CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2001 schodek ve výši -22,6 mld Kč, přičemž devítiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -36,7 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 30.9. 2001 objemu 454,6 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 477,2 mld Kč.

 

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden - září

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - září
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - září

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 Příjmy
 Výdaje
 Saldo

420,08
437,38
-17,30

636,20
685,18
-48,98

636,11
696,99
-60,88

454,55
477,20
-22,65

71,5
68,5
37,2

70,4
69,2
49,2

108,2
109,1
130,9

*) rozpočtová opatření k 30.6. 2001 - celkem zvýšení výdajů o 11,8 mld Kč (z toho kampeličky 6,0 mld Kč, sucho 4,15 mld Kč)

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc září skončilo přebytkem ve výši 2,9 mld Kč, když příjmy dosáhly 54,0 mld Kč a výdaje byly čerpány ve výši 51,1 mld Kč (září loňského roku skončil schodkem -4,9 mld Kč).

Celkové příjmy státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 454,5 mld Kč představují 71,5 % upraveného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 22,6 mld Kč, zatímco ve stejném období minulého roku dosáhly výše 420,1 mld Kč, tj. 70,4 % upraveného rozpočtu a byly pod úrovní alikvoty schváleného rozpočtu o 24,0 mld Kč.

Proti stejnému období roku 2000 se výrazně zlepšily daňové příjmy jako celek - ty meziročně vzrostly o 21,7 mld Kč, tj. o 9,0 % (proti meziročnímu růstu o 3,3 mld Kč, tj. o 1,4 % v 1. až 3. čtvrtletí 2000) a svým objemem 263,1 mld Kč představují 73,2 % celoročního rozpočtu (v roce 2000 to bylo 69,4 %); za 9-ti měsíční alikvotou zaostávají o 6,4 mld Kč (v roce 2000 byly pod její úrovní o 19,2 mld Kč).

Mimořádně příznivě se vyvíjí zejména inkaso daně z příjmů právnických osob - svým objemem 54,3 mld Kč představujícím již 102,8 % upraveného rozpočtu převyšuje loňské devítiměsíční inkaso o 16,1 mld Kč, tj. o 42,3 %.

Rovněž inkaso daně z příjmů fyzických osob vykazuje příznivý vývoj, když ke konci září dosáhlo 57,1 mld Kč, tj. 74,7 % upraveného rozpočtu, zatímco ve stejném období minulého roku představovalo 68,4 % upraveného rozpočtu. Jeho výrazný meziroční růst (o 128,1 %) souvisí s novým rozpočtovým určením výnosů některých daní.

Příznivě se vyvíjí i inkaso spotřebních daní - svým objemem 49,9 mld Kč představuje 74,7 % rozpočtu (v roce 2000 pouze 65,1 %), meziroční pokles souvisí s převodem 20 % daní z uhlovodíkových paliv a maziv do nově zřízeného Státního fondu dopravní infrastruktury (bez tohoto metodického vlivu spotřební daně meziročně vzrostly o 6,8 mld Kč, tj. o 13,3 %).

Naproti tomu značně neuspokojivě se zatím vyvíjí inkaso daně z přidané hodnoty, když svojí výší 86,5 mld Kč představující pouze 63,6 % upraveného rozpočtu, zaostává za alikvótou o 15,5 mld Kč (ve stejném období m.r. byl upravený rozpočet plněn na 69,2 %, výpadek proti alikvotě činil 8,6 mld Kč a celoročně bylo její inkaso pod úrovní upraveného rozpočtu o 4,2 mld Kč).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9. 2001 výše 333,6 mld Kč, což představuje 72,7 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 34,2 mld Kč, tj. o 11,4 %; ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 299,3 mld Kč, tj. 70,0 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 4,5 mld Kč (podrobněji viz příloha č. 3).

Příznivě se vyvíjí i inkaso pojistného na sociální zabezpečení, jež dosáhlo výše 176,9 mld Kč, tj. 75,5 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 15,5 mld Kč, tj. o 9,6 % (ve stejném období m.r. činilo 161,4 mld Kč, tj. 72,9 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 7,2 mld Kč, tj. o 4,6 %).

Celkové výdaje státního rozpočtu za devět měsíců letošního roku ve výši 477,2 mld Kč představují 68,5 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání výdajů 69,2 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 36,7 mld Kč (v roce 2000 o 36,5 mld Kč). Jejich meziroční růst o 9,1 %, tj. o 39,8 mld Kč odpovídá záměrům upraveného rozpočtu, který počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2000.

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci září roku 2001 ve výši -22,6 mld Kč představuje 37,2 % rozpočtu po změnách a 46,2 % schváleného rozpočtu. Je o 23,0 mld Kč pod úrovnídevítiměsíční alikvoty upraveného rozpočtu a o 14,1 mld Kč pod alikvotou schváleného rozpočtu.

Rozhodující výši vykázaného deficitu státního rozpočtu představuje schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů), který dosáhl -14,4 mld Kč, a je o 1,8 mld Kč nad alikvotou (-12,6 mld Kč) celoročně rozpočtovaného schodku (-16,7 mld Kč), ale o 2,8 mld Kč nižší než ve stejném období loňského roku (-17,2 mld Kč).

 

Přílohy: 3

Pokladní plnění příjmů:

 

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden - září

2001

% plnění SR
za leden - září
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - září

% plnění

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Příjmy celkem
 v tom:
 
420,08 
 
 
636,20 
 
 
636,11 
 
 
454,55 
 
 
71,5 
 
 
70,4 
 
 
108,2 
 
 Daňové příjmy celkem 402,83  593,82  593,82  440,02  74,1  70,7  109,2 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 241,39  359,40  359,40  263,12  73,2  69,4  109,0
   z toho:
   -DPH
103,69  136,00  136,00  86,53  63,6  69,2  83,5 
   - spotřební daň 50,80  67,20  67,20  49,89  74,2  65,1  98,2 
   - daně z příjmů PO 38,14  52,80  52,80  54,29  102,8  73,2  142,3 
   - daně z příjmů FO 25,05  76,50  76,50  57,15  74,7  68,4  228,1 
     vybíraná srážkou 6,81  6,90  6,90  4,47  64,8  62,5  65,6 
     ze závislé činnosti 18,24  62,50  62,50  44,45  71,1  71,0  243,7 
     z přiznání x 7,10  7,10  8,23    x  
   - správní a soudní poplatky 3,57  7,10  7,10  3,71  52,3  63,8  103,9 
   - majetkové daně 4,83  7,60  7,60  4,29  56,4  68,0  88,8 
   - clo 9,89  12,20  12,20  7,24  59,3  88,3  73,2 
   Pojistné SZ 161,44 234,42  234,42  176,90  75,5  72,9  109,6 
   z toho: na důchody 123,45  179,88  179,88  135,27  75,2  72,7  109,6 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
17,24 
 
36,90 
 
36,81 
 
10,69 
 
29,0 
 
63,3 
 
62,0 
  z toho:
   - kapitoly
3,53  26,38  26,29  5,30  20,2  x 150,1 
   - VPS 12,58  8,80  8,80  4,13  46,9  x 32,8 
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,45 
 
0,81 
 
0,75 
 
0,22 
 
29,3 
 
41,7 
 
48,9 
      - splátky půjček ze zahraničí 2,39  2,85  2,85  1,9  66,7  44,5  79,5 
   - přijaté sankční platby 0,81  1,13  1,13  0,9  79,6  x 111,1 
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  5,48  3,84    x  

*) rozpočtová opatření k 30.6. 2000


Pokladní plnění výdajů:

 v mld. Kč
Ukazatel

2000
Skutečnost
leden - září

2001

% plnění SR
za leden - září
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách**)

Skutečnost
leden - září

% plnění

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Výdaje celkem
 
 
437,38 
 
 
685,18 
 
 
696,99 
 
 
477,20 
 
 
68,5 
 
 
69,2 
 
 
109,1 
 
  běžné výdaje 404,70  603,26  616,66  443,33  71,9  71,1  109,5 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
44,83  85,47  81,56  51,46  63,1  62,2  114,8 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 21,78  28,04  28,04  21,41  76,4  77,2  98,3 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 1,89  4,24  4,24  3,57  84,2  77,8  188,9 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 21,96  17,79  37,15  39,06  105,1  79,8  177,9 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 46,92  73,02  62,03  38,10  61,4  74,6  81,2 
   - sociální dávky 190,09  267,29  267,12  203,20  76,1  74,8  106,9 
    z toho:
      důchody
138,22  193,40  193,40  148,80  76,9  75,5  107,7 
      pasivní politika zaměstnanosti 4,39  5,90  5,73  3,89  67,9  61,0  88,6 
      ostatní soc. dávky 23,68  34,75  34,75  26,84  77,2  78,4  113,3 
      státní soc. podpora 23,79  33,24  33,24  23,67  71,2  70,8  99,5 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 2,18  4,17  4,13  2,76  66,8  53,4  126,6 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,50  0,13  26,0  73,3  x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,22  0,20  0,20  0,00  0,0  73,3  0,0 
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  21,33  14,53  68,1  73,3  x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  27,86  7,28  26,1  73,3  x
 
  kapitálové výdaje
32,68  48,66  51,01  26,58  52,1  52,3  81,3 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
8,17  10,98  10,55  3,73  35,4  55,4  45,7 
   - investič. nákupy a související výdaje 11,09  21,61  23,25  12,61  54,2  49,8  113,7 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  1,46  0,01  0,7  52,3  x

*) údaje pouze za VPS
**) rozpočtová opatření k 30.6. 2000

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
 v mld. Kč
 

Celkem r. 1999

Celkem r. 2000

Celkem r. 2001

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
index

skut.
meziroč.
index

 

Rozpočet
schválený*)

sk.
září*)

%
plnění

Rozpočet
schválený**)

sk.
září**)

%
plnění

Rozpočet
schválený***)

sk.
září***)

%
plnění

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5-2

8-5

5:2

8:5

 
Daňové příjmy
 
 
404,00
 
 
294,81
 
 
73,0
 
 
427,80
 
 
299,32
 
 
70,0
 
 
458,70
 
 
333,57
 
 
72,7
 
 
4,51
 
 
34,25
 
 
101,5
 
 
111,4
 
 - DPH 131,70 96,52 73,3 149,90 103,69 69,2 171,30 108,13 63,1 7,17 4,44 107,4 104,3
 - spotřební daň 70,20 54,10 77,1 77,60 50,80 65,5 77,40 57,58 74,4 -3,30 6,78 93,9 113,3
 - clo 12,60 8,52 67,6 11,20 9,89 88,3 12,20 7,24 59,3 1,37 -2,65 116,1 73,2
 - daně z příjmů PO 60,50 48,72 80,5 65,10 47,25 72,6 66,50 68,28 102,7 -1,47 21,03 97,0 144,5
 - daně z příjmů FO 106,60 70,25 65,9 99,70 70,84 71,1 104,40 76,35 73,1 0,59 5,51 100,8 107,8
    vybíraná srážkou 13,40 9,29 69,3 10,90 6,81 62,5 8,70 5,62 64,6 -2,48 -1,19 73,3 82,5
    z přiznání 16,40 13,29 81,0 17,20 12,54 72,9 17,00 14,77 86,9 -0,75 2,23 94,4 117,8
    závislá činnost 76,80 47,67 62,1 71,60 51,49 71,9 78,70 55,96 71,1 3,82 4,47 108,0 108,7
 - silniční daň 4,90 3,27 66,7 5,50 3,67 66,7 5,80 3,33 57,4 0,40 -0,34 112,2 90,7
 - daň z nemovitosti 4,00 2,97 74,3 4,20 3,04 72,4 4,30 3,08 71,6 0,07 0,04 102,4 101,3
 - majetkové daně 6,70 4,78 71,3 7,10 4,83 68,0 7,60 4,29 56,4 0,05 -0,54 101,0 88,8
 - dálniční poplatek 1,70 1,78 104,7 1,90 1,60 84,2 2,10 1,56 74,3 -0,18 -0,04 89,9 97,5
 - ostatní daně a poplatky 5,10 3,90 76,5 5,60 3,71 66,3 7,10 3,72 52,4 -0,19 0,01 95,1 100,3

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 3,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,5 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.