CZ EN

Základní informace

Veřejnosprávní kontrola kontrolního orgánu poskytovatele dotace probíhá v režimu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Procesní postup upravuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o finanční kontrole v ustanovení § 4 mimo jiné ukládá poskytovatelům veřejné finanční podpory povinnost zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům.

V ustanovení § 18 zákona o finanční kontrole je dále stanoveno, že kontrolní orgány předávají svá zjištění orgánům veřejné správy, které jsou oprávněny uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě. Obdobnou úpravu obsahuje i kontrolní řád v ustanovení § 25 odst. 4, podle kterého kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. Obě tato ustanovení se týkají případů, kdy do působnosti kontrolního orgánu nespadá vedle samotného provádění kontroly současně i pravomoc činit opatření k nápravě.

Ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vychází právní úprava porušení rozpočtové kázně. Správou odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem jsou podle ustanovení § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel pověřeny orgány finanční správy. Procesní postup orgánů finanční správy je upraven zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy na dotčené zákony:

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.