CZ EN

FKVS

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

Informační systém FKVS slouží k podpoře provádění a vyhodnocování finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Systém je tvořen těmito moduly:

1. MRZ – Modul ročních zpráv

Modul ročních zpráv se v současné době již nevyužívá. Následující informace jsou však platné a popisují nový způsob předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Od 1. 1. 2020 budou všechny orgány veřejné správy (s výjimkou orgánů veřejné správy, pro které je stanovena výjimka z vykazovací povinnosti podle ustanovení § 32 odst. 4 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“) vykazovat informace přímo Ministerstvu financí. Správci rozpočtových kapitol, kraje a hlavní město Praha nebudou již zpracovávat souhrnné zprávy za organizace ve své působnosti. Vzhledem k zásadnímu zjednodušení zprávy o výsledcích finančních kontrol již nebude rozlišována zpráva ve zkráceném a plném rozsahu.

Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí probíhá od 1. 2. 2023 přes webovou aplikaci ZFK Monitor. Detailní postup pro podávání je uveden na internetových stránkách webové aplikace ZFK Monitor.

Právní základ

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) stanoví v ustanovení § 22 povinnost orgánů veřejné správy předávat roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ministerstvu financí. Ve vykazovací povinnosti došlo k zásadním změnám novelou zákona o finanční kontrole a novelou vyhlášky č. 416/2004 Sb. Nová struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol je upravena v ustanovení § 32 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Organizace, které předávají zprávu o výsledcích finančních kontrol

Zprávu o výsledcích finančních kontrol (dále také „zpráva“) zpracovávají a předávají ministerstvu financí orgány veřejné správy. Orgánem veřejné správy se dle ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole rozumí:

 • organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • územní samosprávný celek,
 • městská část hlavního města Prahy,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí,
 • státní organizace Správa železniční dopravní cesty a
 • jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.

Orgány veřejné správy, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nezřídili útvar interního auditu, nemají povinnost předávat zprávy o výsledcích finančních kontrol. Vykazovací povinnost těchto orgánů veřejné správy je naplněna dodržováním ustanovení § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole, které stanoví povinnost informovat ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do 1 měsíce (viz Modul závažných zjištění).

Statutární město je dle zákona o finanční kontrole orgánem veřejné správy jako celek. Městské části nebo městské obvody statutárního města nespadají pod pojem orgán veřejné správy podle ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole. Z uvedeného vyplývá, že povinnost předat zprávu o výsledcích finančních kontrol má statutární město jako celek. Jakým způsobem bude zpráva o výsledcích finančních kontrol předávána ministerstvu financí je na rozhodnutí statutárního města. Vykazovací povinnost může být naplněna těmito způsoby:

 • statutární město předá ministerstvu financí souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol i za městské části nebo městské obvody nebo
 • statutární město předá ministerstvu financí zprávu za statutární město a samostatné zprávy jednotlivých městských částí nebo městských obvodů.

Dobrovolné svazky obcí a státní organizace Správa železniční a dopravní cesty patří mezi orgány veřejné správy na základě novely zákona o finanční kontrole č. 126/2019 Sb., která je účinná od 1. ledna 2020. V kalendářním roce 2019 neměly tyty orgány veřejné správy povinnost vykonávat finanční kontrolu, tudíž se na ně nevztahuje povinnost předávat zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019. Dobrovolné svazky obcí a státní organizace Správa železniční a dopravní cesty budou poprvé předávat zprávu o výsledcích finančních kontrol až v roce 2021 za sledované období – kalendářní rok 2020.

Předávané informace v rámci zprávy o výsledcích finančních kontrol

Zpráva o výsledku finančních kontrol se skládá ze čtyř okruhů informací stanovených v ustanovení § 32 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.:

 1. zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
 2. informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol ve sledovaném roce podle části druhé zákona o finanční kontrole,
 3. informace o výsledcích vykonaných interních auditů podle ustanovení § 28 zákona o finanční kontrole a
 4. přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

Podrobnější informace k předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol naleznete v Metodickém pokynu CHJ č. 8 dostupném na tomto odkazu.

2. MZZ – Modul závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Webové rozhraní: http://fkvs.mfcr.cz/mkp/app

Modul závažných zjištění slouží k zabezpečení splnění povinnosti kontrolních orgánů veřejné správy průběžně informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol.

Cílem vytvoření Modulu závažných zjištění bylo poskytnout maximální podporu pro efektivní a účinné plnění tohoto úkolu, usnadnit práci kontrolním orgánům zabezpečujícím tuto činnost, zefektivnit uvedený proces a na podkladě jednotné formy nahlášených údajů vytvořit kvalitní podklad pro analýzu a vyhodnocování závažných zjištění za účelem odstranění jejich dopadu na veřejné rozpočty. Vzhledem k tomu, že modul zachycuje přehled všech zadaných a odeslaných hlášení o závažných zjištěních Ministerstvu financí, slouží také jako informační databáze.

Právní základ

Povinnost kontrolních orgánů předávat informaci o závažných zjištěních ministerstvu financí je upravena v § 22 odst. 5, o finanční kontrole.

Předávání informací o závažných zjištěních

O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje:

 • zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
 • zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.

Přístupové oprávnění do MZZ

Do MZZ se vstupuje s využitím přihlašovacích údajů kontrolního orgánu do datové schránky.

Obecně je možné říci, že osoba, která bude závažná zjištění předávat, přejde na přihlašovací stránku MZZ a stiskne tlačítko Datová schránka. Následně dojde k přesměrování na stránku informačního systému datových schránek, na které je potřebné vyplnit přístupové údaje.

Systém ověří, že zadané přihlašovací údaje patří ke konkrétní datové schránce oprávněného orgánu veřejné správy. V případě kladného výsledku MZZ umožní přihlášení. V opačném případě bude požadavek odmítnut. Pozn.: Zadáním přístupových údajů nedojde k otevření datové schránky, tj. nedojde k automatickému doručení datových zpráv v datové schránce.

Pro usnadnění práce kontrolním orgánům veřejné správy byla uživatelská příručka, která je pravidelně aktualizována a která slouží jako podrobný pracovní postup pro využití MZZ. Příručka provází kontrolní orgán „krok za krokem“ při zadávání hlášení o závažném zjištění a můžete ji stáhnout na tomto odkazu.

3. MKP – Modul koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory

Webové rozhraní: http://fkvs.mfcr.cz/mkp/app

Cílem modulu je nabídnout poskytovatelům veřejné finanční podpory, poskytnuté ze státního rozpočtu, z Národního fondu a dále Generálnímu finančnímu ředitelství k využívání informační systém pro koordinaci jejich plánů kontrol tak, aby nedocházelo ke vzniku duplicitních kontrol u dotací, projektů a u příjemců veřejné finanční podpory.

Modul je koncipován tak, že umožňuje

 • poskytovatelům veřejné finanční podpory, kteří nemají vlastní informační systém pro plánování kontrol, sestavovat plán kontrol s využitím přehledu jimi poskytnutých dotací evidovaných v Centrálním registru dotací (IS CEDR III.), provést automatizovanou kontrolu duplicitních kontrolních akcí a koordinaci plánu kontrol s plány kontrol ostatních kontrolních orgánů,
 • poskytovatelům veřejné finanční podpory, kteří mají vlastní informační systémy pro plánování kontrol, prostřednictvím datového rozhraní vložit plán kontrol do modulu, provést automatizovanou kontrolu duplicitních kontrolních akcí a koordinaci jejich plánů s plány kontrol ostatních kontrolních orgánu,
 • stejným způsobem zajistit koordinaci operativně zařazených kontrol v průběhu plánovaného období.

Systém koordinace plánování je nastaven tak, že poskytuje kontrolním orgánům informace o všech případech, kdy v plánu veřejnosprávních kontrol jsou zařazeny duplicitní kontrolní akce u dotací, projektů a u příjemců veřejné finanční podpory, které mají ve svých plánech kontrol další kontrolní orgány. Dále systém poskytuje informace o duplicitních kontrolních akcích, které u dotací, projektů a u příjemců veřejné finanční podpory byly zařazeny v plánech kontrol kontrolních orgánů v předchozím období.

Modul automaticky informuje kontrolní orgán o výsledku koordinace s konkrétním uvedením všech kontrolních akcí, u kterých došlo k zařazení duplicitních kontrol, s požadavkem na posouzení potřebnosti provedení těchto kontrol. Kontrolní orgán posoudí potřebu provedení této kontrolní akce a rozhodne o jejím zrušení nebo nahrazení jinou kontrolní akcí. V případě, že po posouzení trvají důvody pro ponechání kontrolní akce v plánu kontrol, uvede tyto důvody v modulu. O těchto důvodech jsou automaticky informovány ostatní kontrolní orgány, které mají ve svých plánech kontrol tuto duplicitní kontrolní akci s požadavkem na posouzení jimi zařazené kontrolní akce podle předchozího postupu. Modul umožňuje elektronickou komunikaci mezi kontrolními orgány k řešení duplicitních kontrol.

Právní základ

Ustanovení § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ukládá kontrolním orgánům zpracovat plán kontrol a koordinovat obsah plánu kontrol s ostatními kontrolními orgány. Usnesením vlády České republiky č. 402 z 29. května 2013 bylo uloženo ministru financí ve spolupráci s ostatními členy vlády vytvořit informační systém pro koordinaci plánování finančních kontrol veřejné finanční podpory, poskytnuté ze státního rozpočtu nebo z Národního fondu a prostřednictvím tohoto systému zajistit koordinaci svých plánů kontrol.

Součástí „Metodického pokynu pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti managementu řídících orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020“ je též zajištění koordinace plánů kontrol na místě.

Předkládání plánů kontrol

 • Ministerstva a ostatní správní úřady poskytující veřejnou finanční podporu, předkládají pololetní nebo roční plány kontrol ke koordinaci v termínu do 10. prosince předchozího roku u ročních plánů kontrol nebo plánů kontrol na I. pololetí běžného roku, do 10. června plánovacího roku u plánů kontrol na II. pololetí.
 • Generální finanční ředitelství předkládá pololetní plány kontrol ke koordinaci do 20. prosince předchozího roku a 20. června běžného roku.

Modul je současně připraven tak, že umožňuje ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, které poskytují veřejnou finanční podporu, jeho využívání všemi kontrolními orgány v jejich působnosti.

Kontakty - IS FKVS

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Jana Krucká
  Centrální harmonizační jednotka
  tel.: 257 042 290
  e-mail: Jana.Krucka@mfcr.cz  

Kontaktní zaměstnanci ASD Software, s.r.o.:

 • Vedoucí projektu :
  Ing. Martin Prem, vedoucí projektu
  tel.: 583 300 718
  e-mail: prem@asd-software.cz

Technická podpora pro uživatele :

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.