CZ EN

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, který mění stávající úpravu poskytování sdělení klíčových informací ve smyslu nařízení (EU) č. 1286/2014 (PRIIPS-KID) v situaci, kdy investiční službu poskytují subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS). Podle návrhu nařízení, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID, má dojít k prodloužení délky přechodného období pro UCITS fondy, a to ze stávajícího 31. prosince 2021 do 30. června 2022. Druhý návrh – směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES – zavádí pravidlo, podle kterého bude splnění povinnosti předat klíčové informace podle nařízení PRIIPs-KID po transpozici od 1. července 2022 považováno za splnění povinnosti předat klíčové informace podle směrnice UCITS. Schválením návrhů EK byl zahájen řádný legislativní proces, tj. projednávání návrhu v Radě EU a Evropském parlamentu. Přístup ČR k návrhu vymezí rámcová pozice, kterou v současnosti Ministerstvo financí zpracovává. Případné podněty k navrhovanému balíčku lze zasílat na adresu konzultace@mfcr.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář