CZ EN

Vyhodnocení námětů pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů

Dne 15. července 2014 zveřejnilo Ministerstvo financí výzvu k námětům pro novelizaci nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. Na výzvu zareagovala pouze Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která zaslala několik připomínek.

Připomínky se týkaly

  • povahy investičních certifikátu a možnosti investovat do nich [§ 3 odst. 4 písm. a)],
  • úpravy investičních limitů standardních fondů v prvních 6 měsících od jeho vzniku, zejména ve vztahu ke vkladům (§ 25 odst. 4),
  • nejistoty ohledně výpočtu celkové expozice jinou než standardní závazkovou metodou (§ 38),
  • vyjasnění ohledně investičních limitů fondů peněžního trhu, zejména s ohledem na to, zda se jedná o standardní nebo speciální fond (§ 79 až 89),
  • úpravy vážené průměrné splatnosti a životnosti tak, aby zahrnovala i jiné majetkové hodnoty než nástroje peněžního trhu (§ 87 a 88),
  • zrušení investičních limitů fondů kvalifikovaných investorů ve vztahu ke komoditám (§ 90 odst. 1),
  • možnosti kontroly majetkových hodnot držených osobami ovládanými fondem kvalifikovaných investorů [§ 92 odst. 1 písm. a)],
  • doplnění možnosti fondů kvalifikovaných investorů rozkládat riziko téhož emitenta na úrovni podkladových aktiv (§ 93 odst. 1),
  • zdispozitivnění ustanovení o single asset fondech (§ 93 odst. 3), a
  • prodloužení lhůty podle § 93 odst. 4 písm. b).

Ministerstvo financí za tyto připomínky děkuje.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář