CZ EN

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 03. 2001

Proti minulému měsíci poklesl celkový objem daňových nedoplatků za Českou republiku vykazovaný územními finančními orgány k 31.3. 2001 o 2,3 mld. Kč a dosáhl 99,2 mld. Kč. Z toho91,7 mld. Kč představují nedoplatky na daních nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 a 7,5 mld. Kč na daních staré daňové soustavy platné do 31. prosince 1992. Ještě výraznější je tento pokles ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Podrobnější rozbor údajů ukazuje, že:

 

  1. celkový objem daňových nedoplatků poklesl ve srovnání se stavem k 31.3.2000 téměř 5,6 mld. Kč (ze 104,8 mld. na 99,2 mld. Kč);
  2. objem daňových nedoplatků se v měsíci březnu 2000 zvýšil proti předchozímu měsíci o 4 mld. Kč; naproti tomu vývoj v březnu 2001 je opačný, neboť ve srovnání se stavem k 28.2.2001 došlo ke snížení objemu daňových nedoplatků k 31.3.2001 o 2,3 mld. Kč;
  3. tento pozitivní vývoj v oblasti daňových nedoplatků dokládají rovněž údaje indexového srovnání tempa meziročního růstu daňových nedoplatků. Postupné snížení tempa růstu daňových nedoplatků bylo zaznamenáno již v průběhu roku 2000 (index červen 2000/červen 1999=1,12; index prosinec 2000/prosinec 1999=1,01), avšak v průběhu prvního čtvrtletí 2001 je toto snížení podstatně výraznější a to zejména v měsíci lednu a v březnu tohoto roku (index leden 2001/leden 2000 =0,99; index březen 2001/březen 2000=0,94).

Z hlediska jednotlivých druhů příjmů se na celkovém snížení objemu daňových nedoplatků odrazil pokles nedoplatků u daně z příjmů právnických osob, u daně z přidané hodnoty a z části u spotřebních daní. Celkový objem daňových nedoplatků na dani z příjmů právnických osob poklesl v porovnání se stavem k 28. únoru 2001 o 1 677 mil. Kč. Vývoj na této dani byl ovlivněn zejména tím, že proti zápornému předpisu daňové povinnosti za měsíc březen 2001 byly zaevidovány vyšší platby. Na straně předpisů se projevila skutečnost, že lhůta splatnosti záloh na daň a vyúčtování daně v souvislosti s podáním části daňových přiznání za rok 2000, která připadla na sobotu 31. března 2001, se na základě zákona o správě daní a poplatků přesunula na pondělí dne 2. dubna 2001. Na straně plateb se do značné míry projevila dřívější úhrada měsíčních a čtvrtletních záloh, vč. části vyúčtování daně na základě části daňových přiznání za rok 2000, se zákonnou lhůtou splatnosti do 2. dubna 2001. Lze předpokládat, že se tento mimořádný vliv projeví záporným saldem inkasa daně za měsíc duben 2001, neboť u poplatníků s měsíčními zálohami na daň bude na straně předpisů až v tomto měsíci zaevidována i zákonná záloha za měsíc březen 2001 a předpis vyúčtování daně za rok 2000. Pokles daňových nedoplatků na dani z přidané hodnoty byl ovlivněn zejména provedením odpisu nedoplatků pro nedobytnost podle § 66 zákona o správě daní a poplatků.

K mírnému nárůstu objemu daňových nedoplatků došlo v měsíci březnu 2001 u daně z příjmů fyzických osob (o 514 mil. Kč). Toto zvýšení nedoplatků lze zdůvodnit nesouladem termínů, ke kterým dochází odevzdáním daňových přiznání za zdaňovací období r. 2000 a zaúčtováním plateb, které poplatníci realizují většinou až k poslednímu zákonnému termínu, tj. 2.4.2001.

Hodnocení vývoje daňových nedoplatků podle jednotlivých druhů příjmů dále ukazuje, že u nepřímých daní dosáhl objem daňových nedoplatků 45,1 mld. Kč (pokles proti předchozímu měsíci o 0,6 mld. Kč). Jejich podíl k celkovému objemu splatných daňových nedoplatků evidovaných k 31.3.2001 činil 45,5 %. Největší objem nedoplatků je dlouhodobě evidován u daně z přidané hodnoty - 37,2 mld. Kč, což je podíl 37,5 % k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků.

přímých daní dosáhl objem splatných daňových nedoplatků k 31.3.2001 částku 46,6 mld. Kč. Jejich podíl na celkovém objemu evidovaných daňových nedoplatků dosáhl 47 %. Největší objem je zde vykazován o daní z příjmů - 32,6 mld. Kč, tj. cca 33 % podíl k celkovému objemu evidovaných splatných nedoplatků.

U daní staré daňové soustavy byl v měsíci březnu zaznamenán pokles daňových nedoplatků o 322 milionů Kč. Jejich podíl k celkovému objemu evidovaných splatných daňových nedoplatků činil k 31.3.2001 cca 7,6 %.

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 4

(Tisková zpráva z 24.4.2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.