CZ EN

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů, předložen vládě

Ministerstvo financí dne 5. října 2020 předložilo vládě (odkaz na vEKLEP) návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vlády, kde bude návrh zákona nyní projednáván v pracovních komisích Legislativní rady vlády.

Návrh zákona má za cíl implementovat právní předpisy Evropské unie, které vyšly v Úředním věstníku Evropské unie převážně v prosinci 2019 (některé vyšly v srpnu a listopadu 2019 a některé teprve vyjdou, pravděpodobně na konci října 2020).

Jedná se primárně o:

  • úpravu obezřetnostních pravidel obchodníků s cennými papíry (nařízení + směrnice),
  • harmonizaci úpravy krytých dluhopisů (směrnice + novelizující nařízení),
  • úpravu přeshraničního nabízení investičních fondů (novelizující směrnice + novelizující nařízení),
  • podporu trhů pro růst malých a středních podniků (novelizující nařízení),
  • nařízení v oblasti financování udržitelnosti (nařízení + novelizující nařízení),
  • úpravy pravomocí evropských orgánů dohledu (novelizující nařízení + novelizující směrnice),
  • nařízení, které novelizuje směrnici o distribuci pojištění a
  • nařízení o crowdfundingu (+ novelizující směrnice).

V rámci přípravy návrhu zákona byly formou veřejné konzultace (28. ledna až 26. února 2020) konzultovány možnosti národní úpravy (diskrece) obsažené ve výše uvedených předpisech. Veřejná konzultace proběhla rovněž k verzi předložené do meziresortního připomínkového řízení (8. července až 5. srpna 2020).

Návrhem zákona se zejména upravují požadavky na řídicí a kontrolní systém obchodníků s cennými papíry, aby se lépe odlišily požadavky směrnice MiFID (2014/65/EU) a IFD (2019/2034), protože požadavky směrnice IFD se uplatní jen na velké nebo propojené obchodníky s cennými papíry. Také se v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu reaguje na rozšíření definice úvěrové instituce v nařízení CRR (575/2013). Dohled na konsolidovaném základě se přizpůsobuje požadavkům směrnice IFD. V oblasti krytých dluhopisů nabyla v České republice v lednu 2019 účinnosti novela, která již v zásadě plní požadavky nové směrnice, je nutné provést jen drobné nezbytné úpravy, jako je zavedení pravidel pro likviditu a informování investorů. V oblasti přeshraničního nabízení investičních fondů se zejména upravuje otázka předběžného nabízení (pre-marketing) investičních fondů a zahraničních investičních fondů před jejich vznikem nebo před skutečným nabízením a také denotifikace investičních fondů a zahraničních investičních fondů. Z důvodu přijetí nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb je nutno upravit řadu sektorových zákonů, protože toto nařízení požaduje, aby se při jeho uplatňování využívaly dohledové nástroje plynoucí ze sektorových směrnic, které byly transponovány do různých zákonů. V českém právu se také vypouští úprava poskytovatelů služeb hlášení údajů, protože tato úprava se přesouvá ze směrnice do nařízení a nově bude tyto subjekty dohlížet evropský orgán ESMA. V zákoně o pojišťovnictví se posilují pravomoci evropského orgánu EIOPA. V oblasti distribuce pojištění se mění částky pojistného krytí pro povinné pojištění zprostředkovatelů pojištění. V návaznosti na adaptaci nařízení o crowdfundingu se řeší primárně otázka dohledu a sankcí.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.