CZ EN

Materiály na jednání vlády 31. března 2004

Bod č. 14:
Návrh na řešení centralizace státních zakázek

Centralizace státních zakázek, neboli zajištění hromadného nákupů zboží a služeb univerzální povahy pro státní správu, je systémem uplatňovaných v mnoha zemích Evropské unie, jako např. v Rakousku, Itálii a Finsku. Zahraniční zkušenosti dokazují, že díky tomuto systému lze:

  • dosáhnout úspor rozpočtových výdajů vyplývajících jak z množstevních slev, tak z profesionality nakupujících subjektů,
  • oslabit korupční jednání,
  • zvýšit transparentnost,
  • dosáhnout lepší kontrolovatelnosti osob v zadávacím řízení a snížení rizikovosti porušování zákona o veřejných zakázkách.

Z těchto důvodů je tento koncept i součástí reformy veřejných financí. Návrhy na řešení vychází z analýzy výsledků a dosavadních zkušeností zemí Evropské unie. Ministerstvo financí navrhuje zabezpečením centralizace veřejných zakázek pověřit Správu státních hmotných rezerv. Ministr financí předloží do konce letošního června vládě seznam komodit, které budou pořizovány centrálně, dále seznam ústředních orgánů státní správy , pro které bude systém závazný, to vše včetně seznamu potřebných legislativních změn. Centralizace veřejných zakázek se nebude vztahovat na zakázky financované z fondů EU.

Bod č. 15:
Řešení závazků měst a obcí, vzniklých v souvislosti s investicemi hrazenými z postoupení tzv. polského dluhu na základě Protokolu mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Polské republiky o úhradě pasivního salda polské strany vůči české straně v převoditelných rublech.

Podle Protokolu o úhradě pasivního salda polské strany z ledna 1995 postoupila Česká republika pohledávku za Polskou republikou ve výši zhruba 57 mil. USD vybraným podnikatelským subjektům a obcím za sjednanou úplatu. Na obce a města, převážně z příhraničních oblastí východočeského a severomoravského kraje, přitom z této částky připadlo cca 10,6 mil. USD, které byly využity k finančnímu zajištění realizace ekologických staveb, převážně čističek odpadních vod a kanalizací, polskými dodavateli.

Součástí smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu, kterou Ministerstvo financí uzavřelo v roce 1995 s jednotlivými městy a obcemi, byly i splátkové kalendáře. Od roku 1997 vyšlo Ministerstvo financí několika obcím vstříc při úpravách jejich splátkových kalendářů. S přihlédnutím k povodňovým škodám a celkové situaci regionu, přistoupila vláda v březnu 2002 ke snížení požadované úhrady za postoupenou pohledávku na úroveň 50 % původní hodnoty.

Při zvažování dalšího postupu ve vztahu ke zúčastněným městům a obcím byla zvolena varianta snížení jejich závazků o 80 % jejich výše platné k 31.12.2003, a to pouze za podmínky uhrazení zbývajících 20 % nejpozději k termínu 15.12.2005. Dopady do příjmové stránky státního rozpočtu by v následujících letech neměly přesáhnout 8 mil. Kč. ročně.

Bod č. 19:
Dokončení privatizace společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Vláda dne 30. 6. 2003 rozhodla o společném prodeji majetkových účastí České konsolidační agentury, FNM ČR, Konpa, s.r.o. a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. Na základě tohoto usnesení svoji činnost v říjnu 2003 zahájila meziresortní komise složená z představitelů prodávajících akcionářů a zástupců MF, MPO a MPSV. Na základě veřejného výběrového řízení byly vybráni dva nejvýše umístění, tj. společnosti ŠKODA HOLDING, a..s. a 11 FITE, a.s. (FITE-DV, a.s.), z nichž byl ve druhém kole na základě výše jimi nabídnuté ceny vybrán nabyvatel. Společnost FITE-DV, a.s. přijala všechny podmínky stanovené vládou a nabídla nejvyšší cenu - 302 mil. Kč včetně odkupu pohledávky ČKA ve výši téměř 50 mil. Kč za nominální hodnotu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.