CZ EN

Veřejná konzultace č. IV/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – Národní diskrece dle MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V

19.8.2014 - 19.9.2014

Cílem toho konzultačního materiálu je shromáždění podnětů k využití či nevyužití diskrecí, které vyplývají z evropských směrnic a nařízení, které byly publikovány v posledních měsících. Konkrétně jde o následující předpisy:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (MiFID II)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (MiFIR)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (MAR)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (tzv. transparenční směrnice), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES (TD II)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady ... ze dne ..., kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (UCITS V) - zatím nepublikována

 

Výše uvedené předpisy upravují různé oblasti kapitálového trhu. Tyto předpisy budou transponovány a adaptovány v zákonech, které Ministerstvo financí ČR v současné době připravuje a které by měly nabýt účinnosti v letech 2015 a 2016.

Všechny věcné připomínky, návrhy a podněty k tématům vymezeným v konzultačním materiálu jsou vítány, a to i k úplnosti východisek a k faktickým a právním omezením. Výsledky této veřejné konzultace budou klíčovým podkladem při formulaci finální podoby výše uvedených národních předpisů, které budou ovlivňovat další fungování českého kapitálového trhu. Vyjádření je možno zaslat na adresu kapitalovy.trh(at)mfcr.cz s označením „KM MiFID II a spol.“, a to nejpozději do 19. září 2014. Zájemci se mohou vyjadřovat i k jiným otázkám v této oblasti a nejsou vázáni pouze otázkami položenými v konzultačním materiálu.

Vzhledem k tomu, že směrnice UCITS V, která je jedním z objektů této konzultace, dosud nebyla publikována v Úředním věstníku Evropské unie, je níže dána k dispozici také její poslední dostupná verze v českém a anglickém jazyce.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.