CZ EN

Materiály na jednání vlády 10. března 2004

Bod č. 2:
Návrh na schválení návrhu zákona o registračních pokladnách

Jedním z cílů druhé fáze reformy veřejných financí je boj s šedou ekonomikou. Zákon o registračních pokladnách je z okruhu opatření zaměřených na potírání této nelegální činnosti. Povinnost evidovat přijímané platby v hotovosti pomocí registračních pokladen povede k omezení daňových úniků, ke zvýšení daňové spravedlnosti a přispěje ke zlepšení podnikatelského prostředí.

Registrační pokladny budou muset podle nového zákona používat osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění v oboru maloobchodu a pohostinství. Veřejnost bude viditelným štítkem upozorněna na obchodníkovu povinnost vydat pokladní blok z registrační pokladny. Evidenci a kontrolu používání registračních pokladen budou provádět živnostenské úřady a Česká obchodní inspekce ve spolupráci s příslušnými finančními a celními úřady.
Za porušení zákona hrozí obchodníkům sankce až do výše půl miliónu korun.

Účinnost tohoto zákona je navrhovaná od 1. ledna 2005.

Bod č. 3:
Návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o povinném značení lihu je, stejně jako předchozí dva (zákon o zavedení registračních pokladen a zákon o přiznání k majetku), jedním z opatření, které ministerstvo financí předkládá v rámci boje proti šedé ekonomice. Od 1. 1. 2005 by každé spotřebitelské balení lihu, které je určeno pro tuzemský trh, mělo být označeno kontrolní páskou, a to takovým způsobem, aby při otevření došlo k jejímu znehodnocení. Bez kontrolní pásky by se do 31.12.2005 mohly doprodat inventarizované zásoby lihu.

Smyslem povinného značení lihu je zajistit, aby výroba, dovoz, skladování, distribuce a prodej lihu probíhal v souladu s platnými právními předpisy a tím se omezily daňové a celní úniky. Zavedení povinného značení lihu dále umožní efektivnější a hospodárnější provádění daňových kontrol, posílení ochrany spotřebitele (prodej kvalitního originálního lihu) a vytvoření rovných konkurenčních podmínek na trhu.

Kontrolní pásky budou ceninou, budou tedy obsahovat speciální ochranné prvky proti padělání a pozměňování. Výrobou kontrolních pásek bude pověřena Státní tiskárna cenin, na základě současných údajů předpokládáme, že by se jednalo o odběr cca 200 miliónů kusů kontrolních pásek ročně a cena jedné by se tak měla přibližně pohybovat v rozmezí od 0,20 Kč do 0,36 Kč v závislosti na formátu pásky.

Náklady na nákup kontrolních pásek, včetně nákladů na jejich skladování, distribuci a evidenci ponesou výrobci a dovozci lihu, těm bude na druhou stranu ulehčeno zavedením možnosti jednorázových odpisů nových etiketovacích zařízení.

Účinnost zákona se předpokládá k 1.1.2005.

Bod č. 4 a 5:
Návrh zákona o správních poplatcích a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

Vláda na své schůzi znovu projedná návrh nového zákona o správních poplatcích. Jeho projednávání na vládě bylo dne 12.11.2003 přerušeno a návrh byl rozeslán do opětovného připomínkového řízení jednotlivým resortům.

Důvodem pro předložení nového návrhu zákona o správních poplatcích je sjednocení, zpřesnění a zpřehlednění systému včetně sazebníku správních poplatků. V důsledku desítek novel se totiž stávající zákon o správních poplatcích z roku 1992 stal velmi komplikovaným a právní úprava správních poplatků je roztříštěna do mnoha zvláštních zákonů.

Návrh obou zákonů byl vypracován v úzké součinnosti se všemi resorty, neboť sazebník správních poplatků je navrhován podle podnětů orgánů, do jejichž působnosti přísluší zvláštní právní úpravy státní správy, to znamená, že tyto orgány navrhují Ministerstvu financí jednotlivé předměty správních poplatků včetně sazeb zařazených do jednotlivých položek sazebníku.

Celá řada správních řízení se od roku 1993 změnila, zanikla nebo naopak nově vznikla. Zvyšují se také požadavky na zabezpečení dokladů proti padělání. V mnoha případech byl také výkon správní činnosti přenesen na kraje a obce, na tyto změny tento zákon reaguje i změnou rozpočtového určení.

V následující tabulce uvádíme přehled několika vybraných poplatků za správní řízení. Vydání prvopisů matričních dokladů zůstává od poplatku osvobozeno, stejná úprava je zachována i pro výměnu dokladu po uplynutí jejich platnosti ze zákona.

Účinnost předloženého zákona se i s ohledem na dodržování příslušných směrnic EU navrhuje k 1.5.2004.

Bod č. 25:
Návrh na personální změny ve funkci předsedy a členů představenstva České konsolidační agentury

V souladu se zákonem o České konsolidační agentuře navrhuje MF vládě změny v představenstvu této agentury, a to přijmutí rezignace předsedy představenstva Pavla Řežábka a člena představenstva Libora Svobody a odvolání členky představenstva Zlaty Gröningerové. MF navrhuje jmenovat do funkce předsedy představenstva Zdeňka Čápa a do funkce členů představenstva Petra Goldmana a Mojmíra Hampla. Agentura nyní bude procházet závěrečnou fází související s ukončením činnosti, které se v souladu s reformou veřejných financí plánuje ke konci roku 2007. Agentuře zbývají k řešení pohledávky v účetní hodnotě zhruba 136 miliard korun. Přes 50 miliard korun představují pohledávky za podniky v konkurzu.

Bod č. 32: (bez rozpravy)
Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou uplatňuje mezinárodní daňová smlouva z května 1999. Smlouva upravuje oblast daní z příjmu a z majetku. Navrhovaný protokol by měl rozšířit článek o výměně daňových informací na všechny daně (DPH, spotřební daně, atd.). Sjednávání takovýchto protokolů v oblasti mezinárodních daňových vztahů není ničím výjimečným. Česká republika má sjednaný protokol např. k daňové smlouvě s Nizozemím, Dánskem, Tureckem, Filipínami, Francií, atd.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.