CZ EN

Platební a certifikační orgán

Strukturální fondy a Finanční mechanismy

Platební a certifikační orgán / Platební orgán je zodpovědný za finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. V roli platebního orgánu provádí z účtu Národního fondu, na kterém se soustředí prostředky z rozpočtu EU, platby do státního rozpočtu na základě kontroly a schválení tzv. souhrnných žádostí, které vystavují jednotlivá ministerstva v roli řídicích orgánů. V roli certifikačního orgánu / subjektu vykonávajícího účetní funkci průběžně zasílá  Evropské komisi žádosti o platbu prostředků z rozpočtu EU. Na základě uvedených žádostí ČR obdrží finanční prostředky Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) / fondů EU na účet Národního fondu. Kromě žádostí o platbu každoročně vypracovává a odesílá Evropské komisi účty, které představují předběžné uzavření daného účetního roku ve vztahu k rozpočtu EU. Funkcí Platebního a certifikačního orgánu / Platebního orgánu je pověřen odbor 55 – Evropské fondy.

Stěžejními aktuálními dokumenty vydávanými Platebním a certifikačním orgánem / Platebním orgánem jsou:

 • Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z  Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014-2020,
 • Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020,
 • Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020,
 • Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027,
 • Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027,
 • Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027, uveřejněné v části Metodická podpora pro fondy EU.

Základní informace o ESIF / fondech EU jsou dostupné na www.dotaceeu.cz.

V oblasti Finančních mechanismů EHP/Norska je Platební a certifikační orgán zodpovědný za finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze strany Kanceláře finančních mechanismů (subjekt reprezentující donorské země se sídlem v Bruselu). V rámci své platební funkce je zodpovědný za provádění plateb zejména na účty jednotlivých správců rozpočtových kapitol, a to na základě kontroly tzv. souhrnných žádostí. V rámci certifikačních činností pak na základě provedených kontrol a ověření vydává potvrzení o správnosti a uznatelnosti výdajů vykázaných do Kanceláře finančních mechanismů a následně přijímá platby na účty Národního fondu.

Stěžejním aktuálním dokumentem vydávaným v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska je Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014-2021 uveřejněná v části Metodická podpora pro fondy EU.

Základní informace o programech Finančních mechanismů EHP/Norska jsou dostupné na www.eeagrants.cz.

Vymezení činností Platebního a certifikačního orgánu:

 • tvoří koncepci, koordinuje a metodicky řídí oblast finančních toků, zpracování žádostí o platbu pro fondy EU, resp. oblast certifikace výdajů ESIF, a oblast zpracování účtů;
 • vypracovává žádosti o platbu z rozpočtu EU a předkládá je Evropské komisi a v rámci procesu certifikace ve vztahu k ESIF potvrzuje, že výdaje uvedené ve výkazech výdajů, z nichž žádosti o platbu vycházejí, pocházejí ze spolehlivých účetních systémů, zakládají se na ověřitelných podkladech a byly ověřeny řídicími orgány;
 • je garantem zpracování účtů za každý účetní rok a jejich předkládání Evropské komisi, včetně potvrzování jejich úplnosti, přesnosti a věrohodnosti;
 • přijímá platby z rozpočtu EU;
 • převádí na základě souhrnných žádostí předkládaných řídicími orgány prostředky z rozpočtu EU na příjmové účty organizačních složek státu, ze kterých bylo zajištěno předfinancování prostředků krytých z rozpočtu EU;
 • účtuje o účetních případech za oblast prostředků z rozpočtu EU v rámci účetní jednotky Ministerstva financí;
 • provádí finanční opravy;
 • zpracovává a zasílá Evropské komisi predikce žádostí o platbu pro běžný a následující rok.

Platební a certifikační orgán / Platební orgán nevykonává žádné rozhodovací funkce ve smyslu alokací prostředků na operační programy, výběr a hodnocení projektů, poskytování dotací či jiných forem podpory příjemcům, které spadají do působnosti řídicích orgánů.

Vymezení činností v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska:

 • provádí certifikaci uskutečněných výdajů a zasílá žádost o platbu do Kanceláře finančních mechanismů a zároveň potvrzuje, že takto vykázané výdaje jsou uznatelné, podložené reálnými výdaji a vycházejí z ověřitelných účetních záznamů;
 • přijímá platby z Kanceláře finančních mechanismů a dále je distribuuje oprávněným subjektům, tj. zejména jednotlivým správcům rozpočtových kapitol;
 • účtuje o účetních případech za oblast Finančních mechanismů EHP/Norska v rámci účetní jednotky Ministerstva financí;
 • vede systém finančního výkaznictví pro potřeby čerpání prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norska;
 • vykonává funkci orgánu pro nesrovnalosti, provádí činnosti s tím spojené a zasílá do Kanceláře finančních mechanismů pravidelné hlášení nesrovnalostí;
 • zpracovává a zasílá Kanceláři finančních mechanismů predikce žádostí o platbu;
 • podílí se na tvorbě koncepce finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska;
 • řídí toky prostředků vracených Kanceláři Finančních mechanismů.  

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.