 115 - Metodika rozpočtování
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
  Tel.: +420 25 704 3443
  Fax.: +420 25 704 2757
  E-mail: Katerina.Helikarova@mfcr.cz

 • Doporučované

  Nejčtenější