CZ EN

Evropská komise uveřejnila legislativní návrhy reagující na důsledky pandemie COVID-19 a legislativní návrhy týkající se benchmarků

Dne 24. července 2020 uveřejnila Evropská komise návrhy na změny v regulaci spadající pod agendu unie kapitálových trhů (CMU), kterými primárně reaguje na nedávnou pandemii COVID-19 a usiluje tak o omezení jejích negativních dopadů. Dále byl uveřejněn návrh týkající se regulace tzv. benchmarků.

V oblasti unie kapitálových trhů by tak konkrétně mělo dojít ke změnám v úpravách sekuritizace (včetně CRR), prospektu a některých dílčí oblastí upravených ve směrnici MiFID II, jmenovitě se jedná o investiční výzkum, ochranu investora a komoditní deriváty. Návrhy se dotýkají následujících předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 (EU) ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES,
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU.

Navrhovaná úprava v oblasti benchmarků pak souvisí s ukončením používání benchmarku LIBOR (the London InterBank Offered Rate) ke konci roku 2021. Návrh se dotýká následujícího předpisu:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.

Výše uvedené změny právních předpisů budou projednávány v urychleném režimu, a to pokud možno tak, aby byly přijaty do konce tohoto roku. Vyjednávání v Evropské radě budou probíhat od počátku září.

Případná vyjádření k návrhům Evropské komise lze zaslat do 14. srpna 2020 na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář