CZ EN

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Obsah novely

1) Novela zákona o daních z příjmů

 • implementace evropských směrnic ATAD
  • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
   • možnost uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy)
   • neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)
   • zdanění při přemístění (účetním přeřazení) majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku
   • fikce, že došlo k prodeji majetku „sobě samému“ – příjmem je kupní cena, možnost uplatnit výdaje jako při prodeji
  • zdanění ovládané zahraniční společnosti (controlled foreign company – CFC rules)
   • ovládaná zahraniční společnost – má na ní více než 50 % podíl český daňový rezident a nevykonává podstatnou hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky)
   • příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti v České republice
  • důsledky rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady)
   • řešení odlišné právní kvalifikace jedné právní skutečnosti v různých státech
   • zabraňuje např. tomu, aby určitá transakce byla v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém byla uznatelným výdajem (např. jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu, druhý jako platbu úroku)
 • úpravy v souvislosti s IFRS 9
  • nutná novela v důsledku změny oceňování cenných papírů
 • oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí
  • rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti o odvedené sražené daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice

2) Novela zákona o dani z hazardních her

 • novelou jsou řešena zejména následující témata:
  • změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady
   • cílem je, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání
  • daňové řešení problematiky garantovaných turnajů
   • reakce na pozměňovací návrh k zákonu o hazardních hrách přijatý v Poslanecké sněmovně, který umožnil vyšší výhry než vklady v případě garantovaných turnajů
   • pro ochranu výnosu daně bude zakotveno ustanovení, že výhry lze odečíst pouze do výše 95 % vkladů
  • upuštění od zpřísněné informační povinnosti obecních úřadů poskytovat informace správci daně bezodkladně a ponechání pouze obecné úpravy poskytnout informace na vyžádání
   • předávání informací mezi orgány v oblasti hazardních her je řešeno skrz trojdohodu a informační systém SDSL, zasílání informací správci daně je duplicitní

3) Novela zákona o dani z přidané hodnoty

 • mezi nejvýznamnější věcné změny patří:
  • implementace unijního práva (směrnice) – poukazy (vouchery) a e-commerce
  • stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
  • úprava pojmů úplata a ekonomická činnost
  • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)
  • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
  • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci
   • stávající úprava v § 44 je nahrazena novými ustanoveními (§ 46 a násl.), která v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven
   • oprava základu daně v případě reorganizace je v návaznosti na judikaturu podřazena pod úpravu základu daně podle § 42
  • úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek
   • osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)
  • úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
   • zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje
 • dělená účinnost: většina od 1. ledna 2019, pár ustanovení od 1. ledna 2021 (legisvakance pro povinnou elektronickou formu podání identifikovaným osobám a omezení možnosti zdanit nájem nemovité věci)

4) Novela insolvenčního zákona

 • potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v konkursu (srov. § 44 zákona o dani z přidané hodnoty)
  • tato úprava se v návaznosti na novou úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46a násl. zákona o dani z přidané hodnoty) rozšiřuje na všechny pohledávky státu vzniklé z toho důvodu
  • zároveň dochází k rozšíření zapodstatovosti i na pohledávky státu vzniklé v návaznosti na opravu základu daně z důvodu reorganizace
 • zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti

5) Novela zákona o spotřebních daních

 • novelou jsou řešena zejména následující témata:
  • úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky
   • primární změna je způsobena potřebou reagovat na unijní implementaci v oblasti zákona o potravinách a tabákových výrobcích
    • např. vypuštění úpravy, dle které při otevření jednotkového balení musí dojít k poškození tabákové nálepky
   • dále dochází např. k rozdělení tabákových výrobků na tabákové výrobky neznačené a tabákové výrobky značené nesprávným způsobem
    • tím bude umožněno rozlišovat závažnost porušení při značení tabákových výrobků, což bude rozlišeno z hlediska následných postihů (např. nezdaněné tabákové výrobky se v případě jejich zjištění zdaňují v plné výši, u tabákových výrobků značených nesprávným způsobem bude možné doměřit daň pouze v případě, že náležitosti tabákové nálepky neodpovídají jednotkovému balení, případně pouze uložit pokutu)
  • zdanění zahřívaných tabákových výrobků
   • vychází se z úpravy spotřební daně z tabákových výrobků (včetně značení), pro zahřívané tabákové výrobky se kromě předmětu daně a sazby daně zakotvuje pouze speciální úprava
   • úprava zdanění bude účinná od 1. ledna 2019, aplikovat se však bude až od 15. února 2019, aby se odběratelům poskytl dostatečný časový prostor pro získání a nalepení tabákových nálepek
   • se zahřívanými tabákovými výrobky bez tabákové nálepky se bude moci bez postihu nakládat do 31. července 2019
  • úprava kódů kombinované nomenklatury v návaznosti na prováděcí rozhodnutí EK č. 2018/552
   • současně se navrhuje zmocňovací ustanovení k budoucí úpravě prostřednictvím nařízení vlády, vydá li Evropská komise další podobné nařízení
  • zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (na základě zatím pouze návrhu směrnice, transpoziční lhůta však pouze do 1. ledna 2019)
   • dělená účinnost: část vyhlášením (kombinované nomenklatury), většina od 1. ledna 2019, úprava § 116 odst. 4 ZSPD od 15. února 2019 (důvodem je šesti týdenní lhůta pro odběr tabákových nálepek nového vzoru; stejnou účinnost bude mít i nová vyhláška o tabákových nálepkách)

6) Novela celního zákona

 • novela obsahuje dílčí změny, zejména zúžení nutnosti zajišťovat daň z přidané hodnoty spolu se clem v některých specifických případech dovozu zboží, což bude představovat snížení finanční zátěže podnikatelských subjektů

7) Novela daňového řádu

 • v rámci novely dochází v návaznosti na evropskou legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní tzv. zákazu zneužití práva, který je již dnes dovozován judikaturou i správní praxí

8) Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

 • novela obsahuje úpravy implementace DAC 2 a DAC 4 a souvisejících mezinárodních dohod v návaznosti na OECD provedené hodnocení implementace, které jsou potřebné zejména z důvodu posunu ve výkladu implementovaných předpisů

9) Novela zákona o Finanční správě ČR

 • novela obsahuje především následující témata:
  • speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě
   • centralizace vydávání služebních předpisů, služební průkaz, úprava postavení zástupců vedoucích služebních úřadů
  • zřízení daňové analytické evidence (DAE)
   • legislativní uchopení stávající faktické zvýšené ochrany souhrnných analytických dat spravovaných Generálním finančním ředitelstvím, které obsahují zejména údaje z kontrolních hlášení a evidence tržeb
  • změna příslušnosti správce daně z hazardních her
   • nově bude místně příslušný pouze Specializovaný finanční úřad

10) Novela zákona o Celní správě ČR

 • novela přináší rozšíření možnosti použití krycích dokladů celníkem v případech, kdy zjištění jeho totožnosti vede ke zmaření výkonu agendy v oblasti hazardní her nebo evidence tržeb, anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob

 


 

Související informace:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.