CZ EN

Číselník účelových znaků

Číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjčených peněžních prostředků veřejným rozpočtům územní úrovně

Aktualizace ke dni: 15.7.2024

čj.: 124/37 139/2004
vytvořil: Ing. Rudolf Kotrba
tel.: 257 042 495
fax: 257 043 212
e-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
02111 Údržba areálu Ležáky
  Nahoru
Úřad vlády České republiky
04001 Podpora koordinátorů romských poradců
04002 Neinvestiční transfery obcím - Agentura
04213 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
04218 Program pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách
04223 Evropský rok rovných příležitostí pro všechny
04359 Účelové dotace na protidrogovou politiku
04428 Podpora terénní sociální práce
04443 Komunikační strategie EU
  Nahoru
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
06001 Projekty krajů v rozvojových zemích
06002 Projekty obcí a měst v rozvojových zemích
06003 Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (kůň Převalského) v národním parku Gobi B v kontextu sociálně-ekonomického rozvoje oblasti/Mongolsko
06499 Informační kancelář v Kragujevci

Nahoru
Ministerstvo obrany ČR
07001 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice
07002 Neinvestiční transfery dle NV č. 30/2014 Sb.
07003 Podpora dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost objektů důležitých pro obranu státu – program č. 107 98 – NIV
07121 Péče o válečné hroby - program č. 107440 - neinvestice
07131 Neinvestiční transfery na provoz škol
07139 Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů (neinvestiční výdaje)
07147 Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07266 Péče o válečné veterány
07500 Podpora dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost objektů důležitých pro obranu státu – program č. 107 98 – IV
07554 Investiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07555 Péče o válečné hroby - program č. 107440 - investice
07716 Investiční dotace školám
07729 Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů (investiční výdaje)
07938 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - investice
  Nahoru
Ministerstvo financí ČR
12001 Pověřené auditní subjekty – RR Střední Čechy – SR
12002 Fondy EHP a Norska – SR podíl
12005 Pověřené auditní subjekty – RR Střední Čechy – EU
12011 Pověřené auditní subjekty – RR Jihozápad – SR
12015 Pověřené auditní subjekty – RR Jihozápad – EU
12021 Pověřené auditní subjekty – RR Severozápad – SR
12025 Pověřené auditní subjekty – RR Severozápad – EU
12031 Pověřené auditní subjekty – RR Severovýchod – SR
12035 Pověřené auditní subjekty – RR Severovýchod – EU
12041 Pověřené auditní subjekty – RR Jihovýchod – SR
12045 Pověřené auditní subjekty – RR Jihovýchod – EU
12051 Pověřené auditní subjekty – RR Střední Morava – SR
12055 Pověřené auditní subjekty – RR Střední Morava – EU
12061 Pověřené auditní subjekty – RR Moravskoslezsko – SR
12065 Pověřené auditní subjekty – RR Moravskoslezsko – EU
12071 Pověřené auditní subjekty – Hl. m. Praha – SR
12075 Pověřené auditní subjekty – Hl. m. Praha – EU
  Nahoru
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
13001 Neinvestiční transfery krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb
13002 Transfer na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
13003 IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV
13004 IOP - služby v oblasti zaměstnanosti - podprogram č. 113 34D - NIV
13005 Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny
13006 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
13007 Příspěvek veřejným rozpočtům územní úrovně dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
13008 Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011
13009 Program švýcarsko-české spolupráce
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
13012 Kompenzace škod způsobených na rybách povodněmi v roce 2013
13013 Operační program Zaměstnanost
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci
13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)
13016 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí
13017 Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky
13018 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech
13019 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech
13020 Ostatní dotace související s COVID-19, které nespadají pod jiný účelový znak kapitoly MPSV
13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)
13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)
13023 Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině
13024 Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
13025 Obec přátelská rodině a seniorům
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
13118 Mezinárodní rok seniorů
13129 Jednotný programový dokument JPD 3 - EU
13229 Aktivní politika zaměstnanosti – OP RLZ
13230 Aktivní politika zaměstnanosti – JPD 3
13233 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
13234 Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ
13235 Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
13247 Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení
13256 Zabezpečení provozu sociálních služeb obcí - UV č. 402/2002
13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)
13306 Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., dávky zdravotně postiženým občanům (vyhláška č. 182/1991 Sb.), příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., ve znění č. II zákona č. 109/2006 Sb.)
13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
13310 Neinvestiční nedávkové transfery na pojistné za pěstouny pro městské části hlavního města Prahy
13344 Podpora zavádění komunitního plánování a zavádění standardů kvality v sociálních službách
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi
13404 Operační program lidských zdrojů
13405 Jednotný programový dokument JPD 3 - SR
13406 Iniciativa Equal
13407 Phare 2003
13419 Transfery na financování běžných výdajů poskytovatelům sociálních služeb – dotační řízení MPSV
13501 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče
13502 Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV)
13899 IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV
13900 IOP - služby v oblasti zaměstnanosti - podprogram č. 113 34D - IV
  Nahoru
Ministerstvo vnitra ČR
14001 Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery
14002 Evropský uprchlický fond – program č. 114060 – neinvestice
14003 Zahraniční rozvojová spolupráce – program č. 114060 – neinvestice
14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
14005 Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality
14006 Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point
14007 Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců
14008 Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point - EU
14009 IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114070 - neinvestice
14010 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114214 - neinvestice
14011 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
14012 Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU
14013 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU
14015 IOP – 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – program č. 114070 - neinvestice
14016 Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - 114D244 - neinvestice
14017 IOP - 3.4 Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS - program 114071 - neinvestice
14018 Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice
14019 Asistent prevence kriminality
14020 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí – program č. 114060 – neinvestice
14021 CIP ICT PSP – podpora informační společnosti
14022 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním
14023 Asistent prevence kriminality II.
14024 Bezpečnostní dobrovolník
14025 Účelové neinvestiční dotace krajům na integraci cizinců
14026 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – neinvestice
14027 Dotační program Vrbětice
14028 Jednorázové neinvestiční dotace obcím dle § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
14029 Azylový, migrační a integrační fond
14030 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK – program č. 014250 – neinvestice
14031 Příspěvek obcím dle § 151 odst. 1) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice
14033 Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci
14034 Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019
14035 Adaptačně-integrační kurzy
14036

Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19

14037 Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června 2022
14038 Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování
14039 Program podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
14040 Výdaje spojené se zajištěním osobní a věcné pomoci podle zákona č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko
14041 Národní plán obnovy – NEINV
14137 Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
14298 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy– podprogram č. 214411 – neinvestice
14299 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva – podprogram č. 214214 – neinvestice
14336 Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
14350 Internetizace obcí - podprogram č. 314047 - neinvestice
14493 Evropský uprchlický fond - program 214010 - neinvestice
14494 Zahraniční rozvojová pomoc - program 214010 - neinvestice
14500 Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací - program č. 314090 – investice 
14501 Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou – program č. 314100 – investice
14502 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice
14503 Účelová investiční dotace krajům – program č. 114D262
14504 Národní plán obnovy – INV
14580 Reprodukce investičního majetku CO - program č. 314623
14626 Výstavba sídel veřejné správy - 2. etapa - podprogram č. 214412
14669 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni – program č. 214050
14670 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy– podprogram č. 214411 – investice
14671 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva – podprogram č. 214214 – investice
14715 Internetizace obcí - podprogram č. 314047 - investice
14742 Rozvoj a obnova materiálně technické základny uprchlických zařízení - podprogram č. 214042
14813 Evropský uprchlický fond - program 214010 - investice
14814 Zahraniční rozvojová pomoc - program 214010 - investice
14867 Evropský uprchlický fond – program č. 114060 – investice
14868 Zahraniční rozvojová spolupráce – program č. 114060 – investice
14876 Podpora prevence kriminality - program č. 114050 - investice
14903 IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114070 - investice
14907 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114214 - investice
14922 IOP – 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – program č. 114070 - investice
14924 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice
14931 Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - 114D244 - investice
14932 IOP - 3.4 Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS - program 114071 - investice
14942 Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114244 - investice
14943 Podpopra prevence kriminality - program č. 114080 - investice
14944 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí – program č. 114060 – investice
14984 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice
14990 Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice
14991 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK – program č. 014250 – investice
  Nahoru
Ministerstvo životního prostředí ČR
15001 Revitalizace říčních systémů - program č. 215110 - NIV
15002 Podpora obnovy funkcí krajiny - program č. 115 160 - SR - neinvestice
15003 Podpora na hydrometeorolo. jevy - ADAPT - program č. 115 180 - SR - neinvestice
15004 Monitoring kvality ovzduší - SMOK - program č. 115 190 - SR - neinvestice
15005 Projekt Cíl 3 - SR - NIV
15006 Likvidace škod pro živelních pohromách - program č. 115 270 - NIV
15007 Program česko-švýcarské spolupráce
15008 Program švýcarsko-české spolupráce - podprogram č. 115262 Životní prostředí a infrastruktura - NIV
15009 Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru – program č. 115290 – NIV
15010 Nová zelená úsporám – program č. 115280 – neinvestice
15011 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice
15013 Programy přeshraniční spolupráce
15014 Programy nadnárodní spolupráce
15015 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od. r. 2019 - program č. 115 170 - SR – neinvestice
15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice
15017 Národní plán obnovy – neinvestice
15018 Program KP LIFE+, zdroj EU
15019 Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice
15020 Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - SR - neinvestice
15021 Program LIFE
15065 Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám
15091 Program péče o krajinu
15092 Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
15093 Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků
15249 Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí
15267 Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 – neinvestice
15268 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy – program č. 215120 - neinvestice
15269 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - neinvestice
15270 Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní – program č. 215810 - neinvestice
15291 Úhrada kompenzací za ztráty způsobené obcím na území národních parků
15308 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – SR – NIV
15309 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – NIV
15316 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – SR – NIV
15319 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV
15320 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – NIV
15321 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – NIV
15322 Technická asistence – program č. 115 150 – SR – NIV
15323 Technická asistence – program č. 115 150 – EU – NIV
15324 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – SR – NIV
15325 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – EU – NIV
15329 Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – SR – NIV
15340 Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům
15345 Obnova kvality složek ŽP po povodni 2002 - program č. 215820 - neinvestice
15370 Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – NIV
15371 Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – SR – NIV
15372 Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – EU – NIV
15373 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – SR – NIV
15374 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – EU – NIV
15434 Operační program rozvoje lidských zdrojů
15469 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – SR – NIV
15470 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – EU – NIV
15471 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – SR – NIV
15472 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – EU – NIV
15473 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – SR – NIV
15474 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – EU – NIV
15475 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – SR – NIV
15476 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – EU – NIV
15477 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – SR – NIV
15478 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – EU – NIV
15479 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – SR – NIV
15480 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – EU – NIV
15481 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – SR – NIV
15482 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – EU – NIV
15483 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – SR – NIV
15484 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – EU – NIV
15485 Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – SR – NIV
15486 Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – EU – NIV
15500 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od. r. 2019 - program č. 115 170 - SR - investice
15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice
15502 Národní plán obnovy – investice
15503 Revitalizace říčních systémů - program č. 315050
15504 Drobné vodohospodářské ekologické akce - program č. 315060
15505 Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - investice
15506 Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - SR – investice
15524 Účelové investiční dotace zoologickým a botanickým zahradám – program č. 315010
15546 Účelové investiční dotace obcím na ekologické programy - program č. 315010
15640 Revitalizace říčních systémů - program č. 215110
15641 Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 – investice
15642 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy – program č. 215120 - investice
15643 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - investice
15644 Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní – program č. 215810 - investice
15713 Obnova kvality složek ŽP po povodni 2002 - program č. 215820 - investice
15791 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – SR – IV
15792 Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – EU – IV
15793 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – SR – IV
15794 Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – EU – IV
15795 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – SR – IV
15796 Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – EU – IV
15797 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – SR – IV
15798 Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – EU – IV
15799 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – SR – IV
15800 Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – EU – IV
15801 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – SR – IV
15802 Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – EU – IV
15803 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – SR – IV
15804 Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – EU – IV
15805 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – SR – IV
15806 Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – EU – IV
15807 Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – SR – IV
15808 Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – EU – IV
15824 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – SR – IV
15825 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – IV
15826 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – SR – IV
15827 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – IV
15828 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – IV
15829 Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – IV
15830 Technická asistence – program č. 115 150 – SR – IV
15831 Technická asistence – program č. 115 150 – EU – IV
15832 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – SR – IV
15833 Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – EU – IV
15834 Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – SR – IV
15835 Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV
15836 Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – SR – IV
15837 Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – EU – IV
15838 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – SR – IV
15839 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – EU – IV
15864 Ostatní investiční dotace obcím a krajům
15915 Podpora obnovy funkcí krajiny - program č. 115 160 - SR - investice
15916 Podpora na hydrometeorolo. jevy - ADAPT - program č. 115 180 - SR - investice
15917 Monitoring kvality ovzduší - SMOK - program č. 115 190 - SR - investice
15936 Likvidace škod po živelních pohromách - program č. 115 270 - IV
15945 Program švýcarsko-české spolupráce - podprogram č. 115262 Životní prostředí a infrastruktura - IV
15956 Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru – program č. 115290 – IV
15972 Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investice
15974 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - investice
15997 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP – program č. 115020 – prostředky FM – investice
15998 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP – program č. 115020 – prostředky SR – investice
  Nahoru
Ministerstvo pro místní rozvoj
17001 Podpora regenerace panelových sídlišť - program č. 217312 - NIV
17002 Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – NIV
17003 Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV
17004 Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům
17005 Podpora regenerace panelových sídlišť – neinvestiční – program č. 117512
17006 Podpora oprav domovních olověných rozvodů – neinvestiční – program č. 117515
17007 Programy přeshraniční spolupráce – NIV – SR
17008 Operační program TA - č. 117310 - SR NIV
17009 Operační program TA - č. 117310 - EU - NIV
17010 Bezbarierové obce - program č. 117 610 - NIV
17011 Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy - podprogram č. 117517 - NIV
17012 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestiční
17013 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční
17014 Podpora regionálního rozvoje - živelní pohromy 2011 - obce - 117D91 - neinvestice
17015 IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV
17016 IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV
17017 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV
17018 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV
17019 Cestování dostupné všem – program č. 117D713 – neinvestice
17020 Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi – program č. 317180
17021 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - povodně
17022 Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postižené záplavami - program č. 317181
17023 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - NIV
17024 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu
17025 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - NIV
17026 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů - č. programu 117D814-NIV
17027 Podpora obnovy a rozvoje venkova - č. programu 117D815-NIV
17028 Regenerace sídlišť – podprogram č. 117D062 – neinvestice
17029 Olověné rozvody – podprogram č. 117D065 – neinvestice
17030 OP Praha Konkurenceschopnost – program č. 11721B – NIV – EU
17031 Podpora územně plánovacích dokumentů obcí – program č. 117D0510 – neinvestice
17032 Program obnovy venkova - běžné výdaje - program č. 317710
17033 Podpora územně plánovacích podkladů obcí – program č. 117D0520 – neinvestice
17034 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014 – program č. 117D91500 – NIV
17035 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – podprogram č. 117D081 – NIV
17036 Bezbariérové obce 2017+ - program č. 117D622 – NIV 
17037 Obnova venkova - program č. 317710 - kapitálové výdaje
17038 Podpora územně plánovacích činností obcí pro roky 2019 – 2023 – program č. 11753100 – neinvestice
17039 COVID-Ubytování – obce – Dotační titul 3170000055 – NIV
17040 Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou - program č. 317530
17041 COVID-Školy v přírodě – obce – Dotační titul 3170000062 – NIV
17042 COVID-Ubytování-IUZ-obce – Dotační titul 3170000066
17044 Účelové dotace na odstranění vad panelové technologie - program č. 317411
17045 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 – 117D91300 – neinvestice
17046 Podpora bydlení 2013 – krizový stav – 117D02500 – NIV
17047 Podpora bydlení 2013 – 3. stupeň povodňové aktivity – 117D02600 – NIV
17048 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 – 117D91400 – NIV
17049 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2013
17050 OP Praha – pól růstu ČR – EU – NIV
17051 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR
17052 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015 – program č. 117D91600 – NIV
17053 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 – program č. 117D91700 – NIV 
17054 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – podprogram č. 117D72100 - NEINV 
17055 Marketingové aktivity v cestovním ruchu – podprogram č. 117D72200 – NEINV 
17056 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 – program č. 117D91800 – NIV
17057 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 – program č. 117D91900 – NEINV
17058 Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 – neinvestiční
17059 Revitalizace území – Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 – NEINV
17060 Revitalizace území – brownfieldy – studie podprogram č. 117D08300 – NEINV
17061 Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů- program č. 117D07 – NEINV
17062 Architektonické a urbanistické soutěže obcí – podprogram č. 117D15100 – NEINV
17063 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019 – program č. 117D919 - NEINV
17064 Neinvestiční transfery regionálním radám – Severozápad 
17065 Neinvestiční transfery regionálním radám – Jihozápad 
17066 Neinvestiční transfery regionálním radám – Severovýchod 
17068 Neinvestiční transfery regionálním radám – Střední Čechy 
17069 Neinvestiční transfery regionálním radám – Střední Morava 
17070 Neinvestiční transfery regionálním radám – Moravskoslezsko 
17071 Neinvestiční transfery regionálním radám – Jihovýchod
17072 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 – program č. 117D922 – NEINV 
17073 Operační program zaměstnanost – OPZ – SR – NIV
17074 Operační program zaměstnanost – OPZ – EU – NIV
17076 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 – NIV
17077 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 – program č. 117D923 – NEIV
17078 OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV
17079 OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV
17080 Neinvestiční transfery obcím a krajům (právní nástupnictví po RR)
17081 OP Praha Konkurenceschopnost – program č. 11721B – NIV – SR
17082 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy – program č. 117 212 – NIV – EU
17083 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad – program č. 117 213 – NIV – EU
17084 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – SR – NIV
17085 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – EU – NIV
17086 Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV – SR
17087 NPO – Digitální ekonomika: Investice (např. 5G) – program č. 117D83 – NEINV
17088 NPO – Revitalizace území se starou stavební zátěží – program č. 117D24 – NEINV
17089 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 – NIV
17090 Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ - program č. 117D2210 - NIV
17091 Program URBACT IV
17092 Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko-Ústecký kraj – Z171101 – NIV
17093 NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716 – NEINV 
17094 NPO – 4.1.3 – finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU – program č. Z1717 – NEINV
17098 ROP Regionu soudržnosti Severozápad – program č. 117 214 – NIV – EU
17099 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod – program č. 117 215 – NIV – EU
17117 Příspěvky a dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu - program č. 317430
17123 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko – program č. 117 217 – NIV – EU
17124 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – NIV – EU
17125 OP Praha Adaptabilita – program č. 11721A – NIV – EU
17159 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod – program č. 117 216 – NIV – EU
17181 Regenerace panelových sídlišť - program č. 317412 - neinvestice
17182 Podpora cestovního ruchu - program č. 317320 - neinvestice
17183 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - nekofinancované neinvestice
17184 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - kofinancované neinvestice
17191 Převod prostředků na kraje - územní plány
17257 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby
17258 Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování - neinvestiční
17259 Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 - neinvestiční
17260 Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu - povodně 2002 - neinvestiční - program č. 217818
17261 Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova - povodně 2002 - neinvestiční - program č. 217816
17262 Poskytování dotací v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - povodně 2002 - neinvestiční
17263 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002
17337 Podpora obnovy místních komunikací - program č. 217815 - neinvestice
17343 Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi
17360 Podpora regionálního rozvoje - program č. 217110 - NIV
17362 Podpora oprav vad panelové výstavby - program č. 217315 - neinvestice
17363 Podpora oprav domovních olověných rozvodů - program č. 217316
17365 Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu - program č. 217214 - NIV
17375 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy – program č. 117 212 – NIV – SR
17377 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad – program č. 117 213 – NIV – SR
17386 ROP Regionu soudržnosti Severozápad – program č. 117 214 – NIV – SR
17387 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod – program č. 117 215 – NIV – SR
17391 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod – program č. 117 216 – NIV – SR
17392 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko – program č. 117 217 – NIV – SR
17395 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – NIV – SR
17397 OP Praha Adaptabilita – program č. 11721A – NIV – SR
17408 Výstavba, obnova a provozování infrast. ICT - podprogram č. 217411 - NIV
17409 Podpora rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení - podprogram č. 217412 - NIV
17410 Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí - podprogram č. 217413 - NIV
17411 Infrastruktura a rekonstrukce - podprogram č. 217414 - NIV
17412 Společný regionální operační program - podprogram č. 21711A - NIV
17413 Jednotný programový dokument Praha - Cíl 2 - podprogram č. 21711B - NIV
17414 INTERREG III A - podprogram č. 21711C - NIV
17420 Výzkum pro potřeby regionů
17425 INTERREG III C
17428 Phare 2003 II. část - program č. 217510 - neinvestiční
17451 INTERREG III B - NIV
17453 SROP - společný regionální operační podprogram EU - č. 21711A - NIV
17454 JPD - Jednotný program dokumentace Praha Cíl 2 EU - podprogram - č. 21711B - NIV
17455 INTEREG III A EU - podprogram č. 21711C - NIV
17464 Povodně 2006 – Provozní výdaje na řešení ochrany majetku obcí před povodní – neinvestiční
17465 Povodně 2006 – Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb – neinvestiční
17466 Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - neinvestiční
17489 SROP - Technická asistence - SR - NIV
17490 SROP - Technická asistence - EU - NIV
17495 JPD 2 - Technická asistence - EU - NIV
17496 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2006 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční
17497

Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2006

17500  Bezbariérové obce 2017+ - program č. 117D622 – IV 
17501 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 – program č. 117D91700 – IV
17502 Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – podprogram č. 117D72100 – INV
17503 Marketingové aktivity v cestovním ruchu – podprogram č. 117D72200 – INV
17504 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 – program č. 117D91800 – INV
17505 Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou – podprogram č. 117D161
17506 Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou – podprogram č. 117D162
17507 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 – program č. 117D91900 – INV
17508 Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 – investiční
17509 Revitalizace území – Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 – INV 
17510 Revitalizace území – brownfieldy – studie podprogram č. 117D08300 – INV 
17511 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019 – program č. 117D919 - INV
17512 Podpora územně plánovacích činností obcí pro roky 2019 – 2023 – program č. 11753100 – investice
17513 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 – program č. 117D922 – INV
17514 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 – IV
17515 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 – program č. 117D923 – IV
17516 OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - INV
17517 OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - INV
17518 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – SR – INV
17519 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 – EU – INV
17520 Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV – SR
17521 Investiční transfery obcím a krajům (právní nástupnictví po RR)
17522 NPO – Digitální ekonomika: Investice (např. 5G) – program č. 117D83 – INV
17523 NPO – Revitalizace území se starou stavební zátěží – program č. 117D24 - INV
17524 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 – IV
17525 Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ - program č. 117D2210 - IV
17526 NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716 – INV
17527 NPO – 4.1.3 – finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU – program č. Z1717 – INV
17534 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - nekofinancované investice
17567 Regenerace panelových sídlišť - program č. 317412 - investice
17569 Podpora cestovního ruchu - program č. 317320 - investice
17570 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - kofinancované investice
17629 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 - investiční
17630 Program finanční podpory obcím postižným povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování - investiční
17631 Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 - investiční
17632 Dotace obcím na výstavbu nových nájemních bytů - povodně 2002 - investiční - program č. 217817
17633 Poskytování dotací v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - povodně 2002 - investiční - program č. 217818
17634 Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova - povodně 2002 - investiční - program č. 217816
17635 Státní program podpory cestovního ruchu, podprogram Podpora rozvoje měst a obcí se statutem lázeňského místa - povodně 2002 - investiční
17708 Podpora obnovy místních komunikací - program č. 217815 - investice
17720 Podpora regionálního rozvoje - program č. 217110 - IV
17722 Podpora regenerace panelových sídlišť - program č. 217312
17723 Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury - program č. 217313
17724 Podpora výstavby podporovaných bytů - program č. 217314
17727 Podpora rozvoje lázeňství - program č.217215 - IV
17761 Výstavba, obnova a provozování infrast. ICT - podprogram č. 217411 - IV
17763 Podpora rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení - podprogram č. 217412 - IV
17764 Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí - podprogram č. 217413 - IV
17765 Infrastruktura a rekonstrukce - podprogram č. 217414 - IV
17766 Společný regionální operační program - podprogram č. 21711A - IV
17767 Jednotný programový dokument Praha - Cíl 2 - podprogram č. 21711B - IV
17768 INTERREG III A - podprogram č. 21711C - IV
17772 Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi - investice
17774 Phare 2003 II. část - program č. 217510 - investiční
17778 SROP - společný regionální operační podprogram EU - č. 21711A - IV
17779 JPD - Jednotný program dokumentace Praha Cíl 2 EU - podprogram - č. 21711B - IV
17780 INTEREG III A EU - podprogram č. 21711C - IV
17788 Povodně 2006 – Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb – investiční
17789 Povodně 2006 - Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - investiční
17810 SROP - Technická asistence - SR - IV
17811 SROP - Technická asistence - EU - IV
17815 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2006 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - investiční
17816 Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity - program č. 217212 - IV
17840 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy – program č. 117 212 – IV – SR
17841 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad – program č. 117 213 – IV – SR
17842 ROP Regionu soudržnosti Severozápad – program č. 117 214 – IV – SR
17843 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod – program č. 117 215 – IV – SR
17844 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod – program č. 117 216 – IV – SR
17845 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko – program č. 117 217 – IV – SR
17846 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – IV – SR
17847 OP Praha Adaptabilita – program č. 11721A – IV – SR
17848 OP Praha Konkurenceschopnost – program č. 11721B – IV – SR
17849 ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy – program č. 117 212 – IV – EU
17850 ROP Regionu soudržnosti Jihozápad – program č. 117 213 – IV – EU
17851 ROP Regionu soudržnosti Severozápad – program č. 117 214 – IV – EU
17852 ROP Regionu soudržnosti Jihovýchod – program č. 117 215 – IV – EU
17853 ROP Regionu soudržnosti Severovýchod – program č. 117 216 – IV – EU
17854 ROP Regionu soudržnosti Moravskoslezsko – program č. 117 217 – IV – EU
17855 ROP Regionu soudržnosti Střední Morava – program č. 117 218 – IV – EU
17856 OP Praha Adaptabilita – program č. 11721A – IV – EU
17857 OP Praha Konkurenceschopnost – program č. 11721B – IV – EU
17870 Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV
17871 Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV
17880 Podpora regenerace panelových sídlišť – investiční – program č. 117512
17881 Podpora výstavby technické infrastruktury – investiční – program č. 117513
17882 Podpora výstavby podporovaných bytů – investiční – program č. 117514
17883 Programy přeshraniční spolupráce – IV – SR
17904 Bezbarierové obce - program č. 117 610 - IV
17911 Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy - podprogram č. 117517 - IV
17912 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - investiční
17913 Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou
17925 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - IV
17927 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů - č. programu 117D814-IV
17928 Podpora obnovy a rozvoje venkova - č. programu 117D815-IV
17937 Podpora regionálního rozvoje - živelní pohromy 2011 - obce - 117D91 - investice
17950 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 – 117D91300 – investice
17951 Podpora bydlení 2013 – krizový stav – 117D02500 – IV
17952 Podpora bydlení 2013 – 3. stupeň povodňové aktivity – 117D02600 – IV
17953 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 – 117D91400 – IV
17964 Podpora pracovních příležitostí – obce – 117D816 – investice
17968 IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV
17969 IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV
17970 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – INV
17971 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – INV
17973 Cestování dostupné všem – program č. 117D713 – investice
17976 Regenerace sídlišť – podprogram č. 117D062 – investice
17977 Technická infrastruktura – podprogram č. 117D063 – investice
17978 Podporované byty – podprogram č. 117D064 – investice
17979 Bytové domy bez bariér – podprogram č. 117D066 – investice
17980 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014 – program č. 117D91500 – IV
17985 OP Praha – pól růstu ČR – EU – IV
17986 Podpora územně plánovacích dokumentů obcí – program č. 117D0510 – investice
17987 Podpora územně plánovacích podkladů obcí – program č. 117D0520 – investice
17988 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR
17994 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015 – program č. 117D91600 – IV
17995 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – podprogram č. 117D081 – IV.
  Nahoru
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
22001 Operační program podnikání a inovace - NIV - program ISPROFIN č. 122 120
22002 Operační program podnikání a inovace - NIV - mimo program ISPROFIN č. 122 120
22003 Neinvestiční dotace – program č. 122140 – EFEKT – podpora úspor energie
22004 Neinvestiční dotace – mimo program č. 122140 – EFEKT – podpora úspor energie
22005 Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst
22006 Ekologická dotace z výnosů úhrad za vydobyté nerosty
22007 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti – NIV
22008 Příspěvky obcím podle atomového zákona
22009 Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 122D22 – neinvestiční dotace
22010 Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – program č. 122D21 – NIV
22011 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
22012 Dotace z úhrad z vydobytých nerostů – NIV (od 1.1.2020)
22013 Smart Parks for the Future – program č. 122D20 – NIV
22014 COVID GASTRO – Uzavřené provozovny 
22015 COVID NÁJEMNÉ
22016 COVID 2021 
22017 COVID Kultura
22018 COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY
22019 COVID VELETRHY/KONGRESY
22020 Program OBCHŮDEK 2021+
22021 Program COVID – Adventní trhy   
22022 Pomoc po tornádu
22023 Národní plán obnovy – neinvestice
22024 Státní program na podporu úspor energie EFEKT III – neinvestice
22025 Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – NIV
22059 Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření - program č. 222040
22094 Investiční dotace na úsporná energetická opatření - program č. 222040
22361 Státní pomoc při obnově území postižených povodní 2002 poskytovaná MPO - program č. 222810 - NIV
22402 Operační program průmysl a podnikání - NIV - program ISPROFIN č. 222 210 - Prosperita, Reality
22403 Operační program průmysl a podnikání - NIV - mimo program ISPROFIN č. 222 210 - Klastry
22437 Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření - mimo program č. 222040
22452 Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - program č. 222 230 - NIV
22460 Dotace pro obce s rozšířenou působností a městské části hl. m. Prahy na podporu informačních technologií využívaných pro IS RŽP
22500 Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 122D22 - investiční dotace
22501 Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – program č. 122D21 – IV
22502 Dotace z úhrad z vydobytých nerostů – IV (od 1.1.2020)
22503 Smart Parks for the Future – program č. 122D20 – IV 
22504 Národní plán obnovy – investice
22506 Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón - program č. 322050
22507 Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost - IV
22721 Státní pomoc při obnově území postižených povodní 2002 poskytovaná MPO - program č. 222810 - IV
22760 Operační program průmysl a podnikání - IV - program ISPROFIN č. 222 210 - Prosperita, Reality
22761 Operační progarm průmysl a podnikání - IV - mimo program ISPROFIN č. 222 210 - Klastry
22777 Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum - program č. 222 230 - IV
22862 Operační program podnikání a inovace - IV - program ISPROFIN č. 122 120
22863 Operační program podnikání a inovace - IV - mimo program ISPROFIN č. 122 120
22873 Investiční dotace – program č. 122140 – EFEKT – podpora úspor energie
22965 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti – IV
  Nahoru
Ministerstvo dopravy ČR
27001 Čekání řidičů mezi spoji veřejné linkové autobusové dopravy
27002 Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu
27003 Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel
27004 Náklady na stěhování GSA
27005 Zajištění kompatibility agend Centrálního registru řidičů
27006 Příspěvek na veřejnou linkovou autobusovou dopravu
27007 Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů jako měkkých cílů
27008 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel – program č. 127 65 – EU – NIV 
27009 Účelové dotace na krizové stavy
27010 Projekt EU SST Partnership – NIV
27034 Účelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí
27045 Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň - program č. 327150
27140 Cyklistické stezky
27141 Regionální dopravní obslužnost (silniční doprava) - žákovské jízdné
27145 Neinvestiční dotace - projekt Internet pro všední den
27162 Výstavba a obnova místních komunikací - program č. 327170
27211 Operační program Infrastruktura
27338 Podpora výstavby a obnovy silnic II. a III. třídy - program č. 227110 - neinvestice
27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy
27456 Projekt CONNECT - NIV
27500 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel – program č. 127 65 – EU – INV 
27501 Projekt EU SST Partnership – IV
27551 Výstavba a obnova silnic III. třídy - program č. 327140
27581 Reprodukce investičního majetku organizací správy a údržby silnic - program č. 327020
27709 Podpora výstavby a obnovy silnic II. a III. třídy - program č. 227110 - investice
27726 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy - program č. 227620
27781 Projekt CONNECT - IV
27875 Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy - program č. 227030 - IV
27879 Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě - program č. 227 610 - IV
27902 Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze - program č. 127420 - EU - IV
27914 Program obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy - program č. 127620
27960 Účelové dotace na pořízení a technické zhodnocení silniční sítě ve správě obcí.
27983 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze – 2015 – program č. 127 430 – EU – IV.
  Nahoru
Ministerstvo zemědělství ČR
29001 Náhrada újmy podle § 11 odst. 3 lesního zákona
29002 Náhrada újmy podle § 29 odst. 4 lesního zákona
29003 Náhrada újmy podle § 35 odst. 4 lesního zákona
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona
29005 Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona
29006 Ochrana lesa ve veřejném zájmu podle § 32 odst. 3 lesního zákona
29007 Náhrada zvýšených nákladů podle § 36 odst. 3 a 4 lesního zákona
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona
29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona
29010 Vodní hospodářství
29011 Agrokomplex – podpory podle nařízení vlády
29012 Účelové dotace na restrukturalizace rostlinné výroby - zalesnění
29013 Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, podle písm. A pravidel
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel
29015 Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel
29016 Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, podle písm. E pravidel
29017 Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel
29018 Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel
29019 Podpora prevence před povodněmi II. - program č. 129120 -NIV
29020 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby VN - program č. 129130 - NIV
29021 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - úrokové dotace - neinvestice
29022 Kompenzace škod způsobených na rybách povodněmi v roce 2013
29023 Podpora ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
29024 Podpora prevence před povodněmi III – program č. 129260 – NIV
29025 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – podprogram č. 129293 – NIV
29026 Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství
29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č. 129 660 – NIV
29028 Náhrady škod dle nařízení vlády č. 203/2009 Sb.
29029 Finanční příspěvek na ochranu lesa
29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
29031 Národní plán obnovy – neinvestice
29032 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II – program č. 129670
29095 Příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel
29096 Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat, podle písm. G pravidel
29133 Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb.
29134 Příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel
29311 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP EU - neinvestiční
29317 Opatření 2.1.4 LEADER - OP EU - neinvestiční
29330 Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců podle písmena K Pravidel
29331 Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV
29366 Program LEADER ČR č.229222 - NIV
29417 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP - nevestice
29418 Opatření 2.1.4 - LEADER - OP - neinvestice
29433 Evidence zemědělských podnikatelů
29500 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č. 129 660 – IV
29501 Centra odborné přípravy – program č. 129710
29502 Podpora prevence před povodněmi IV – program č. 129 360 – investice
29503 OP Rybářství 2014-2020 – IV 
29504 Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav – podprogram č. 129D402
29505 Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací – program č. 129 420
29506  Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav – podprogram č. 129D403 
29507 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod - program č. 329030
29508 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod - program č. 329040
29509 Výstavba a technická obnova zemědělství
29510 Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe - program č. 329180
29511 Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu III – podprogram č. 129D412
29512 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu III – podprogram č. 129D413
29513 Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha – projektová příprava a realizace nezbytných investic – program č. 129430
29514 Centra odborné přípravy 2024 – 2028 – program č. 129 720
29516 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona
29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice)
29518 Investiční příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa podle písm. E pravidel
29519 Investiční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě podle písm. H pravidel - program č. 329052
29520 Investiční příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel
29521 Investiční příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel
29522 Odstranění škod způsobených povodní 1998 – MZe – program č. 329190
29523 Finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (NV č. 30/2014 Sb.)
29524 Národní plán obnovy – investice
29525 Podpora prevence před povodněmi V – program č. 129500
29547 Protipovodňová opatření - program č. 229060
29548 Investiční příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel
29637 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod – program č. 229 030 (stavby zahajované v r. 2002 a dále)
29638 Výstavba a technická obnova a čistíren odpadních vod – program č. 229 040 (stavby zahajované v r. 2002 a dále)
29639 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní v r. 2002 poskytovaná MZe (VH) – program č. 229810
29702 Agrokomplex – podpůrné programy APK – IV
29728 Program LEADER ČR č.229222 - IV
29770 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP - investice
29771 Opatření 2.1.4 - LEADER - OP - investice
29783 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - podprogram č. 229312
29784 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - podprogram č. 229313
29818 Podpora odstraňování povodňových škod z roku 2006 na infrastruktuře vodovodů v rámci programu č. 229030
29819 Podpora odstraňování povodňových škod z roku 2006 na infrastruktuře kanalizací v rámci programu č. 229040
29821 Opatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného kalamitami - OP EU - investiční
29822 Opatření 2.1.4 LEADER - OP EU - investiční
29859 Podpora prevence před povodněmi II. - program č. 129120 - IV
29860 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby VN - program č. 129130 - IV
29878 Podpora procesu plánování v oblasti vod - program č. 129150 - IV
29897 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů II -podprogram č. 129 182
29898 Výstavba a obnova infrastruktury kanalizací II - podprogram č. 129 183
29919 Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009 - podprogram č. 129 142 - IV
29920 Odstraňování povodňových škod na infrastruktuře VaK - program č. 129 140 - vodovody
29921 Odstraňování povodňových škod na infrastruktuře VaK - program č. 129 140 - kanalizace
29947 Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu – podprogram č. 129 252
29948 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu – podprogram č. 129 253
29957 Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013 – podprogram č. 129D144 – IV
29975 Podpora prevence před povodněmi III – program č. 129260 - IV 
29992 Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu II – program č. 129D302 – IV
29993 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II – program č. 129D303 – IV
29996 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – podprogram č. 129293 – IV
  Nahoru
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
33001 Rozvojový program EVVO pro školy
33002 Výuka cizích jazyků
33003 Čtenářská gramotnost
33004 Počítačová gramotnost
33005 Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce
33006 Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání
33007 Technická pomoc OP VK
33008 Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen – prosinec 2008
33009 Podpora čtenářství na základních školách v roce 2008
33010 Financování Středisek integrace menšin ve vybraných lokalitách v ČR v měsících listopad až prosinec 2008
33011 Financování školních poradenských pracovišť na vybraných školách ve 13 krajích ČR v měsících říjen až prosinec 2008
33012 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice
33013 Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních
33014 Evropa mladýma očima
33015 Hustota a specifika
33016 Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
33017 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním
33019 Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU
33020 Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009
33021 Zkvalitnění vzdělávání na základních školách na území hlaního města Prahy
33022 Evropský rok dobrovolnictví
33023 Informační centra
33024 Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí
33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru
33026 Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010
33027 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004
33028 Studium krajanů na středních školách v ČR
33029 Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně
33030 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU
33031 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám
33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné matruitní zkoušky
33033 Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus
33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
33035 Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny
33036 Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol
33037 OP Výzkum a vývoj pro Inovace - Prioritní osa 3 - neinvestice
33038 Excelence středních škol
33039 Podpora regionálního školství Libereckého kraje v důsledku mimořádné koncentrace sklářských oborů
33040 Podpora zavádění diagnostických nástrojů
33041 Podpora tvorby malonákladových učebnic a učebních materiálů
33042 Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe
33043 Podpora implementace Etické výchovy
33044 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
33045 Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby
33046 Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013
33047 Další cizí jazyk
33048 Sympozium uměleckoprůmyslových škol
33049 Podpora odborného vzdělávání
33050 Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů
33051 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ.
33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
33053 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC – NIV
33054 Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky
33055 Podpora nadaných žáků základních a středních škol
33056 Učebnice a laboratorní sady v programu CTY online
33057 Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách
33058 OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1
33059 Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství
33060 Zabezpečení škol a školských zařízení
33061 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
33062 OP VVV – PO2 neinvestice
33063 OP VVV – PO3 neinvestice
33064 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
33065 Excelence základních ško
33066 Podpora nadaných žáků základních a středních škol
33068 AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané
33069 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních
33070  Podpora výuky plavání v ZŠ
33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
33072 Školní cena fair play 
33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ.
33074 Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách
33076 Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
33077 Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství
33078 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny – vzdělávací a sportovní infrastruktura – program č. 133 620 – NIV 
33079 Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích
33080 Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19
33081  Letní kempy 
33082  Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR 
33083 Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)
33084 Spolu po COVIDu
33085 Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)
33086 Národní plán obnovy - doučování
33087 Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky
33088 Národní plán obnovy – prevence digitální propasti
33089 Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny
33090 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny
33091 OP JAK – P1 neinvestice
33092 OP JAK – P2 neinvestice
33093 Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
33094 Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality
33123 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU
33146 Neinvestiční dotace pro školu Neveklov
33152 Provozní náklady - kraje
33155 Dotace pro soukromé školy
33160 Projekty romské komunity
33163 Program protidrogové politiky
33166 Soutěže
33167 Celostátní volnočasové pohybové hry dětí a mládeže
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami
33210 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků
33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách
33244 Podpora odborného vzdělávání
33245 Státní informační politika - neinvestice
33246 Integrace cizinců
33264 Evropská jazyková cena
33265 Povodně 2002
33271 Volnočasové aktivity – neinvestice - místní nestátní neziskové organizace
33333 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - program č. 333110 - neinvestice
33334 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - program č. 333210 - neinvestice
33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin
33346 Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek
33351 Provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování
33352 Ukrajinský asistent pedagoga ve školách
33353 Přímé náklady na vzdělávání
33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia
33369 Grantové schéma pro opatření 3.1 OP RLZ
33421 Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích (Pilot G)
33422 Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných středních odborných školách a středních odborných učilištích (Pilot S)
33423 Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zajišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti) (Kvalita I )
33424 Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (NSK - Národní soustava kvalifikací)
33426 Program Sokrates
33429 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji
33430 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. stupně
33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání
33445 Péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních
33439 Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OPRLZ
33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
33468 Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením, autismem a poruchami učení v roce 2006
33487 Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
33491 Pilot - pokusné ověřování
33500 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320
33501 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny – program č. 133320 – investice
33502 Podpora materiálně technické základny sportu – program č. 133 530 – IV
33503 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny – vzdělávací a sportovní infrastruktura – program č. 133 620 – IV 
33504 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133 350
33505  Národní rozvojový program mobility pro všechny – program č. 133 350
33506 OP JAK – P1 investice
33507 OP JAK – P2 investice
33539 Rekonstrukce tělovýchovného areálu Masarykovy ZŠ Litoměřice
33549 Výstavba a obnova sportovních zařízení - program č. 333510, nynější program č. 233510
33552 Výstavba a obnova budov a staveb VŠ - program č. 333310
33625 Státní informační politika – investice
33645 Volnočasové aktivity – investice – místní nestátní neziskové organizace
33705 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - program č. 333110 - investice
33706 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - program č. 333210 - investice
33714 Účelové investiční dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek
33817 Zajištění národního rozvojového programu mobility pro všechny - program č. 233010 - IV
33887 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice
33910 Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU
33926 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU
33933 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny – program č. 133010
33934 Podpora obnovy materiálně technické základny sportu – program 133510
33939 OP Výzkum a vývoj pro Inovace - Prioritní osa 3 - investice
33966 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC – IV
33981 OP VVV – PO2 investice
33982 OP VVV – PO3 investice
  Nahoru
Ministerstvo kultury ČR
34001 Program podpory pro památky UNESCO - NIV
34002 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV
34003 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - NIV - SR
34004 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - NIV - EU
34005 Program mobility pro všechny - podprogram č. 234 215 - NIV
34006 Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí (fin 7224)
34007 Podpora filmové produkce (fin 7241)
34008 Program mobility pro všechny – podprogram č. 134215 – NIV
34009 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení – podprogram č. 134212 – NIV
34010 Program mobility pro všechny - podprogram č. 134 415 - neinvestice
34011 ISO B Evidence a domumentace movitého kulturního dědictví - podprogram č. 134 513 - neinvestiční
34012 ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - neinvestiční
34013 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční
34014 ISO A Zabezpečení objektů – podprogram č. 134 512 – neinvestiční
34015 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí – program č. 134612 – NIV
34016 5050020021 Prioritní akce
34017

5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

34018 5060010012 Podpora veřejných služeb muzeí
34019 5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví
34020 Program státní podpory festivalů profesionálního umění
34021 Podpora expozičních a výstavních projektů
34022 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností – podprogram č. 134D221 – NIV 
34023 Program mobility pro všechny – podprogram č. 134D222 – NIV 
34024 Akviziční fond – NIV
34025 Výdaje na činnost úřadu
34026 Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811
34027 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+
34028 ISO II/A zabezpečení objektů - neinvestiční
34029 ISO II/B evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví - neinvestiční
34030 ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu -neinvestiční
34031 ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční
34032 ISO II/F realizace nároků na navrácení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví - neinvestiční
34033 Národní plán obnovy – neinvestice
34052 Záchrana architektonického dědictví - program č. 334030 - neinvestice
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice
34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice
34055 Havárie střech památek
34057 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
34070 Kulturní aktivity
34090 Program restaurování movitých kulturních památek
34194 Podpora aktivit národnostních a etnických menšin
34195 Účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury – program č. 334010
34228 Státní pomoc při obnově území poškozeného pvoodní 2006 - program č. 234218 - NIV
34238 Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven - neinvestice
34240 Restituce - program č. 334070 - neinvestice
34273 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity
34274 Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002 – neinvestice
34275 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program č. 334126 - neinvestice
34276 Výdaje na financování komunitárních programů
34277 Podpora obnovy kulturních památek – program č. 234813 – neinvestice
34292 Záchrana architektonického dědictví – program č. 234312 – neinvestice
34293 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program č. 234314 - neinvestice
34294 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – program č. 234313 - neinvestice
34295 Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení – program č. 234812 - neinvestice
34296 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení – program č. 234212 - neinvestice
34310 Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 - NIV
34341 Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312
34342 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - neinvestice - program č. 434 313
34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
34500 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností – podprogram č. 134D221 – IV 
34501 Program mobility pro všechny – podprogram č. 134D222 – IV 
34502 Akviziční fond – IV
34503 ISO II/A zabezpečení objektů - investiční
34504 ISO II/B evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví - investiční 
34505 ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční
34506 ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční 
34507 ISO II/F realizace nároků na navrácení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví - investiční
34508 Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury – podprogram č. 134D231
34509 Národní plán obnovy - investice
34515 Účelové investiční dotace v oblasti kultury – program č. 334010
34543 Záchrana architektonického dědictví - program č. 334030 - investice
34544 Veřejné informační služby knihoven - investice
34619 Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven - investice
34621 Restituce - program č. 334070 – investice
34646 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací – program č. 234412 - investice
34647 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program č. 334120 - investice
34648 Podpora obnovy kulturních památek – program č. 234813 – investice
34664 Záchrana architektonického dědictví – program č. 234312 – investice
34665 Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii – program č. 234314 - investice
34666 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – program č. 234313 - investice
34667 Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení – program č. 234812 - investice
34668 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení – program č. 234212 - investice
34710 Záchrana architektonického dědictví - investice - program č. 434 312
34711 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - investice - program č. 434 313
34818

Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 - IV

34820 Státní pomoc při obnově území poškozeného pvoodní 2006 - program č. 234218 - IV
34865 Program podpory pro památky UNESCO - IV
34866 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - IV
34885 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - IV - SR
34886 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - program č. 234 11G - IV - EU
34908 Program mobility pro všechny - podprogram č. 234 215 - IV
34929 Program mobility pro všechny – podprogram č. 134215 – IV
34930 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení – podprogram č. 134212 – IV
34935 Program mobility pro všechny - podprogram č. 134 415 - investice
34940 ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční
34941 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční
34946

ISO B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví – podprogram č. 134 513 – investiční

34949 ISO C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční
34962 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí – program č. 134612 – IV
  Nahoru
Ministerstvo zdravotnictví ČR
35001 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) – SF – NIV
35002 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) – SR – NIV
35003 Zahraniční rozvojová spolupráce - NIV
35004 IOP oblast intervence 3.2 – program č. 13532C – SR – NIV
35005 IOP oblast intervence 3.2 – program č. 13532C – SF – NIV
35006 IOP oblast intervence 3.4d) – program č. 13532E – SR – NIV
35007 IOP oblast intervence 3.4d) – program č. 13532E – SF – NIV
35008 Program švýcarsko-české spolupráce – program č. 13532P – SR – NIV
35009 Program švýcarsko-české spolupráce – program č. 13532P – Jiné zdroje EU – NIV
35010 OP ŽP – program č. 13532Q – SR – NIV
35011 OP ŽP – program č. 13532Q – SF – NIV
35012 EHP Norsko – program č. 13532R – SR – NIV
35013 EHP Norsko – program č. 13532R – Jiné zdroje EU – NIV
35014 Zajištění zdravotnického záchranného systému - NIV
35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice
35016 OP LZaZ Prohlubování vzdělávání lékařů - SR
35017 OPLZaZ Prohlubování vzdělávání lékařů - SF
35018

Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací

35019 Specializační vzdělávání nelékařů 
35020 Zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu
35021 Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – neinvestiční výdaje
35022 Operační program zaměstnanost – OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SR 
35023 Operační program zaměstnanost – OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SF 
35024 COVID 19 – peněžní náhrady
35025 COVID-19-ohodnocení
35026 Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19
35027 Makropulos 2021
35028 Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice
35029 Národní plán obnovy – neinvestice
35030 Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením – pro rok 2022
35031 Mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19
35047 Program péče o zdravotně postižené občany - neinvestice
35048 Humanitární činnost ve zdravotnictví
35049 Národní program zdraví
35050 Program prevence HIV/AIDS - neinvestice
35051 Střediska vědecko-lékařských informací
35060 Účelové dotace agenturám zajišťujícím domácí péči
35063 Protidrogový program - neinvestice
35128 Cerebrovaskulární program
35132 Podpora zpracování krevní plazmy
35300 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví– program č. 235 210 - neinvestice
35301 Podpora zdravotní péče - program č. 235 310 - neinvestice
35302 Rozvoj zdravotně sociální péče – program č. 235 320 - neinvestice
35303 Program podpory a ochrany veřejného zdraví - program č. 235 330 – neinvestice
35367 Program zdravého stárnutí - neinvestice
35438 Program kvality zdravotní péče - neinvestice
35440 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání - program č. 235020 - NIV
35441 Prevence kriminality - neinvestice
35442 Ostatní zdravotnické programy - neinvestice
35500 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 – investice
35501 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku obcí a krajů – program č. 135 04
35502 Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče – program č. 135 07
35503 Program podpory a ochrany veřejného zdraví – program č. 135 06
35504 Rozvoj a obnova materiálně technické základny správních částí MZ – program č. 135 05
35505 Operační program zaměstnanost – OPZ, program 135 125 SR – INV 
35506 Operační program zaměstnanost – OPZ, program 135 125 SF – INV 
35507  Transfery územním samosprávným celkům 
35508 Národní plán obnovy – investice
35509 Transfery organizacím územních samosprávných celků
35536 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ - program č. 335010
35557 Vybavení nemocnic, poliklinik, záchranné služby stroji a zařízeními - program č. 335020
35571 Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení - program č. 335210
35621 Program péče o zdravotně postižené občany - investice
35622 Program prevence HIV/AIDS - investice
35623 Protidrogový program - investice
35672 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví– program č. 235 210 - investice
35673 Podpora zdravotní péče - program č. 235 310 - investice
35674 Rozvoj zdravotně sociální péče – program č. 235 320 - investice
35675 Program podpory a ochrany veřejného zdraví - program č. 235 330 – investice
35730 Program zdravého stárnutí - investice
35774 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání - program č. 235020 - IV
35790 Investiční transfery neevidované v ISPROFIN
35869 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) – SF – INV
35872 Služby v oblasti veřejného zdraví 235 310C (IOP) – SR – INV
35884 Zahraniční rozvojová spolupráce - IV
35888 IOP oblast intervence 3.2 – program č. 13532C – SR – INV
35889 IOP oblast intervence 3.2 – program č. 13532C – SF – INV
35890 IOP oblast intervence 3.4d) – program č. 13532E – SR – INV
35891 IOP oblast intervence 3.4d) – program č. 13532E – SF – INV
35892 Program švýcarsko-české spolupráce – program č. 13532P – SR – INV
35893 Program švýcarsko-české spolupráce – program č. 13532P – Jiné zdroje EU – INV
35894 OP ŽP – program č. 13532Q – SR – INV
35895 OP ŽP – program č. 13532Q – SF – INV
35896 EHP Norsko – program č. 13532R – SR – INV
35897 EHP Norsko – program č. 13532R – Jiné zdroje EU – INV
35963 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací – program č. 235210 – IV
  Nahoru
Ministerstvo informatiky ČR
38382 Národní program počítačové gramotnosti
38458 Podpora vysokorychlostního přístupu na internet - NIV
38782 Podpora vysokorychlostního přístupu na internet - IV
  Nahoru
Národní sportovní agentura
62500 Program Kabina 2021 – 2025 – IV
62501 Regionální sportovní infrastruktura – program č. 162D52 
62502 Nadregionální sportovní infrastruktura – program č. 162D54 
62503 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury – program č. 162D55 
  Nahoru
Správa státních hmotných rezerv
74636 Investiční dotace obcím a krajům
  Nahoru
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
75115 Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu
  Nahoru
Technologická agentura České republiky
77001 Neinvestiční dotace dle zákona č. 130/2002 Sb.
  Nahoru
Region soudržnosti Střední Čechy
82001 ROP RS Střední Čechy – NIV – SR (vazba na ÚZ 17375)
82003 RS Střední Čechy –NIV – RR
82005 ROP RS Střední Čechy – NIV – EU (vazba na ÚZ 17082)
82501 ROP RS Střední Čechy – IV – SR (vazba na ÚZ 17840)
82505 ROP RS Střední Čechy – IV – EU (vazba na ÚZ 17849)
  Nahoru
Region soudržnosti Jihozápad
83001 ROP RS Jihozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17377)
83002 ROP RS Jihozápad – NIV – RR
83003 RS Jihozápad – NIV – RR
83005 ROP RS Jihozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17083)
83501 ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841)
83505 ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850)
83961 ROP RS Jihozápad – IV – RR
  Nahoru
Region soudržnosti Severozápad
84001 ROP RS Severozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17386)
84003 RS Severozápad – NIV – RR
84005 ROP RS Severozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17098)
84501 ROP RS Severozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17842)
84505 ROP RS Severozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17851)
  Nahoru
Region soudržnosti Severovýchod
85001 ROP RS Severovýchod – NIV – SR (vazba na ÚZ 17391)
85003 RS Severovýchod – NIV – RR
85005 ROP RS Severovýchod – NIV – EU (vazba na ÚZ 17159)
85501 ROP RS Severovýchod – IV – SR (vazba na ÚZ 17844)
85505 ROP RS Severovýchod – IV – EU (vazba na ÚZ 17853)
  Nahoru
Region soudržnosti Jihovýchod
86001 ROP RS Jihovýchod – NIV – SR (vazba na ÚZ 17387)
86002 ROP RS Jihovýchod – NIV – RR
86003 RS Jihovýchod – NIV – RR
86005 ROP RS Jihovýchod – NIV – EU (vazba na ÚZ 17099)
86501 ROP RS Jihovýchod – IV – SR (vazba na ÚZ 17843)
86505 ROP RS Jihovýchod – IV – EU (vazba na ÚZ 17852)
86958 ROP RS Jihovýchod – IV – RR
  Nahoru
Region soudržnosti Střední Morava
87001 ROP RS Střední Morava – NIV – SR (vazba na ÚZ 17395)
87003 RS Střední Morava – NIV – RR
87005 ROP RS Střední Morava – NIV – EU (vazba na ÚZ 17124)
87501 ROP RS Střední Morava – IV – SR (vazba na ÚZ 17846)
87505 ROP RS Střední Morava – IV – EU (vazba na ÚZ 17855)
  Nahoru
Region soudržnosti Moravskoslezsko
88001 ROP RS Moravskoslezsko – NIV – SR (vazba na ÚZ 17392)
88002 ROP RS Moravskoslezsko – NIV – RR
88003 RS Moravskoslezsko – NIV – RR
88005 ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)
88501 ROP RS Moravskoslezsko – IV – SR (vazba na ÚZ 17845)
88505 ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)
  Nahoru
Státní zemědělský intervenční fond
89001 Lesnická technika–NIV-SR
89002 Lesnická technika–NIV-EU
89003 Technické vybavení provozoven–NIV-SR
89004 Technické vybavení provozoven–NIV-EU
89005 Lesnická infrastruktura–NIV-SR
89006 Lesnická infrastruktura–NIV-EU
89007 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření – NIV-SR
89008 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření – NIV-EU
89009 Neproduktivní investice v lesích – NIV-SR
89010 Neproduktivní investice v lesích – NIV-EU
89011 Obnova a rozvoj vesnic – NIV-SR
89012 Obnova a rozvoj vesnic – NIV-EU
89013 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova-NIV-SR
89014 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova-NIV-EU
89015 Vzdělávání a informace-NIV-SR
89016 Vzdělávání a informace-NIV-EU
89017 Realizace místní rozvojové strategie – NIV-SR
89018 Realizace místní rozvojové strategie – NIV-EU
89019 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálnímí opatřeními-EU
89020 Agroenvironmentální opatření-EU
89021 Zalesňování zemědělské půdy-EU
89022 Zakládání porostů rychlerostoucích dřevin-EU
89023 Přímé platby-EU
89024 Občanské vybavení a služby - NIV - SR
89025 Občanské vybavení a služby - NIV - EU
89026 Využívání poradenských služeb - NIV - SR
89027 Využívání poradenských služeb - NIV - EU
89028 Lesnicko-environmentální platby - SR
89029 Lesnicko-environmentální platby - EU
89030 Další odborné vzdělávání a informační činnost - NIV - SR
89031 Další odborné vzdělávání a informační činnost - NIV - EU
89032 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – NIV – ČR
89033 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – NIV – EU
89034 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů – NIV – SR
89035 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů – NIV – EU
89036 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh – NIV – SR
89037 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh – NIV – EU
89038 Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV
89039 Podpora operačních skupin a projektů EIP-NIV-SR
89040 Podpora operačních skupin a projektů EIP-NIV-EU
89446 Zakládání porostů rychlerostoucích dřevin - SR
89447 Zalesňování zemědělské půdy - SR
89448 Agroenvironmentální opatření - SR
89449 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními opatřeními - SR
89450 Přímé platby - SR
89501 Lesnická technika–IV-SR
89502 Lesnická technika–IV-EU
89503 Technické vybavení provozoven–IV-SR
89504 Technické vybavení provozoven–IV-EU
89505 Lesnická infrastruktura–IV-SR
89506 Lesnická infrastruktura–IV-EU
89507 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření – IV-SR
89508 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření – IV-EU
89509 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR
89510 Neproduktivní investice v lesích – IV-EU
89511 Obnova a rozvoj vesnic – IV-SR
89512 Obnova a rozvoj vesnic – IV-EU
89513 Občanské vybavení a služby – IV-SR
89514 Občanské vybavení a služby – IV-EU
89515 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova-IV-SR
89516 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova-IV-EU
89517 Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR
89518 Realizace místní rozvojové strategie – IV-EU
89519 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – IV – ČR
89520 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – IV – EU
89521 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh – IV – SR
89522 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh – IV – EU
89523 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů – IV – SR
89524 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů – IV – EU
89525 Agrokomplex – podpůrné programy APK – IV
89526 Podpora operačních skupin a projektů EIP-IV-EU
89527 Podpora operačních skupin a projektů EIP-IV-SR
89905 Využívání poradenských služeb - IV - SR
89906 Využívání poradenských služeb - IV - EU
  Nahoru
Státní fond životního prostředí
90001 Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV
90002 Národní program Životní prostředí – NIV
90003 Norské fondy – neinvestice
90004 IFN – finanční zdroje EU – NIV
90005 IFN – finanční zdroje SFŽP ČR – NIV 
90006 Norské Fondy-spolufinancování-NIV
90007  Modernizační fond – neinvestice 
90008 Národní plán obnovy – neinvestice 
90102 Ochrana vod
90103 Ochrana ovzduší
90104 Ochrana přírody
90105 Nakládání s odpady
90106 Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie
90107 Operační program životní prostředí – půjčka – NIV
90190 Doplatky - neinvestice
90445 Operační program Infrastruktura - životní prostředí - NIV
90500 Norské fondy – investice
90501 IFN – finanční zdroje EU – IV 
90502 IFN – finanční zdroje SFŽP ČR – IV 
90503 Norské Fondy-spolufinancování-IV
90504  Modernizační fond - investice 
90505 Národní plán obnovy – investice 
90506 Operační program životního prostředí 2021-2027
90507 Operační program spravedlivá transformace
90578 Doplatky - investice
90725 Odstraňování starých ekologických zátěží
90776 Operační program Infrastruktura - životní prostředí - IV
90877 Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV
90909 Program GIS - zelená úsporám
90959 Nová zelená úsporám 2013
90992 Národní program Životní prostředí – IV
90999 Operační program životní prostředí – půjčka – IV
  Nahoru
Státní fond dopravní infrastruktury
91252 Financování dopravní infrastruktury - neinvestice
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice
  Nahoru
Státní fond podpory investic
92001 Dotace na opravu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2009
92002 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) – úvěry – NIV 
92003 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) – dotace – NIV
92004 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití (NV č. 496/2020) – neinvestiční úvěry
92005 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití (NV č. 496/2020) – neinvestiční dotace
92006 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost – neinvestiční dotace
92241 Podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů
92242 Nízkoúročený úvěr obcím na opravy a modernizace bytového fondu
92358 Dotace na opravu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002
92459 Dotace na opravu havarijních vad panelových bytových domů
92467 Dotace na opravu bytového fondu poškozeného povodní v roce 2006
92500 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) – úvěry – IV. 
92501 Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb.) – dotace – IV.
92502 Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) – dotace – IV
92503 Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) – úvěry – IV
92504 Zateplování (NV č. 16/2020) – úvěry – investiční
92505 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití (NV č. 496/2020) – investiční úvěry
92506 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití (NV č. 496/2020) – investiční dotace
92507 Podpora výstavby nájemních bytů na území České republiky (NV č. 2/2021 Sb.) – investiční úvěry
92508 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost – investiční dotace
92509 Nájemní bydlení – dotace
92510 Nájemní bydlení – úvěry 
92511 Dostupné bydlení – dotace
92512 Dostupné bydlení – úvěry 
92559 Účelové dotace na výstavbu obecních nájemních bytů
92560 Účelové dotace na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou
92660 Účelové dotace na výstavbu nájemních bytů pro obce postižené povodní v roce 2002
92703 Výstavba nájemních bytů v obcích pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
92719 Investiční dotace pro obce podle nařízení vlády č. 369/2003 Sb.
92918 Výstavba sociálních bytů
92954 Úvěry na modernizace domů dle NV č. 468/2012 Sb.
92955 Investiční úvěry na výstavbu nájemních bytů dle NV č. 284/2011 Sb.
  Nahoru
Státní fond kinematografie
93498 Účelové neinvestiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kinematografie
93566 Účelové investiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kinematografie
  Nahoru
Státní fond kultury
94243 Účelové neinvestiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kultury
94624 Účelové investiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kultury
  Nahoru
Národní fond
Phare:
95200 Přeshraniční spolupráce ČR – Německo I. – CZ 9804 – NIV
95201 Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko I. – CZ 9805 – NIV
95203 Ekonomická a sociální koheze I. – CZ9807 – NIV
95204 Ekonomická a sociální koheze II. – CZ9902 – NIV
95205 Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko I. – CZ 9909 – NIV
95207 Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko II. – CZ 9912 – NIV
95208 Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko – CZ 9913 – NIV
95209 Přeshraniční spolupráce ČR – Německo II. – CZ 9914 – NIV
95212 Vnitřní trh – CZ 0004 – NIV
95214 Životní prostředí II. – CZ 0006 – NIV
95217 Ekonomická a sociální soudržnost – CZ 0010 – NIV
95219 Přeshraniční spolupráce ČR – Německo III. – CZ 0012 – NIV
95220 Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko II. – CZ 0013 – NIV
95221 Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko III. – CZ 0014 – NIV
95222 Průmyslové zóny – dodatkové investiční projekty – CZ 0016 – NIV
95231 Životní prostředí I. – CZ 9811 – NIV
95232 Demokracie/Právo/Lidská práva II.– CZ 9901 – NIV
95236 PPF – příprava projektů – CZ 9916 – NIV
95237 Institucionální a administrativní kapacita III. – CZ 0009 - NIV
95531 Finanční mechanismy EHP/Norsko 2014-2021 (FM3) – IV.
95582 Přeshraniční spolupráce ČR – Německo I. – CZ 9804 – IV
95583 Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko I. – CZ 9805 – IV
95585 Ekonomická a sociální koheze I. – CZ9807 – IV
95587 Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko I. – CZ 9909 – IV
95588 LSIF část V. – CZ 9910 – IV
95589 Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko II. – CZ 9912 – IV
95591 Přeshraniční spolupráce ČR – Německo II. – CZ 9914 – IV
95595 Zemědělství II. – CZ 0005 – IV
95596 Životní prostředí II. – CZ 0006 – IV
95597 Spravedlnost a vnitro III. – CZ 0007 – IV
95599 Ekonomická a sociální soudržnost – CZ 0010 – IV
95601 Přeshraniční spolupráce ČR – Německo III. – CZ 0012 – IV
95602 Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko II. – CZ 0013 – IV
95603 Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko III. – CZ 0014 – IV
95604 Průmyslové zóny – dodatkové investiční projekty – CZ 0016 – IV
95613 Životní prostředí I. – CZ 9811 – IV
95617 PPF – příprava projektů – CZ 9916 - IV
 
Phare 2001:
95304 Politická kritéria - CZ 0102 - NIV
95312 Hospodářská a sociální soudržnost - CZ 0110- NIV
95313 Přeshraniční spolupráce – Rakousko IV. - CZ 0111- NIV
95314 Přeshraniční spolupráce – Německo IV. - CZ 0112- NIV
95315 Přeshraniční spolupráce – Polsko III. - CZ 0113- NIV
95677 Doprava - CZ 0103 - IV
95680 Životní prostředí - CZ 0106 - IV
95681 Spravedlnost a vnitro - CZ 0107 - IV
95684 Hospodářská a sociální soudržnost - CZ 0110 - IV
95685 Přeshraniční spolupráce – Rakousko IV. - CZ 0111 - IV
95686 Přeshraniční spolupráce – Německo IV. - CZ 0112 - IV
95687 Přeshraniční spolupráce – Polsko III. - CZ 0113 - IV
95688 Horizontální program podpory ES v oblasti jaderné bezpečnosti 2001 - CZ 0114 - IV
 
Phare 2002:
95318 Doprava - CZ 0203 (CZ2002/000-282.03) - NIV
95326 Přeshraniční spolupráce - Rakousko V. - CZ 0211 (CZ2002/000-583.11) - NIV
95327 Přeshraniční spolupráce - Německo V. - CZ 0212 (CZ2002/000-584.12) - NIV
95328 Přeshraniční spolupráce - Polsko IV. - CZ 0213 (CZ2002/000-608.13) - NIV
95690 Doprava - CZ 0203 (CZ2002/000-282.03) - IV
95691 Vnitřní trh - CZ 0204 (CZ2002/000-282.04) - IV
95692 Zemědělství - CZ 0205 (CZ2002/000-282.05) - IV
95693 Životní prostředí - CZ 0206 (CZ2002/000-282.06) - IV
95694 Spravedlnost a vnitro - CZ 0207 (CZ2002/000-282.07) - IV
95695 Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví - CZ 0208 (CZ2002/000-282.08) - IV
95696 Administrativní kapacita - CZ 0209 (CZ2002/000-282.09) - IV
95697 Příprava na SF a KF - CZ 0210 (CZ2002/000-582.10) - IV
95698 Přeshraniční spolupráce - Rakousko V. - CZ 0211 (CZ2002/000-583.11) - IV
95699 Přeshraniční spolupráce - Německo V. - CZ 0212 (CZ2002/000-584.12) - IV
95700 Přeshraniční spolupráce - Polsko IV. - CZ 0213 (CZ2002/000-608.13) -IV
 
Phare 2003:
95376 Administrativní kapacita - CZ 0307(CZ2003/004-338.07) - NIV
95377 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ0308NP1 (CZ2003/004-338.08) - NIV
95378 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0308NP2(CZ2003/005-601.08) - NIV
95379 Přeshraniční spolupráce - Rakousko VI - CZ 0379- (CZ2003/005-079) - NIV
95380 Přeshraniční spolupráce - Německo VI. - CZ 0395- (CZ2003/005-095) - NIV
95381 Přeshraniční spolupráce - Polsko V. - CZ 0377- (CZ2003/005-077) - NV
95731 Politická kritéria - CZ 0301(CZ2003/004-338.01) - IV
95732 Vnitřní trh a ekonomická kritéria- CZ 0302(CZ2003/004-338.02) - IV
95733 Zemědělství - CZ 0303(CZ2003/004-338.03) - IV
95734 Životní prostředí - CZ 0304(CZ2003/004-338.04) - IV
95735 Spravedlnost a vnitro - CZ 0305(CZ2003/004-338.05) - IV
95736 Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví - CZ 0306(CZ2003/004-338.06) - IV
95737 Administrativní kapacita - CZ 0307(CZ2003/004-338.07) - IV
95738 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0308NP1(CZ2003/004-338.08) - IV
95739 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0308NP2(CZ2003/005-601.08) - IV
95740 Přeshraniční spolupráce - Rakousko VI - CZ 0379- (CZ2003/005-079) - IV
95741 Přeshraniční spolupráce - Německo VI. - CZ 0395- (CZ2003/005-095) - IV
95742 Přeshraniční spolupráce - Polsko V. - CZ 0377- (CZ2003/005-077) - IV
 
ISPA:
95223 Doprava – NIV
95224 Životní prostředí – NIV
95225 Technická pomoc – NIV
95605 Doprava – IV
95606 Životní prostředí – IV
95607 Technická pomoc – IV
95701 Povodně - IV
 
SAPARD:
95226 Sapard 2000 - Gesce MZe – NIV
95227 Sapard 2000 - Gesce MMR – NIV
95608 Sapard 2000 - Gesce MZe – IV
95609 Sapard 2000 - Gesce MMR – IV
 
FOND SOLIDARITY:
1. Okamžitá obnova fungování infrastruktury a zařízení v oblasti:
95279 1.1 energetiky k zajištění dodávky tepla, plynu a elektřiny – NIV
95280 1.2. vodárenství a odpadních vod, včetně produkce pitné vody (vč. čištění studní a dalších zdrojů pitné vody), vodovodního potrubí, kanalizačních systémů, čistíren odpadních vod – NIV
95281 1.3. dopravy, včetně železničních tratí, silnic, mostů, chodníků, vodních cest, systému vodní dopravy a pražského metra – NIV
95282 1.4. zdravotnictví k zajištění fungování nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči obyvatelstvu (vč. očkování) – NIV
95283 1.5. vzdělávání, včetně veřejně provozovaných základních, středních a vysokých škol a jejich vybavení – NIV
95284 1.6. poštovních služeb a dočasné obnovy telefonních sítí – NIV
95649 1.1. energetiky k zajištění dodávky tepla, plynu a elektřiny – IV
95650 1.2. vodárenství a odpadních vod, včetně produkce pitné vody (vč. čištění studní a dalších zdrojů pitné vody), vodovodního potrubí, kanalizačních systémů, čistíren odpadních vod – IV
95651 1.3. dopravy, včetně železničních tratí, silnic, mostů, chodníků, vodních cest, systému vodní dopravy a pražského metra – IV
95652 1.4. zdravotnictví k zajištění fungování nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči obyvatelstvu (vč. očkování) – IV
95653 1.5. vzdělávání, včetně veřejně provozovaných základních, středních a vysokých škol a jejich vybavení – IV
95654 1.6. poštovních služeb a dočasné obnovy telefonních sítí – IV
 
2. Poskytování následujících služeb k pokrytí okamžitých potřeb obyvatelstva postiženého povodněmi:
95285 2.1. dočasné ubytování zajišťující základní životní podmínky – NIV
95286 2.2. záchranné služby, především požární služba, policie a zdravotnická záchranná služba, včetně hygienických a protiepidemických opatření, organizace dobrovolné práce a obnovení schopnosti poskytovat tyto služby – NIV
95655 2.1. dočasné ubytování zajišťující základní životní podmínky – IV
95656 2.2. záchranné služby, především požární služba, policie a zdravotnická záchranná služba, včetně hygienických a protiepidemických opatření, organizace dobrovolné práce a obnovení schopnosti poskytovat tyto služby – IV
 
3. Okamžité zajištění:
95287 3.1. preventivních infrastruktur, včetně přehrad, hrází, říčních břehů, propustí a zdymadel, ochrana systému uskladnění odpadů, posílení staticky narušených budov, skla a svahů – NIV
95288 3.2. ochrana kulturního dědictví, včetně obnovy základního fungování (historické budovy a centra měst, sbírky, staré tisky, knihovny, archívy) – NIV
95657 3.1. preventivních infrastruktur, včetně přehrad, hrází, říčních břehů, propustí a zdymadel, ochrana systému uskladnění odpadů, posílení staticky narušených budov, skla a svahů – IV
95658 3.2. ochrana kulturního dědictví, včetně obnovy základního fungování (historické budovy a centra měst, sbírky, staré tisky, knihovny, archívy) – IV
 
4. Okamžitá sanace:
95289 4. okamžitá sanace katastrofou postižených oblastí a přírodních zón, včetně vysoušení, odstranění bahna, trosek a jiného odpadu, desinfekce, odstranění znečištění půdy a vod a odstranění staticky narušených budov – NIV
95659 4. okamžitá sanace katastrofou postižených oblastí a přírodních zón, včetně vysoušení, odstranění bahna, trosek a jiného odpadu, desinfekce, odstranění znečištění půdy a vod a odstranění staticky narušených budov – IV
Strukturální fondy
Účelový znak Číslo programu v MSSF Název programu
95113   Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV
95385 CZ.04.1.01 Operační program Průmysl a podnikání - NIV
95388 CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů - NIV
95389 CZ.04.1.04 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - NIV
95390 CZ.04.1.05 Společný regionální operační program (SROP) - NIV
95393 CZ.04.4.84 Interreg III A ČR - Slovensko - NIV
95394 CZ.04.4.85 Interreg III A ČR - Polsko - NIV
95396 CZ.04.4.82 Interreg III A ČR - Bavorsko - NIV
95401 CZ.04.4.83 Interreg III A ČR - Rakousko - NIV
95743 CZ.04.1.01 Operační program Průmysl a podnikání¨- IV
95744 CZ.04.1.22 Operační program Infrastruktura - doprava - IV
95745 CZ.04.1.21 Operační program Infrastruktura - životní prostředí - IV
95746 CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů - IV
95747 CZ.04.1.04 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - IV
95748 CZ.04.1.05 Společný regionální operační program (SROP) - IV
95749 CZ.04.2.06 Jednotný programový dokument JPD Cíl 2 Praha - IV
95750 CZ.04.3.07 Jednotný programový dokument JPD Cíl 3 regionu hl.m.Praha - IV
95751 CZ.04.4.84 Interreg III A ČR - Slovensko - IV
95752 CZ.04.4.85 Interreg III A ČR - Polsko - IV
95753 CZ.04.4.81 Interreg III A ČR - Sasko - IV
95754 CZ.04.4.82 Interreg III A ČR - Bavorsko - IV
95755 CZ.04.4.09 Iniciativa Equal - IV
95759 CZ.04.4.83 Interreg III A ČR - Rakousko - IV
95823   Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – IV
Fond soudržnosti
Účelový znak Číslo sektoru v MSSF Název sektoru
95398 2004/CZ/16/C/PT Fond soudržnosti sektor doprava - NIV
95399 2004/CZ/16/C/PE Fond soudržnosti sektor životní prostředí - NIV
95400 2004/CZ/16/C/PA Fond soudržnosti sektor Řídící orgán - NIV
95756 2004/CZ/16/C/PT Fond soudržnosti sektor doprava - IV
95757 2004/CZ/16/C/PE Fond soudržnosti sektor životní prostředí - IV
95758 2004/CZ/16/C/PA Fond soudržnosti sektor Řídící orgán - IV
Transition Facility
Účelový znak Číslo sektoru v MSSF Název sektoru
95461   Transition 2004 - NIV
95462   Transition 2005 - NIV
95463   Transition 2006 - NIV
95785   Transition 2004 - IV
95786   Transition 2005 - IV
95787   Transition 2006 - IV
FM EHP/Norska
95206 Finanční mechanismus EHP/Norska - NIV
95816 Finanční mechanismus EHP/Norska - IV
95028 Finanční mechanismus EHP/Norska 2009-2014 - NIV – nepoužívá se
95528 Finanční mechanismus EHP/Norska 2009-2014 - IV – nepoužívá se
95031 EHP-Norsko II – NIV
95967 EHP-Norsko II – IV
95032 Fondy EHP a Norska 2014-2021 - NIV
95531 Fondy EHP a Norska 2014-2021 - IV
Program švýcarsko-české spolupráce
95001 Program švýcarsko-české spolupráce - NIV
95901 Program švýcarsko-české spolupráce - IV
FOND SOLIDARITY II
A. Okamžitá obnova infrastruktury a zařízení na provozuschopnou úroveň v oblasti energetiky, vodního hospodářství a úpravy odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání
95002 A1. čištění, opravy, obnova a rekonstrukce poškozené infrastruktury a veřejného majetku (pozemní komunikace, chodníky, kanalizační systémy, čistírny odpadních vod, vodovodní potrubí, odvodňovací kanály, odtokové žlaby a propustky, obnova mostů, apod.) – NIV
95003 A2. výdaje spojené s prozatímními konstrukcemi mostů – NIV
95004 A3. zajišťování stability poškozených silničních svahů silničních těles opěrnými zdmi – NIV
95005 A4. nutná obnova veřejných budov zajištujících základní funkce obyvatelstvu (školní zařízení, nemocnice, sociální zařízení, obecní úřady, ordinace lékařů, společenské sály, apod.) – NIV
95501 A1. čištění, opravy, obnova a rekonstrukce poškozené infrastruktury a veřejného majetku (pozemní komunikace, chodníky, kanalizační systémy, čistírny odpadních vod, vodovodní potrubí, odvodňovací kanály, odtokové žlaby a propustky, obnova mostů, apod.) – IV
95502 A2. výdaje spojené s prozatímními konstrukcemi mostů – IV
95503 A3. zajišťování stability poškozených silničních svahů silničních těles opěrnými zdmi – IV
95504 A4. nutná obnova veřejných budov zajištujících základní funkce obyvatelstvu (školní zařízení, nemocnice, sociální zařízení, obecní úřady, ordinace lékařů, společenské sály, apod.) – IV
 
B. Poskytnutí dočasného ubytování a proplacení záchranných akcí pro splnění okamžitých potřeb dotčeného obyvatelstva
95006 B1. dočasné ubytování (obyvatel, vojáků, apod.) – NIV
95007 B2. výdaje za spotřebovaný materiál – NIV
95008 B3. kompenzace (odpisové hodnoty) zničeného nebo poškozeného vybavení (čerpadla, protipovodňové pytle, plničky protipovodňových pytlů, desinfekční zařízení) – NIV
95009 B4. dezinsekce, zejména kalamitního výskytu komárů – NIV
95010 B5. záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (výdaje spojené s nasazením záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd dobrovolných hasičů, další nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových škod, apod.) – NIV
95505 B1. dočasné ubytování (obyvatel, vojáků, apod.) – IV
95506 B2. výdaje za spotřebovaný materiál – IV
95507 B3. kompenzace (odpisové hodnoty) zničeného nebo poškozeného vybavení (čerpadla, protipovodňové pytle, plničky protipovodňových pytlů, desinfekční zařízení) – IV
95508 B4. dezinsekce, zejména kalamitního výskytu komárů – IV
95509 B5. záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (výdaje spojené s nasazením záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd dobrovolných hasičů, další nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových škod, apod.) – IV
 
C. Okamžité zajištění opatření preventivní ochrany infrastruktur a okamžité ochrany kulturního dědictví
95011 C1. zajišťování infrastruktury a ochranných opatření během stavu nebezpečí (obnova protipovodňových hrází, instalace provizorních protipovodňových opatření, mobilní hrazení, dotěsňování otvorů, apod.) – NIV
95012 C2. opravy a posílení/zpevnění staticky narušených nebo poškozených staveb (opravy/obnova budov, svahů, přehrad, hrází, říčních břehů, propustí, opěrných zdí, apod.) – NIV
95013 C3. výdaje spojené s geologickými a diagnostickými průzkumy (statika, dynamika, posuny, pohyby trhlin, apod.), sanace sesuvů, zpevnění a úpravy terénu, dezinfekce, apod. – NIV
95510 C1. zajišťování infrastruktury a ochranných opatření během stavu nebezpečí (obnova protipovodňových hrází, instalace provizorních protipovodňových opatření, mobilní hrazení, dotěsňování otvorů, apod.) – IV
95511 C2. opravy a posílení/zpevnění staticky narušených nebo poškozených staveb (opravy/obnova budov, svahů, přehrad, hrází, říčních břehů, propustí, opěrných zdí, apod.) – IV
95512 C3. výdaje spojené s geologickými a diagnostickými průzkumy (statika, dynamika, posuny, pohyby trhlin, apod.), sanace sesuvů, zpevnění a úpravy terénu, dezinfekce, apod. – IV
 
D. Okamžité odstranění následků v oblastech postižených katastrofou, včetně přírodních oblastí
95014 D1. výdaje spojené s čištěním veřejných prostranství a infrastruktury (vysoušení, odvodňování, odčerpávání vody, odvlhčování staveb, odstraňování nánosů bahna, kalů a naplavenin, likvidace a odvoz trosek a jiného odpadu, zejména kácení a odstraňování rizikových a rozlámaných dřevin, apod.) – NIV
95015 D2. odstraňování znečištění půdy a vod – NIV
95016 D3. odstraňování staticky narušených staveb (budov, mostů, technologických zařízení, apod.) – NIV
95017 D4. práce s těžkou technikou (zejména jeřábnické, vyprošťovací a likvidační práce, bagry, nakladače, apod.) – NIV
95513 D1. výdaje spojené s čištěním veřejných prostranství a infrastruktury (vysoušení, odvodňování, odčerpávání vody, odvlhčování staveb, odstraňování nánosů bahna, kalů a naplavenin, likvidace a odvoz trosek a jiného odpadu, zejména kácení a odstraňování rizikových a rozlámaných dřevin, apod.) – IV
95514 D2. odstraňování znečištění půdy a vod – IV
95515 D3. odstraňování staticky narušených staveb (budov, mostů, technologických zařízení, apod.) – IV
95516 D4. práce s těžkou technikou (zejména jeřábnické, vyprošťovací a likvidační práce, bagry, nakladače, apod.) – IV
 
FOND SOLIDARITY III
A. Okamžitá obnova infrastruktury a zařízení na provozuschopnou úroveň v oblasti energetiky, vodního hospodářství a úpravy odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání
95018 A5. Obnova funkce čistíren odpadních vod - NIV
95019 A6. Výstavba a opravy opěrných zdí, opravy protržených hrází obecních rybníků - NIV
95020 A7. Nutné opravy a obnova (zejména okamžité odčerpání vody ze zatopených sklepů, vysoušení a sanace omítek) budov poskytujících základní služby obyvatelstvu (obytné prostory v obecním vlastnictví, domy s pečovatelskou službou, obecní a krajské nebytové prostory: školy, úřady, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče), opravy zábradlí, apod. - NIV
95021 A8. Opravy pozemních komunikací včetně příslušenství , opravy mostů, opěrných zdí a propustků, úpravy vodních koryt, práce spojené s odstraňováním povodňových škod na komunikacích a mostech (např. osazení betonových svodidel) - NIV
95518 A5. Obnova funkce čistíren odpadních vod - IV
95519 A6. Výstavba a opravy opěrných zdí, opravy protržených hrází obecních rybníků - IV
95520 A7. Nutné opravy a obnova (zejména okamžité odčerpání vody ze zatopených sklepů, vysoušení a sanace omítek) budov poskytujících základní služby obyvatelstvu (obytné prostory v obecním vlastnictví, domy s pečovatelskou službou, obecní a krajské nebytové prostory: školy, úřady, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče), opravy zábradlí, apod. - IV
95521 A8. Opravy pozemních komunikací včetně příslušenství , opravy mostů, opěrných zdí a propustků, úpravy vodních koryt, práce spojené s odstraňováním povodňových škod na komunikacích a mostech (např. osazení betonových svodidel) - IV
 
B. Poskytnutí dočasného ubytování a proplacení záchranných akcí pro splnění okamžitých potřeb dotčeného obyvatelstva
95022 B6. Záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (výdaje spojené s nasazením záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd dobrovolných hasičů v zaplacených oblastech, další nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových škod, zejména přesčasy pracovníků záchranných služeb, apod.) - NIV
95023 B7. Nutné služby externích organizací související s prácemi na likvidaci povodně a nutnými zabezpečovacími pracemi a výdaje spojené s poskytováním informačního SMS servisu - NIV
95024 B8. Nákup spotřebního materiálu nutného k zabezpečení situace po povodni (zejména lékařský materiál, léky, pytle, písek, apod.) - NIV
95025 B9. Obnovení výjezdové záchranné služby (oprava budovy, kompenzace (odpisové hodnoty zničeného nebo poškozeného vybavení), oprava sanitního vozu práce spojené se zajištěním dopravní obslužnosti - NIV
95026 B10. Ozdravné pobyty dětí zasažených povodní (nutné zdravotní pobyty dětí z nejvíce zasažených budov, realizované ihned po povodni, tedy suplující přechodné ubytování dětí po dobu likvidace nejzávažnějších škod) - NIV
95522 B6. Záchranné služby a služby sdružení dobrovolných hasičů (výdaje spojené s nasazením záchranných služeb v zaplavených oblastech, refundace mezd dobrovolných hasičů v zaplacených oblastech, další nadstandardní mzdové výdaje spojené s odstraňováním povodňových škod, zejména přesčasy pracovníků záchranných služeb, apod.) - IV
95523 B7. Nutné služby externích organizací související s prácemi na likvidaci povodně a nutnými zabezpečovacími pracemi a výdaje spojené s poskytováním informačního SMS servisu - IV
95524 B8. Nákup spotřebního materiálu nutného k zabezpečení situace po povodni (zejména lékařský materiál, léky, pytle, písek, apod.) - IV
95525 B9. Obnovení výjezdové záchranné služby (oprava budovy, kompenzace (odpisové hodnoty zničeného nebo poškozeného vybavení), oprava sanitního vozu práce spojené se zajištěním dopravní obslužnosti - IV
95526 B10. Ozdravné pobyty dětí zasažených povodní (nutné zdravotní pobyty dětí z nejvíce zasažených budov, realizované ihned po povodni, tedy suplující přechodné ubytování dětí po dobu likvidace nejzávažnějších škod) - IV
 
C. Okamžité zajištění opatření preventivní ochrany infrastruktur a okamžité ochrany kulturního dědictví
95027 C4. Nutné demolice obecních objektů (např. mateřská školka) - NIV
95527 C4. Nutné demolice obecních objektů (např. mateřská školka) - IV
 
FOND SOLIDARITY IV
 
95029 Povodně 2013 – Čechy – NIV
95030 Povodně 2013 – Morava – NIV
95529 Povodně 2013 – Čechy – IV
95530 Povodně 2013 – Morava – IV 
  Nahoru
Operace státních finančních aktiv
97173 Účelové prostředky na sesuvy zemní hmoty
97185 Dotace na odstraňování povodňových škod - místní komunikace
97186 Dotace na odstraňování povodňových škod - technická infrastruktura a vodohospodářská zařízení
97188 Neinvestiční dotace obcím
97189 Neinvestiční dotace krajům
97356 Neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí
97572 Investiční dotace obcím
97573 Investiční dotace krajům
  Nahoru
Všeobecná pokladní správa
98001 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - NIV
98002 Pořízení projektové dokumentace - Brdsko - NIV
98003 Povodně 2009 - Záchranné práce
98004 Povodně 2010 - Záchranné práce
98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
98006 Povodně 2010 - SDHO
98007 Dotace na pomocný analytický přehled
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
98009 Likvidace požáru lesního porostu v Bzenci
98010 Společné volby do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky
98011 Povodně 2013
98012 Povodně 2014
98013 Krizové situace 2014 (mimo povodní)
98014 Krizové situace 2015 (mimo povodní)
98015 Krizové situace 2016 (mimo povodní)
98016 Krizové situace 2017 (mimo povodní)
98017 Krizové situace 2018 (mimo povodní)
98018 Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021 
98019 Krizové situace 2019 (mimo povodní)
98020 Finanční kompenzace výdajů krajských měst na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021 
98021 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti – NIV 
98022 Krizové situace 2020 (mimo povodní)
98023 Účelová dotace na školy a školská zařízení zřizovaných obcemi - program č. 398886
98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.
98025 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti – program č. 29823 – NIV
98026 Účelové dotace na zajištění pobytu uprchlíků a krajanů
98027 Účelové dotace na místní komunikace - program č. 398881
98028 Účelové dotace na řešení mimořádných událostí
98029 Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program č. 29824 – NIV
98030 Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ – SLDB 2021
98031 Dotace na poštovné a poukázečné v rámci systému SSP
98032 Krizové situace 2021 (mimo povodní)
98033 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021
98035 Systémové dotace na protiradonová opatření
98036 Účelová dotace na dopravní obslužnost
98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
98038 Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
98039 Krizové situace 2022 (mimo povodní)
98040 Odškodnění dle zákona č. 324/2021 Sb. – Vrbětice
98042 Účelové investiční dotace na řešení havarijních problémů ve zdravotnictví
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
98044 Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
98045 Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny
98046 Krizové situace 2023 (bez povodní)
98061 Účelové dotace na likvidaci ztrát a nákladů vzniklých morem prasat
98063 Účelové dotace na protidrogovou politiku
98064 Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality
98069 Účelové investiční dotace obcím
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky
98072 Účelové dotace na sociální dávky
98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích
98076 Účelové dotace na pozemkové úpravy podle vyhlášky MF ČR č.98/1992 Sb.
98084 Dotace na dopracování územních plánů
98097 Dotace na povodňové škody na majetku obcí
98110 Pojištění motorových vozidel požární techniky obcí
98112 Účelové neinvestiční dotace obcím z finančního vypořádání
98114 Neinvestiční dotace na řešení následků nemocí včelstev
98116 Účelové neinvestiční dotace obcím
98127 Neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům
98130 Neinvestiční půjčky obcím na řešení nepříznivé finanční situace občanů v důsledku nevyplacených mezd jejich zaměstnavatelů
98135 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích
98138 Podpora projektů Integrace romské komunity
98142 Převod některých správních činností od Policie ČR na OkÚ a mag. města
98172 Příspěvek na řešení restitucí budov obecních úřadů
98174 Účelové neinvestiční dotace krajům
98187 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích
98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů
98199 Návratné finanční výpomoci krajům
98202 Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí
98250 Příspěvky na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy
98253 Povodně 2002 - Záchranné práce
98254 Povodně 2002 - Strategie obnovy území
98255 Povodně 2002 - Mimořádné sociální dávky
98278 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
98290 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním referenda o přistoupení ČR k Evropské unii
98297 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv
98332 Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků
98335 Účelové dotace krajům - TBC
98348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu
98350 Neinvestiční dotace krajům a obcím na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady
98357 Financování běžného rozvoje územních samosprávných celků
98364 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství - program č. 298210 - NIV
98436 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury - program č. 298110 - NIV
98488 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu - podprogram č. 298112 - NIV
98492 Účelové neinvestiční dotace dobrovolným svazkům obcí
98500 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti – IV 
98501 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti – program č. 29823 – IV
98502 Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program č. 29824 – IV
98512 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398210
98513 Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství - program č. 398320
98523 Účelové investiční dotace obcím z finančního vypořádání
98527 Technická opatření v pásmech ochrany vod - program č. 398020
98528 Rekonstrukce Národního divadla moravskoslezského Ostrava
98529 Dostavba divadla Šumperk
98530 Výstavba víceúčelového sportovního zařízení Bublava
98531 Rekonstrukce divadla Slaný
98532 Celková obnova historického jádra města Holešova
98533 Rekonstrukce gymnázia Slaný
98537 Rekonstrukce správního centra města Havířova
98542 Investiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům
98558 Centrála OSN v České republice
98661 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury – program č. 298110 - IV
98662 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství – program č. 298210
98663 Dotace poskytované obcím – program č. 398810
98704 Podpora rozvoje MTZ sportovních organizací - program č. 398510
98707 Dopravní stavby a navazující investice v městské infrastruktuře - MS 2004
98712 Investiční dotace krajům
98717 Investiční dotace krajům a obcím na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady
98718 Financování investičního rozvoje územních samosprávných celků
98775 Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 - IV
98809 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu - podprogram č. 298112 - IV
98858 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV
98861 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi
98875 Pořízení projektové dokumentace - Brdsko - IV
  Nahoru
Univerzální účelové znaky
**067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj
**545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj
  Nahoru
Legenda
1) Struktura účelového znaku je dána dvoumístným kódem poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu
2) Číselník bude upravován podle aktuální potřeby
3) Pro záznamy z odstavce "Univerzální účelové znaky" příslušný správce kapitoly doplní místo hvězdiček číselný kód spravované kapitoly
  Nahoru
Použití rozpočtové skladby:
 
položka 4111 a 4211 ÚZ 98xxx
4123 a 4223 ÚZ 82xxx až 88xxx
4113 a 4213 ÚZ 89xxx, 90xxx, 91xxx, 92xxx, 93xxx, 94xxx
4118 a 4218 ÚZ 95xxx
4160 a 4240 ÚZ 97xxx
4116 a 4216 všechny ostatní ÚZ
    Nahoru

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.