CZ EN

Materiály na jednání vlády 07. ledna 2004

Bod č. 7:
Informace o procedurálním zjednodušení čerpání prostředků, které měly být převedeny do daňových příjmů krajů

Poslanecká sněmovna dne 4.11.2003 zamítla ve třetím čtení vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní a tudíž budou kraje i v roce 2004, stejně jako tomu bylo v roce 2003, příjemci pouze 3,1% podílu na výnosech sdílených daní. Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na řešení této situace tak, že prostředky, které byly navrhovány pro navýšení daňových příjmů krajů prostřednictvím novely zákona o rozpočtovém určení daní, budou kraje v roce 2004 získávat ve formě dotací v celkové výši 27,7 mld.  Kč.

Předkládaná informace popisuje rozdělení položky, která ve Státním rozpočtu 2004 nese název "Prostředky kapitol odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní". Tato položka v celkové výši 7 825 182 tis.  Kč se rozdělí mezi následující kapitoly: Všeobecná pokladní správa 3,8 mld., Ministerstvo školství 3,4 mld., Ministerstvo zemědělství 0,5 mld. a Ministerstvo kultury 0,1 mld.

Bod č. 10:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice

Viz bod č. 10 jednání vlády ze dne 17.12.2003.

Bod č. 20:
Zpráva Světové banky o dodržování standardů a souborů předpisů v České republice v oblasti účetnictví a auditu

V květnu 2003 provedla Světová banka hodnocení České republiky v oblasti účetnictví a auditu. Kompletní znění hodnotící zprávy je k dispozici na internetových stránkách Světové banky . V červenci 2003 proběhlo v Praze závěrečné jednání, na kterém byla prezentována a diskutována tato zpráva Světové banky za účasti expertů Světové banky, představitelů státní správy, České národní banky, profesních organizací, auditorských a účetních společností a zástupců odborné veřejnosti. (viz tisková zpráva ze dne 22.7.2003)

Zástupci Světové banky konstatovali, že předpisy, jimiž se v České republice řídí finanční výkaznictví a audit, se v současné době mění tak, aby již neodpovídaly pouze národním standardům, ale i Mezinárodním účetním standardům (IAS), Mezinárodním auditorským standardům (ISA) a směrnicím Evropských společenství.

Hodnocení Světové banky je pro ČR velkým přínosem, zejména pro její nezávislý pohled na danou problematiku, který v zásadě potvrdil interní hodnocení situace, a proto nejsou zásadní rozpory v pohledu na budoucí kroky, které bude vhodné v souvislosti se zprávou učinit.

Novela zákona o účetnictví zajistila plnou slučitelnost s právem ES. V oblasti auditu se dále požaduje zohlednit i doporučení ES, resp. doporučení Světové banky. Jedná se např. o otázky součinnosti mezi dozorovými orgány, zajištění nezávislosti auditorů, definování pojmu "subjekty veřejného zájmu", apod.

Bod č. 22:
Návrh na zřízení Výboru pro veřejné finance včetně návrhu na jmenování jeho členů

Viz bod č. 11 jednání vlády ze dne 17.12.2003.

Bod č. 26:
Informace o dosavadním postupu státu při výkonu akcionářských práv ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a návrh na zahájení privatizace majetkové účasti státu ve společnosti

Způsob privatizace majetkové účasti státu ve společnosti Český Telecom by měla vládě a majoritnímu akcionáři Fondu národního majetku ČR doporučit poradenská instituce. Ta by měla být vybrána v souladu se zákonem O zadávání veřejných zakázek metodou obchodní veřejné soutěže v termínu do 30. června 2004.

Vybraný poradce by měl mít zkušenosti na mezinárodních finančních a telekomunikačních trzích. Měl by rovněž prokázat znalost českého telekomunikačního trhu a českého ekonomického a právního prostředí.

Ve 2. pololetí roku 2003 byly ve společnosti podniknuty některé kroky směrem k umožnění zahájení privatizačního procesu. V červnu 2003 bylo valnou hromadou ČTc schváleno uzavření smlouvy se společností Atlantic West B.V. o úplatném převodu 49% obchodního podílu ve společnosti Eurotel, s.r.o. Od této akvizice se očekává zvýšení hodnoty ČTc, protože diverzifikace služeb poskytovaných skupinou ČTc v oblasti pevných a mobilních linek by měla přinést stabilizaci konsolidovaného hospodaření a snížení obchodních rizik skupiny. V prosinci 2003 prodala společnost TelSource svůj 27% podíl ve společnosti ČTc. V řízení společnosti ČTc byly uskutečněny změny spočívající v přechodu na tzv. německý model řízení, posilující pravomoci dozorčí rady společnosti, a ustavení představenstva jako exekutivního orgánu. Zároveň byla přijata střednědobá strategie společnosti pro léta 2003 - 2005.


Pro informaci


Bod č. 16:
Informace o návrhu koncepce mimosoudního řešení sporů ze soukromého pojištění a z jeho zprostředkování

Ve shodě s doporučením ES Ministerstvo financí zahájí diskusi se sdruženími pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí působícími na pojistném trhu zaměřenou na možnost vzniku institucí pro mimosoudní vyřizování sporů vznikajících ze soukromého pojištění nebo z jeho zprostředkování. Stát může vznik takových institucí podporovat, nelze však jejich vznik nařídit nebo regulovat.

Bod č. 17:
Informace o výsledku a nákladech mezinárodního arbitrážního řízení ve sporu William Nagel vs. Česká republika

Ve dnech 14. - 18. července 2003 se konalo na půdě Švédského arbitrážního institutu ve sporu William Nagel vs. Česká republika. Následně - dne 9.září 2003 vydal rozhodčí tribunál arbitrážní nález. Rozhodčí senát zamítl veškeré nároky uplatňované panem Nagelem a nařídil mu uhradit 90 % nákladů souvisejících s vedením rozhodčího řízení a dále nahradit České republice částku 400.000 USD, jako část jejich nákladů spojených s obhajobou.

Částky, které se podaří vymoci na panu Nagelovi budou tvořit příjmy státního rozpočtu. Dosud bylo na účet České republiky připsáno 29 tis.  EUR jako vyúčtování zálohy na náklady arbitrážního řízení a dalších 60 tis. EUR zálohy by měla Česká republika obdržet. Pan Nagel je dále povinen zaplatit 400 tis.  USD jako náhradu části nákladů spojených s obhajobou.

Pan William Nagel považoval za svoji investici v České republice smlouvu o spolupráci s Českými radiokomunikacemi, kterou uzavřel v roce 1993. Arbitrážní tribunál ve svém nálezu určil, že smlouvu s Českými radiokomunikacemi nelze považovat za investici na území České republiky podle investiční dohody.

Další informace o průběhu sporu bude vládě předložena po celkovém ukončení sporu, včetně fáze vymáhání plnění arbitrážního nálezu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.