CZ EN

Otázky - Operativní účetní záznamy

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - operativní účetní záznamy
Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - operativní účetní záznamy
číslo/rok  dotaz  odpověď 
1/2012 Operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu od 1.01.2012 pro OSS a SF (organizační složky státu a státní fondy) - Aktualizace Příloh č.1 - Soupisu pohledávek a Přílohy č. 2 Soupisu závazků od 1.01.2012 - změny v účtových osnovách od 1.1.2012? Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2012 - publikována 3.05.2012. V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací k sestavení operativních účetních záznamů v souvislosti s úpravou Směrné účtové osnovy, která je účinná ke dni 1. ledna 2012. Aktualizace se týká pouze Soupisu pohledávek a Soupisu závazků. Jsou zveřejněny excelovské soubory s vyznačením změn vyplývajících z úpravy Směrné účtové osnovy, platné aktualizované znění Soupisu pohledávek a Soupisu závazků a dokument Dopady změn Směrné účtové osnovy účinných ke dni 1. ledna 2012 na Operativní účetní záznamy Soupis pohledávek a Soupis závazků v části Informace o předávání s bodovým výpisem provedené aktualizace. Ke změně v xsd schématech pro uvedené operativní účetní záznamy nedošlo a nedochází. Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy. Související dokumenty Úvodní informace pro OÚZ - Dopady změn Směrné účtové osnovy na OÚZ ode dne 1. ledna 2012

 

Seznam aktualizovaných příloh - s platností od 1. ledna 2012 (přílohy aktualizované)

Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012
Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012
Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012
Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012
Seznam příloh, které platí i pro rok 2012 (přílohy beze změn) - Přílohy č.3 - č. 6 aktualizované MF ze dne 7.06.2012

Příloha č. 3 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Disponibilní majetek
Příloha č. 4 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Peněžní prostředky
Příloha č. 5 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných pohledávek
Příloha č. 6 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných závazků

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno dne: 3. května 2012

 

6/2011  Co jsou to operativní účetní záznamy?  Definici operativních účetních záznamů obsahuje vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, která vymezuje v § 2 písm. j) operativní účetní záznamy jako účetní záznamy předávané vybranou účetní jednotkou do CSÚIS pro potřeby státu, zejména pro účely operativního řízení hospodaření a nakládání s finančními prostředky.Technická specifikace operativních účetních záznamů je součástí přílohy technického manuálu pod názvem „Informace o předávání operativních účetních záznamů“ a je přístupná na webových stránkách ministerstva .
Operativní účetní záznamy jsou nastíněny již v materiálu „Základní principy vzniku účetnictví státu“, který je přílohou usnesení vlády č. 561 z 23. 5. 2007: „Vypovídací schopnost účetních informací se zvyšuje se zkracováním doby mezi vznikem (zveřejněním) informace a stavem, o kterém vypovídá. Významnost „včasnosti“ se zvyšuje, pokud jsou tyto informace využívány k „operativnímu“ řízení. Vytvořením účetnictví státu získá stát k dispozici nejen údaje na úrovni účetních závěrek (čtvrtletních nebo ročních), ale bude mít k dispozici i vybrané agregované údaje v průběhu roku, které si podle svých potřeb vyžádá. Protože budou předmětem účetnictví státu i podmíněné pohledávky a závazky, bude mít přehled nejen o skutečných peněžních tocích a pohledávkách a závazcích (které jsou v současné době sledovány), ale i o pravděpodobných rizicích (včetně jejich ocenění), možných výdajích a předpokládaných příjmech, a to v členění podle času a dalších stanovených kriterií. Stát bude mít mimo jiné též průběžně informace o disponibilních zdrojích, včetně jejich ocenění v reálných cenách.“ 
5/2011  Je nutné předávat do CSÚIS i výkazy, pro které nemají účetní jednotky naplnění („prázdné výkazy“)?  V § 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, spolu s přílohou č. 5 k této vyhlášce se stanovuje povinnost předávat měsíčně následující operativní účetní záznamy: soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek, soupis podmíněných závazků, peněžní prostředky a disponibilní majetek. Z toho plyne povinnost předat i výkazy, ve kterých účetní jednotka vykazuje nulové hodnoty. 
4/2011  Jaká je frekvence předávání operativních účetních záznamů? Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, předávají operativní účetní záznamy organizační složky státu a státní fondy měsíčně vždy k 15. dni v měsíci.
3/2011  Jaký je systém vykazování operativních účetních záznamů (jaká znaménka se používají)?  Všechny účetní výkazy se v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vykazují bez znamének (kladně). Tato hodnota odpovídá převažujícímu konečnému zůstatku na straně „Má dáti“ u aktivních účtů a převažujícímu konečnému zůstatku na straně „Dal“ u pasivních účtů. Stejné pravidlo platí i pro operativní účetní záznamy, které tedy mohou být vykazovány se záporným znaménkem pouze v důsledku případů snižujících závazky či pohledávky, pokud jsou kvůli odlišným obdobím vystavení/splatnostem vykazovány v soupisu závazků či pohledávek samostatně (např. dobropisy), a nikoli agregovaně s původním účetním zápisem 
2/2011  Mají být součástí výkazů i obraty na účtech? Podle § 4 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se hodnoty položek rozvahy, které jsou zároveň obsahem operativních účetních záznamů, vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy. Výkazy operativních účetních záznamů musí tedy obsahovat pouze konečné stavy příslušných účtů rozčleněné podle partnerů a dat splatnosti, případně agregované položky. 
1/2011   Jak vykazujeme majetek a závazky v cizí měně v operativních účetních záznamech? Položky původně oceněné v cizí měně jsou pro potřeby výkazu Peněžní prostředky vykázány hodnotou zanesenou v účetnictví v Kč a původní hodnota v cizí měně se vykáže v posledních dvou sloupcích („Měna“ a „Konečný zůstatek v cizí měně“). Ve výkazu Disponibilní majetek se obdobně jedná o sloupce „Měna“ a „Ocenění v cizí měně“. U majetku a závazků vyjádřených v Kč se do posledních dvou sloupců vyplňuje „0“. 
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář