Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tímto ve smyslu ustanovení § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 9 zák. č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Pandemický zákon“) v souvislosti s usneseními vlády či opatřeními jiných orgánů veřejné moci přijatými za účelem zabránění či zmírnění pandemie koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“);
 2. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 36 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění (dále jen „Krizový zákon“) v souvislosti s Krizovými opatřeními;
 3. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 9 Pandemického zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 4. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 36 Krizového zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 5. Kolik je od 27. 2. 2021 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 9 Pandemického zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory PZ“);
 6. Kolik je od 1. 3. 2020 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 36 Krizového zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory KZ“);
 7. Kolik Sporů PZ je pravomocně skončeno;
 8. Kolik Sporů KZ je pravomocně skončeno;
 9. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech PZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 10. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech KZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 11. Uzavřela Česká republika od 27. 2. 2021 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 9 Pandemického zákona;
 12. Uzavřela Česká republika od 1. 3. 2020 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 36 Krizového zákona;

Aktualizováno

Hlavní činnosti

Působnost Ministerstva financí - dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR

Vydáno

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto žádám o poskytnutí veškeré písemné korespondence a úředních rozhodnutí jak Ministerstva financí České republiky, tak jiných institucí, organizací a firem, které se nachází v držení ministerstva financí ČR o pozemcích: 

 • Praha – pozemek p.č. 4071/1, k.ú. Vinohrady 
 • Praha – pozemky p.č. 694/1, p.č. 694/2, 700/120, k.ú. Michle 
 • Praha – pozemek p.č. 1502/166, k.ú. Řepy 
 • Brno – p.č. 3754/22, 3754/24, 3756, 3754/12, k.ú. Královo pole 

v souvislosti s jejich prodejem z majetku státu (ministerstva obrany ČR) do soukromého vlastnictví. 

Zejména: 

 1. Korespondenci, kterou Ministerstvo obrany informovalo Ministerstvo financí o zamýšleném prodeji pozemku, korespondenci, je-li v držení MF, v které nabízí Ministerstvo obrany příslušný pozemek obcím, jiným státním organizacím či složkám ochrany přírody k využití, bezúplatnému převodu apod. 
 2. Rozhodnutí Ministerstva financí, jímž dle zákona 219/2000 Sb. schvaluje Ministerstvu obrany prodej dotčeného pozemku do soukromých rukou. 
 3. Ostatní korespondenci, je-li v držení MF, s třetí stranou ohledně dotčeného pozemku, která se týká prodeje dotčeného pozemku. 
 4. V případě, že k problematice nebyly dokumenty vyhotoveny, zejména ty, jejichž kopie žádám v bodě 1 a 2 této žádosti, žádám o písemné stanovisko, že neexistují. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Seznam projektů holdingu Agrofert, které nebyly od počátku zahájení auditu střetu zájmů/ohlášení auditu ze strany EK na přelomu let 2018 a 2019 předloženy EK k certifikaci ve formátu název - evidenční číslo - celková výše dotace - příspěvek EU - příspěvek ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

dovoluji si požádat o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též "InfZ"), kolik peněžních prostředků bylo přijato v jednotlivých měsících let 2020, 2021 a 2022 (pokud je to možné, tak včetně prosince 2022 ke dni sestavení odpovědi) na účet rezervního fondu Ministerstva financí číslo 123-3328001/0710, na který je možno zasílat dary na snížení státního dluhu ČR. Případně prosím o odkázání na již zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 InfZ, pokud takováto zveřejněná informace existuje.

Vydáno

Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (tzv. pověřence pro whistleblowing) z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.