CZ EN

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

Ministerstvo financí dne 10. června 2020 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády.

Návrh zákona je předkládán zejména v souvislosti s potřebou realizace legislativních opatření vyplývajících z materiálu, kterým je Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023, který byl schválen vládou České republiky dne 4. března 2019.

Jedním z legislativních opatření je zavedení Účtu dlouhodobých investic. Účet dlouhodobých investic je novým produktem na finančním trhu, který je alternativou k existujícím a státem daňově podporovaným produktům spoření na stáří, kterými jsou penzijní fondy a životní pojištění. Obdobně jako tyto produkty rovněž slouží k vytváření úspor na stáří. Jeho prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Jedním z podnětů pro zavedení účtu dlouhodobých investic byla Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, podle které by klíčovým krokem k podněcování zájmu investorů o kapitálový trh bylo zavedení některé z forem „osobního spořicího účtu“ (individual savings account - ISA).

Dalším opatřením je zavedení nového typu účastnického fondu (tzv. alternativní účastnický fond), který má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům s tím, že u tohoto typu fondu má být poplatková politika nastavena tak volně, aby bylo penzijním společnostem umožněno investovat např. i do aktiv typu „private equity fondů“, a potažmo nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice.

Návrh zákona dále zavádí možnost vytvářet podfondy pro komanditní společnost na investiční listy a pro investiční fond, který je uzavřenou akciovou společností. Rovněž je navrhováno povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu.

V rámci boje proti rizikovým dluhopisům je navrhováno rozšíření emisních podmínek dluhopisů bez prospektu (konkrétně emise do 1 mil. euro) o údaje o emitentovi tak, aby investor měl možnost dostatečně posoudit rizikovost emitenta, potažmo celé emise. V dnešní době obsahují emisní podmínky (na rozdíl od prospektu) jen informace o dluhopisu. Bude navrženo, aby osoby nabízející tyto dluhopisy publikovaly tyto emisní podmínky na svých webových stránkách, a ve vztahu k této povinnosti bude zaveden dohled České národní banky, včetně možnosti uložit sankci.

Kromě návrhů, které přímo vyplývají z uvedené koncepce, obsahuje návrh zákona i další návrhy, které vyplynuly z konzultací a z požadavků praxe, např. v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech je reagováno na praktické problémy, v zákoně o dluhopisech se odstraňují duplicity ve vztahu k emisním podmínkám, je-li vyhotovován prospekt, a také se ruší požadavek, aby emisní podmínky státních dluhopisů byly uveřejňovány ve Sbírce zákonů. Dále je mj. navrhováno rozšíření působnosti burzovních rozhodčích soudů.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.