CZ EN

Žádosti o odškodnění

Žádosti o odškodnění (nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup)

Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci Ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.)

  1. Na Ministerstvu financí je vytvořen speciální útvar, u něhož se shromažďují žádosti dle zákona č. 82/1998 Sb., a který tyto žádosti také projednává. Ostatní útvary bezodkladně postupují žádosti do tohoto oddělení a při vyřizování žádosti s tímto oddělením v případě potřeby na odborné úrovni spolupracují.
  2. Ministerstvo financí eviduje přehled přijatých a vyřízených žádostí o odškodnění s ohledem na oblast, ve které byla údajná škoda způsobena, výši požadované náhrady i výši skutečně přiznané náhrady škody či přiměřeného zadostiučinění. Součástí evidence jsou také relevantní data, termíny a spolupracující subjekty.
  3. Ministerstvo financí neposuzuje žádosti podle názvu či zvolené formulace, ale podle jejich obsahu.
  4. Ministerstvo financí zasílá žadatelům akceptační dopisy, zpravidla do 14-ti dnů od doručení žádosti.
  5. Všechny přijaté žádosti o náhradu škody jsou zpracovány buď přímo ministerstvem financí, nebo v souladu se zákonem postoupeny příslušnému ústřednímu úřadu státní správy. Žadatel je o výsledku projednání či případném postoupení informován.
  6. Ministerstvo financí vyzývá žadatele k doplnění žádosti a chybí-li v žádosti některý z důležitých podkladů či dokladů, bez kterých není možné žádost objektivně posoudit, vyzve ministerstvo žadatele k doplnění.
  7. Dojde-li ministerstvo financí na základě dostupných podkladů k závěru, že v posuzovaném případě došlo k pochybení a škoda je nezpochybnitelně prokázána, škodu nahradí, či přiměřené zadostiučinění poskytne.
  8. Ministerstvo financí vyrozumí žadatele do 6 měsíců, zda jeho žádosti vyhoví či nikoliv. Pokud z vážných důvodů nemůže věc vyřídit ve lhůtě 6 měsíců, vyrozumí žadatele o důvodech zpoždění a termínu, kdy lze stanovisko ministerstva očekávat.
  9. Ministerstvo financí ve svém vyrozumění dle bodu 8 žadatele informuje, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky pro přiznání nároku, včetně informace o případném uplynutí promlčecí lhůty. V případě přiznání nároku či jeho části ministerstvo financí žadateli sdělí, na základě čeho a jak bylo postupováno.
  10. Je-li žádosti zcela nebo zčásti vyhověno, ministerstvo financí náhradu vyplatí  bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od zaslání vyrozumění dle bodu 8.

Žádost o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup dle výše uvedeného zákona se podává písemnou či elektronickou formou na podatelnu Ministerstva financí.

Promlčecí doby dle zákona č. 82/1998 Sb.:

Nárok na náhradu škody podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Je-li podmínkou pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení rozhodnutí, běží promlčecí doba ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnutí. Nejpozději se nárok promlčí za deset let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno (oznámeno) nezákonné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.

Nárok na náhradu nemajetkové újmy se promlčí za šest měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. Vznikla-li nemajetková újma nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 věty druhé a třetí, tj. porušením povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě nebo porušením povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě, neskončí promlčecí doba dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.

Po dobu, kdy je Ministerstvem financí mimosoudně projednáván nárok na náhradu škody, promlčecí doba ode dne uplatnění u ministerstva do skončení mimosoudního projednání, nejdéle však po dobu šesti měsíců, neběží (§ 32 odst. 3 a § 35 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.). 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.