Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

K projednání s rozpravou:

Bod č. 3:
Návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady jsou příslušné orgány členských států povinny poskytnout úřadu OLAF za stejných podmínek, jaké platí pro příslušné vnitrostátní orgány, tyto informace:

a) informace dostupné v centralizovaných automatizovaných mechanismech;
b) záznam transakcí, je-li to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování.

Návrh zákona určuje Ministerstvo financí jako příslušný orgán pro zajištění koordinace spolupráce s úřadem OLAF, stanovuje jeho pravomoci v rámci této spolupráce, podrobně popisuje způsob opatřování záznamů transakcí, stanovuje povinnost mlčenlivosti o všech údajích a sankce za její porušení. Návrh zákona dále upravuje zpracování osobních údajů a stanovuje sankce pro dožádané subjekty za neposkytnutí vyžádaných informací.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, je souborem novel těchto zákonů:

1) zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
2) zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
3) zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů.

K projednání bez rozpravy:

Bod č. 18:
Zpráva o plnění usnesení vlády č. 262 ze dne 30. března 2022 za resort Ministerstva financí

Ministr financí předkládá zprávu pro členy vlády o stavu provedení zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, v resortu Ministerstva financí. Konkrétně se jedná o úkol dle bodu 4. e) předmětného usnesení. K bodu 4. e) se předkládá zpráva o stavu splnění požadavků kybernetické a informační bezpečnosti na úrovni resortních datových center a jejich služeb, včetně informace o legislativním rámci upravujícím správu a provoz datových center a finanční nákladovosti provozu vlastního datového centra, a to v členění po jednotlivých resortních organizacích.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (duben 2022)

Makroekonomická predikce České republiky (duben 2022), vypracovaná v souladu s harmonogramem plánu nelegislativních prací vlády na 1. pololetí roku 2022, byla dne 14. dubna 2022 projednána Výborem pro rozpočtové prognózy. Výbor konstatoval, že predikce je z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění realistická.

Bod č. 12:
Záměr veřejné zakázky „Centrální nákup výpočetní techniky 2022“

Předmětem veřejné zakázky je pořízení notebooků, stolních počítačů, monitorů a dalšího souvisejícího příslušenství.

Bod č. 14:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních  a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 „Obnova reprografických zařízení“

Konkrétně se jedná o záměr Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových realizovat obnovu reprografických zařízení (síťových multifunkčních tiskáren do formátu A3).

 

Doporučované

Nejčtenější