CZ EN

Sdělení k § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, po novelizaci provedené zákonem č. 142/2022 Sb.

Dne 1. července 2022 nabyde účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Novela zásadním způsobem upravuje daň silniční podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), a mění její strukturu.

V souvislosti s dotazy veřejnosti, uvádíme na jisto, že novela měla mimo jiné zrušit § 6 zákona o dani silniční, protože právní úprava sazby daně byla beze zbytku nahrazena novou úpravou výše daně podle § 5 zákona o dani silniční a výpočtu daně podle § 12a zákona o dani silniční. V důsledku legislativně technické chyby v průběhu projednávání návrhu však ke zrušení § 6 nedošlo, přesto, že to bylo zamýšleno, jak vyplývá i z platného znění, které bylo součástí vládního návrhu předloženého Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Tato situace by však neměla mít vliv na postup podle zákona o dani silniční, protože se s touto sazbou v rámci zákona o dani silniční nepracuje, neboť nově zavedené ustanovení o výpočtu daně podle § 12a zákona o dani silniční se výslovně odkazuje na výši daně podle § 5 zákona o dani silniční. To z § 6 zákona o dani silniční činí obsoletní ustanovení, které není použitelné.
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář