CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci května 2001 schodek ve výši -28,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o -15,3 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč.

 

 

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden až květen

2001

% plnění SR
za leden - květen
2000

meziroční
index
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden - květen

% plnění

 
 PŘÍJMY CELKEM
 
 VÝDAJE CELKEM
 
 SALDO
 
 
221,22 
 
234,72 
 
-13,5 
 

636,20
 
685,18
 
-48,98
 

230,58
 
259,35
 
-28,77
 

36,2
 
37,9
 
58,7
 

37,4
 
37,4
 
38,4
 

104,2
 
110,5
 
213,1
 

 

Ve srovnání s výsledky za leden až duben (schodek -16,8 mld Kč) se v průběhu měsíce května hospodaření státního rozpočtu dále zhoršilo. Zatímco za čtyři měsíce letošního roku plnění příjmů bylo o 0,4 procentního bodu nižší než plnění výdajů (29,4 % proti 29,8 %), ke konci května plnění výdajů předstihlo plnění příjmů o 1,7 procentního bodu (37,9 % proti 36,2 %).Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc květen skončilo schodkem ve výši -12,0 mld Kč (květen roku 2000 skončil rovněž schodkem ve výši -9,3 mld Kč).

Zhoršení schodku bylo ovlivněno jednak vývojem příjmů (v květnu 2001 dosáhly příjmy 43,4 mld Kč proti průměrným 46,8 mld Kč za leden až duben) a zejména vyšším čerpáním výdajů (55,3 mld Kč proti průměrným 51,0 mld Kč).

Ve vyšších výdajích se projevil další nárůst neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně -o 4,2 mld Kč proti konci dubna (jde zejména o převod účelových prostředků krajům a obcím na školství v souvislosti s reformou veřejné správy - nárůst o 2,7 mld Kč).

Dále byly mimo rámec schváleného rozpočtu v květnu letošního roku čerpány prostředky na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postižených suchemv roce 2000 (zákon č. 407/2000 Sb.) ve výši 3,1 mld Kč.

Na prohloubení schodku se podílela i sociální oblast, když květnové výdaje na sociální dávky převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 2,4 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za pět měsíců letošního roku ve výši 230,6 mld Kč představují 36,2 % schváleného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotězaostávají o 34,5 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní schváleného rozpočtu o -25,5 mld Kč).

Inkaso daní dosáhlo výše 125,5 mld Kč, tj. 34,9 % schváleného rozpočtu a za alikvotou zaostává o 24,3 mld Kč (v roce 2000 o -22,7 mld Kč).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 95,2 mld Kč představuje 40,6 % schváleného rozpočtu (v roce 2000 to bylo 39,1 %) a meziročně vzrostlo o 9,9 % (v roce 2000 o 4,2 %). Proti alikvotě pěti měsíců schváleného rozpočtu zaostává o 2,4 mld Kč (v roce 2000 o 5,7 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 6,0 mld Kč, tj. 18,0 % schváleného rozpočtu a meziroční index 53,3 %; za alikvotou zaostávají o 8,7 mld Kč.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za pět měsíců letošního roku záporné částkou - 19,4 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -32,9 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval 11,1 mld Kč, což je o 3,6 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-17,9 mld Kč) a zhruba na úrovni stejného období minulého roku.

Celkové výdaje 259,3 mld Kč představují 37,9 % ročního úkolu, což je mírně vyšší úroveň než v roce 2000 ( 37,4 % schváleného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 26,1 mld Kč.

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci května roku 2001 ve výši -28,8 mld Kč představující 58,7 % schváleného rozpočtu převyšuje pětiměsíční alikvotu o 8,4 mld Kč. Tento nepříznivý vývoj byl ovlivněn v rozhodující míře čerpáním výdajů nezahrnutých do Parlamentem ČR schváleného státního rozpočtu pro letošní rok.Jde jednak o již zmiňované prostředky na náhradu škod způsobených suchem v celkové dosavadní výši 4,1 mld Kč a dále o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu formou návratných finančních výpomocí ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (zákon č.9/2001 Sb.) ve výši 3,0 mld Kč.

Kromě toho se zde zatím nepříznivě odráží především nižší než předpokládaná dynamika daňových příjmů, u nichž státní rozpočet počítal s růstem.4,6 % proti očekávané skutečnosti (proti skutečnosti 2000 to bylo 6,5 %), zatímco dosažená skutečnost za pět měsíců letošního roku představuje meziroční růst pouze o 2,8 %. Tento propad je výraznýhlavně u DPH (meziroční index za pět měsíců 85,2 % proti rozpočtovanému 93,2 % ), proti alikvotě činí výpadek 9,4 mld Kč. V porovnání s alikvotním podílem je propad rovněž u spotřebních daní (2,8 mld Kč ), u daní z příjmů právnických osob (-6,2 mld Kč) a u daní z příjmů fyzických osob (2,9 mld Kč).

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden-květen

2001

% plnění SR
za leden - květen
2000

meziroční
index
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden - květen

% plnění

 
 PŘÍJMY CELKEM
 
 
221,22 
 
 
636,20 
 
 
230,58 
 
 
36,2 
 
 
37,4 
 
 
104,2 
 
 Daňové příjmy celkem 208,75  593,82  220,68  37,2  36,7  105,7 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 122,09  359,40  125,45  34,9  35,1  102,8 
   z toho:
   -DPH
55,53  136,00  47,30  34,8  37,0  85,2 
   - spotřební daň 24,44  67,20  25,21  37,5  31,5  103,2 
   - daně z příjmů PO 14,85  52,80  15,77  29,9  28,5  106,2 
   - daně z příjmů FO 13,40  76,50  29,03  37,9  36,6  216,6 
     vybíraná srážkou 4,15  6,90  2,84  41,2  38,1  68,4 
     ze závislé činnosti 9,25  62,50  22,63  36,2  36,0  244,6 
     z přiznání x 7,10  3,56  50,1  x x
   - správní a soudní poplatky 2,07  7,10  2,11  29,7  37,0  101,9 
   - majetkové daně 2,72  7,60  2,01  26,4  38,3  73,9 
   - clo 5,20  12,20  4,07  33,4  46,4  78,3 
   Pojistné SZ 86,66 234,42  95,23  40,6  39,1  109,9 
   z toho: na důchody 66,27  179,88  72,82  40,5  39,0  109,9 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
12,47 
 
36,90 
 
6,65 
 
18,0 
 
54,1 
 
53,3 
  z toho:
   - kapitoly
1,99  26,38  3,18  12,1  x 159,8 
   - VPS 9,82  8,80  2,67  30,3  x 27,2 
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,22 
 
0,81 
 
0,14 
 
17,2 
x 63,6 
      - splátky půjček ze zahraničí 1,56  2,85  1,06  37,2  29,1  67,9 
   - přijaté sankční platby 0,44  1,13  0,50  44,4  x 113,6 
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  3,25  59,3  x x

Celkové čerpání výdajů:

 v mld. Kč
Ukazatel

2000
Skutečnost
leden-květen

2001

% plnění SR
za leden - květen
2000

meziroční
index
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden - květen

% plnění

 
 VÝDAJE CELKEM
 
 
234,72 
 
 
685,18 
 
 
259,35 
 
 
37,9 
 
 
37,4 
 
 
110,5 
 
  běžné výdaje 220,59  603,26  245,87  40,8  39,0  111,5 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za
     proved. práci (vč. povinného pojistného)
20,84  85,47  24,20  28,3  29,1  116,1 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 13,79  28,04  11,48  40,9  48,9  83,2 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 1,22  4,24  1,91  45,0  50,2  156,6 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 11,62  17,79  19,11  107,4  43,1  164,5 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 25,23  73,02  15,83  21,7  40,9  62,4 
   - sociální dávky 106,36  267,29  114,66  42,9  41,9  107,8 
    z toho:
      důchody
76,13  193,40  82,60  42,7  41,6  108,5 
      pasivní politika zaměstnanosti 2,65  5,90  2,26  38,3  36,8  85,3 
      ostatní soc. dávky 14,50  34,75  16,49  47,5  48,6  113,7 
      státní soc. podpora 13,08  33,24  13,32  40,1  38,9  101,8 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 0,95  4,17  1,27  30,5  23,8  133,7 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,08  16,0  x x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,03  0,20  0,00  0,0  10,0  0,0 
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  8,47  39,7  x x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  5,61  19,3  x x
 
  kapitálové výdaje
14,13  48,66  7,86  16,2  22,9  55,6 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
3,77  10,98  1,17  10,7  25,6  31,0 
   - investič. nákupy a související výdaje 5,30  21,61  3,38  15,6  24,8  63,8 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  0,01  0,2  x
*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly

 

(Tisková zpráva ze dne 1.6.2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.