CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 7. září 2022

Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se návrh na snížení administrativy při správě místních poplatků. Cílem návrhu zákona je úprava procesních ustanovení, jejichž obsahem je vyměření místních poplatků správcem poplatku (obecním úřadem) platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, a to v případech vymezených zákonem. Současně se navrhuje úprava poplatkového období ve vztahu k insolvenčnímu řízení u místních poplatků, u nichž je poplatkovým obdobím kalendářní rok, a to tak, aby pohledávka, která vznikla přede dnem, v němž nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, mohla být vyměřena a uplatněna v insolvenčním řízení přihláškou.

Pro informaci

Bod č. 3: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 / Rozvoj a technická podpora aplikace eCeP

Vládě České republiky se předkládá materiál s informacemi o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií. Předmětem předloženého záměru je zajištění dalšího rozvoje a technické podpory aplikace eCeP (elektronické celní prohlášení). Aplikace eCeP umožňuje fyzickým osobám/neplátcům DPH podání elektronického celního prohlášení s redukovaným počtem údajů k propuštění do režimu volný oběh pro zásilky do hodnoty 150 €. Aplikace dále umožňuje předložení elektronického celního prohlášení s redukovaným počtem údajů k propuštění zboží do volného oběhu, které je obsažené v zásilkách odesílaných soukromou osobou ze třetí země jiné soukromé osobě na celním území Unie. Podání elektronického celního prohlášení s redukovaným počtem údajů je možné bez osobního jednání na pracovišti Celní správy České republiky nebo bez nutnosti volby celního zástupce.

K předkládanému záměru bylo odborem Hlavního architekta eGovernmentu vydáno dne 18. 8. 2022 souhlasné stanovisko a tvoří samostatnou součást předkládaného materiálu.

Finanční prostředky na předkládané záměry jsou rozpočtově plánovány z rozpočtu GŘC a jeho střednědobého výhledu.

Vládě je navrhováno vzít materiál na vědomí.

Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 / Servis hardware ADIS 2023

Na základě usnesení vlády České republiky o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií se vládě ČR předkládá informace o přípravě uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce s názvem „Servis hardware ADIS 2023“, kterou bude realizovat Generální finanční ředitelství. Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní servisní podpory serverových zařízení a diskových polí pro rok 2023, na kterých je provozován Automatizovaný Daňový Informační Systém (ADIS). V rámci této podpory jsou pro tato zařízení definována i pravidla zásahu tzv. Service-level agreement. Informační systém ADIS jako prvek kritické infrastruktury státu je určen pro správu daní a poplatků, kterou provádějí zaměstnanci Finanční správy a je přímo propojen na další systémy veřejné správy – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Generální ředitelství cel, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj, obchodní rejstřík, Státní zemědělský investiční fond, Autorizační středisko portálu veřejné správy, Informační systém základních registrů, Informační systém datových schránek, Česká správa sociálního zabezpečení a Česká národní banka.

Vládě je navrhováno vzít materiál na vědomí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.