CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. ledna 2004

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen s rozpočtovým schodkem ve výši 114,9 mld. Kč s tím, že na jeho úhradu budou vydány státní dluhopisy ve výši 103,6 mld. Kč, zbývající část schodku bude uhrazena dlouhodobými úvěry (9,9 mld Kč) a použitím finančních prostředků na účtech státních finančních aktiv (1,4 mld. Kč). Navrhovaný státní dluhopisový program umožní Ministerstvu financí vydat státní dluhopisy na rozpočtovaný schodek státního rozpočtu roku 2004, které budou mít dobu splatnosti delší než jeden roku již v průběhu roku 2004.

Bod č. 11:
Postup urychlení činnosti České konsolidační agentury a České inkasní, s.r.o.

V souladu s probíhající reformou veřejných financí byl zahájen proces ukončení činnosti ČKA. Termín ukončení činnosti agentury byl stanoven na 31.12.2007. Nezbytným předpokladem pro ukončení činnosti ČKA je novela zákona o ČKA a s tím související změna ostatních právních norem. Ministerstvo financí tuto novelu předloží vládě do konce září.

V novele zákona o ČKA bude omezena možnost převádět další aktiva a závazky do ČKA. Spolu s touto novelou zákona by měl být předložen i věcný a časový harmonogram jednotlivých kroků utlumení činnosti agentury. Zabezpečení procesu ukončení činnosti ČKA vyžaduje začít s přípravou již v letošním roce a v letech 2006-2007 pak intenzivně a systematicky pracovat na faktickém ukončování činnosti agentury. Po 31.12.2007 by případně pohledávky a závazky agentury nebo neukončené soudní spory řešilo ministerstvo financí.

V současné době již probíhá proces ukončení činnosti České inkasní, kde nepředpokládáme vznik závažnějších problémů. Česká inkasní by měla svou činnost ukončit k 31.3.2005. Česká inkasní spravovala zhruba 29 mld. Kč nebonitních pohledávek, zejména za bývalými podniky zahraničního obchodu, a dodnes se jí podařilo získat příjem cca 5 mld. Kč. Právním nástupcem České inkasní se stane Česká republika, výkon jejích práv a povinností bude zajišťovat ministerstvo financí.

Bod č. 13:
Změna usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, ve znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 852, k zabezpečení přípravy bezúplatného převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí

Na základě rozhodnutí vlády z roku 2002 bylo umožněno obcím s rozšířenou působností a krajům užívat prostory v administrativních budovách po okresních úřadech, a to do 31  prosince 2004 formou výpůjčky. Tyto budovy zůstaly v majetku státu, od 1. ledna 2003 spadá kontrola jejich hospodaření pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vzhledem k tomu, že některé z těchto budov užívají obce s rozšířenou působností zcela nebo z převážné části pro výkon státní správy v přenesené působnosti, bylo navrženo převést je do vlastnictví téchto vybraných obcí (viz bod 17 jednání vlády ze dne 10.12.2003). Vláda vyslovila souhlas s převodem celkem 20 nemovitostí.

Ostatní objekty jsou i nadále v určité míře užívány obcemi s rozšířenou působností a vzhledem k tomu, že proces reformy veřejné správy stále probíhá, navrhuje se prodloužit termín ukončení užívání z 31.12.2004 na 31.12.2006. Obce tak získají dostatek času pro zajištění odpovídajících prostor pro výkon státní správy v přenesené působnosti.

Bod č. 24:
Návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci usnesení vlády č.1153/2003

Na jednání vlády dne 12. listopadu 2003 byl schválen celkový objem finančních prostředků ve výši 3 469 603 tis. Kč pro kraje a města na řešení závazků zdravotnických zařízení. V roce 2003 byla krajům ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněna částka 2 703 000 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 766 603 tis. Kč by měla být uvolněna ze státního rozpočtu v letošním roce. Problematika zabezpečení finančních prostředků byla řešena v době, kdy byl vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2004 již projednáván poslaneckou sněmovnou, prostředky tak nejsou v tomto roce rozpočtovány.

Ministerstvo financí se přiklání k poskytnutí prostředků z vládní rozpočtové rezervy a teprve poté k předložení žádosti rozpočtovému výboru PSP na změnu závazných ukazatelů kapitoly VPS. Realizace této varianty by významně zkrátila období, ve kterém by bylo možné převést peníze krajům. Druhou (a delší) variantou je poskytnout prostředky až přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa, tedy až poté co rozpočtový výbor PSP schválí změny závazných ukazatelů v této kapitole.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.