CZ EN

Základní informace

 

Povinnost přezkoumání

Institut přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí představuje specifickou, každoročně se opakující kontrolní činnost. Povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření má územní samosprávný celek (obec, kraj a hlavní město Praha), městské části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí (do 31. 12. 2021 se tato povinnost vztahovala také na regionální rady regionů soudržnosti). Povinnost požádat o přezkoumání hospodaření je dána zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o obcích a zákonem o hlavním městě Praze. Kraj o přezkoumání hospodaření nežádá, povinnost nechat si přezkoumat hospodaření je pro kraje dána zákonem o krajích.

Odkazy na dotčené zákony:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obcích“)
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o krajích“)
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů („zákon o hlavním městě Praze“)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)

Předmět a hlediska přezkoumání

Předměty přezkoumání jsou dány ustanovením § 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, což jsou údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu územních celků podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů a další oblasti hospodaření (podle odst. 2 tohoto ustanovení). Přezkoumání hospodaření má za cíl podat informaci o tom, zda subjekty, které jsou přezkoumávány, hospodařily v daném roce v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem přezkoumání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Předměty přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona o přezkoumávání hospodaření ověřují z hlediska:

 1. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
 2. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
 3. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití a
 4. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Výčet právních předpisů, se kterými je v rámci přezkoumávání předmětů hospodaření dle písm. a) nutné ověřit soulad, není výčtem taxativním, ale pouze výčtem demonstrativním, proto je nutné při kontrole dodržování povinností stanovených právními předpisy zohlednit všechny relevantní právní předpisy. Například zákon o finanční kontrole ve svém ustanovení § 25 odst. 2 písm. e) udává vedoucímu orgánu veřejné správy povinnost zajistit hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků a zároveň v ustanovení § 2 udává, že za správnou finanční či majetkovou operaci lze považovat pouze takovou operaci, která dosahuje optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností (dále také „principy 3E“). Nakládání s veřejnými prostředky v souladu s principy 3E a soulad finančních a majetkových operací územního celku s principy 3E musí tedy také kontrolor vykonávající přezkoumání hospodaření zohlednit.

Dodržování principů 3E je na druhé straně vyžadováno i od orgánu vykonávajícího přezkoumání. Zákon o přezkoumávání hospodaření nestanoví rozsah ani míru detailu, kterou mají být jednotlivé předměty přezkoumání prověřeny, je tedy na odborném úsudku a v odpovědnosti přezkoumávajícího orgánu, jaký rozsah, míru detailnosti a způsob šetření zvolí, aby přezkoumání proběhlo účelně, hospodárně a efektivně.

Odkazy na dotčené zákony:

 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů („zákon o přezkoumávání hospodaření“)
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů („daňový řád“)
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů („zákon o finanční kontrole“)

Přezkoumávající orgány a přezkoumávané subjekty

 • Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, jejichž členem není hlavní město Praha, vykonává krajský úřad nebo auditor/auditorská společnost.
 • Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí, jejichž členem je hlavní město Praha, vykonává Ministerstvo financí (odbor Kontrola) nebo auditor/auditorská společnost.
 • Přezkoumání hospodaření městských částí hlavního města Prahy vykonává Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor/auditorská společnost.
 • Přezkoumání hospodaření krajů vykonává Ministerstvo financí (odbor Kontrola).

Obcím, městským částem hlavního města Prahy a dobrovolným svazkům obcí je zákonem umožněno zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti nebo o přezkoumání hospodaření požádat krajský úřad, v případě městských částí požádat Magistrát hlavního města Prahy.

Obec a dobrovolný svazek obcí jsou povinny do 30. června kalendářního roku oznámit, jakým způsobem se rozhodly zabezpečit přezkoumání svého hospodaření; o uzavření smlouvy s auditorem nebo auditorskou společností informuje obec a dobrovolný svazek obcí příslušný krajský úřad nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Městská část hlavního města Prahy je povinna do 15. dubna kalendářního roku písemně oznámit Magistrátu hlavního města Prahy, zda bude požadovat přezkoumání svého hospodaření za příslušný kalendářní rok od Magistrátu hlavního města Prahy nebo zda jej zadá auditorovi nebo auditorské společnosti. O uzavření smlouvy s auditorem nebo auditorskou společností informuje městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Hlavní město Praha může požádat o přezkoumání svého hospodaření Ministerstvo financí (odbor Kontrola) nebo zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti. Hlavní město Praha má povinnost do 30. června kalendářního roku oznámit, jakým způsobem se rozhodl zabezpečit přezkoumání svého hospodaření. O uzavření smlouvy s auditorem Hlavní město Praha informuje Ministerstvo financí (odbor Kontrola) nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Při přezkoumávání je povinna poskytnout součinnost i přezkoumávaným subjektem zřízená nebo založená právnická osoba. U příspěvkové organizace přezkoumávající orgán kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl.

Dozor nad výkonem přezkoumání hospodaření

V případě, kdy přezkoumání hospodaření vykonal auditor nebo auditorská společnost, podléhá takové přezkoumání dozoru státu. Dozor nad přezkoumáním hospodaření vykonaným auditorem nebo auditorskou společností přísluší Ministerstvu financí a vykonává se u obcí, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí nebo hlavního města Prahy. Písemnou zprávu o výsledcích dozorů nad přezkoumáními vykonanými auditory předává Ministerstvo financí (odbor Kontrola) Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu podle zákona o auditorech.

Odkazy na dotčené zákony:

 • zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o auditorech“)

Kontrola výkonu přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti

Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy vykonávají přezkoumávání hospodaření v přenesené působnosti. Ministerstvo financí (odbor Kontrola) vykonává v souladu s plánem Ministerstva vnitra kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti přezkoumávání hospodaření, kterou zabezpečují krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Předmětem kontroly výkonu přenesené působnosti je nastavení systému výkonu přezkoumávání hospodaření, dodržování procesních, formálních zásad a věcných postupů při přezkoumávání hospodaření krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy. Kontrola přenesené působnosti je specifickou následnou kontrolní činností. Kontrola přenesené působnosti se vykonává pouze nad skončeným přezkoumáním hospodaření. Nejedná se o další ověřování hospodaření obce, které již bylo uzavřeno projednáním závěrečného účtu obce zastupitelstvem, nýbrž o kontrolu činnosti krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, které vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti. Ověřuje se při nich, zda přezkoumání bylo vykonáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontroluje se, zda přezkoumávající orgán při výběrovém způsobu šetření přezkoumal především vymezený rozsah předmětu přezkoumání, a to podle hledisek přezkoumání, a dále zda zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je v souladu se zákonem o přezkoumávání hospodaření.

Proces kontroly

Proces výkonu včetně nastavení postupů a pravidel přezkoumávání hospodaření územních celků upravuje zákon o přezkoumávání hospodaření, kontrolní řád, správní řád a zákon o auditorech. Do 30. dubna 2014 (respektive ukončení přezkoumání hospodaření za rok 2013) upravoval proces a postup přezkoumávání hospodaření pouze zákon o přezkoumávání hospodaření. Po novele tohoto zákona platné od 1. května 2014 se primárně na procesy a postup přezkoumávání hospodaření použije kontrolní řád. Pokud však existuje speciální úprava v zákoně o přezkoumávání hospodaření, má přednost před kontrolním řádem.

Odkazy na dotčené zákony:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nahrazuje protokol o kontrole podle kontrolního řádu a zpracovává se na základě výsledků jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je v souladu s ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedílnou součástí závěrečného účtu územního samosprávného celku. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nad rámec náležitostí stanovených kontrolním řádem pro protokol o kontrole musí dále obsahovat náležitosti podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, zejména závěr zprávy o zjištěných chybách a nedostatcích.

Informační systém modul plánování a přezkoumávání (IS MPP)

Pro zajištění přezkoumávání hospodaření je využíván celostátní informační systém modul plánování a přezkoumávání (IS MPP). Ten spravuje a vyvíjí Ministerstvo financí. Při výkonu přezkoumávání hospodaření je IS MPP používán Ministerstvem financí, krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy. V IS MPP jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda kontrol – podporuje procesy přezkoumávání podle zákona o přezkoumávání hospodaření:
  • plánování (příprava, schvalování, změny a vyhodnocování plánů),
  • přehled obcí přezkoumávaných auditorem,
  • výkon přezkoumání na místě (příprava, provádění a vyhodnocování výsledků přezkoumání, včetně přípravy výstupů a výsledných dokumentů z přezkoumání, tj. zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření),
  • dozor nad vykonaným přezkoumáním (plánování, příprava, provádění a vyhodnocování dozorů a jejich výsledků, včetně přípravy výstupů a výsledných dokumentů),
 • agenda evidence subjektů – evidence základních údajů o kontrolovaných subjektech veřejné správy,
 • agenda správy písemností – automatizovaná evidence a tvorba dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému.

Informační systém obsahuje dále informace z následujících oblastí:¨

 • informace o územních samosprávných celcích a dobrovolných svazcích obcí (název, IČO, právní forma, kontaktní údaje, apod.),
 • informace o plánech kontrol hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
 • informace o průběhu a výsledcích provedených kontrol hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
 • informace o nápravných opatřeních a jejich plnění.

Na základě těchto funkcionalit informačního systému je možno vyhodnocovat zjištěné nedostatky v hospodaření přezkoumávaných subjektů i účinnost opatření přijatých k jejich nápravě. Ministerstvo financí má však přístup k souhrnným informacím krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.

Kontaktní údaje

Ministerstvo financí – odbor Centrální harmonizační jednotka – metodická podpora a legislativa (gestor zákona o přezkoumávání hospodaření)

Pokud si přejete být informováni o nadcházejících vzdělávacích akcích a dalších činnostech odboru Centrální harmonizační jednotka, napište nám na adresu chj@mfcr.cz, že chcete být zařazeni do našeho mailing-listu CHJ pro odběr novinek.

Zasláním žádosti o zařazení do mailing-listu CHJ souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Informace o zpracování Vašich osobních údajů Ministerstvem financí jsou dostupné na webu Ministerstva financí v sekci GDPR v části Přílohy.

Ministerstvo financí – odbor Kontrola – přezkoumávání hospodaření vybraných subjektů, kontrola výkonu přenesené působnosti a dozor nad výkonem přezkoumání hospodaření

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.