CZ EN

Hodnocení vývoje ke dni 31. 10. 2001

 

 v mld. Kč
Položka Inkaso k 31.10.2000 Inkaso k 31.10.2001 Index 01/00
%
Rozdíl
 

(a)

(b)

(b)/(a)

(b)-(a)

Daň z přidané hodnoty celkem 116,7 120,1 102,9 3,4
Spotřební daně celkem 56,3 63,6 113,0 7,3
DPPO 48,1 61,3 127,5 13,2
DPPO srážkou dle zvl. sazby 6,1 9,4 154,3 3,3
DPFO ze záv.činnosti 57,6 62,4 108,4 4,9
DPFO srážkou dle zvl. sazby 7,4 6,2 82,8 -1,3
DPFO podáv. přiznání 13,5 15,3 113,1 1,8
Majetkové daně 5,2 5,0 97,0 -0,2
Daň z nemovitostí 3,4 3,4 101,7 0,1
Silniční daň 4,6 4,3 93,1 -0,3
Clo 10,9 8,0 73,5 -2,9
Celkem 329,7 359,0 108,9 29,3

 

Ze shora uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyššího přírůstku kumulovaného inkasa od počátku roku ke dni 31.10.2001 (proti srovnatelnému období loňského roku) bylo dosaženo na dani z příjmů právnických osob (13,2 mld. Kč). To je zapříčiněno jednak postupným zvyšováním objemu vykazovaných zisků u poplatníků této daně, ale také mimořádnou daňovou povinností (6,8 mld. Kč) jednoho z daňových subjektů.

Nejvyšší hodnoty inkasa bylo dosaženo na DPH (120,1 mld. Kč), kde se pozitivně projevilo téměř 11% zvýšení celkové částky daně vybrané finančními a celními úřady za 1. až 10. měsíc roku 2001 v porovnání se stavem roku 2000. Celková hodnota inkasa DPH je však rozdílem mezi vybranou daní a sumou nadměrných odpočtů DPH, které jsou finanční úřady povinny vrátit plátcům DPH za podmínek stanovených zákonem. Ke dni 31. 10. 2001 bylo z tohoto titulu na DPH vráceno téměř 186,7 mld. Kč, což představuje o 25 mld. Kč více než bylo vráceno za stejné období roku 2000.

Příznivý vývoj pokračoval také u spotřebních daní. Bylo dosaženo mírného přírůstku inkasa v částce 7,3 mld. Kč (tj. 13 %) a celkem bylo vybráno 63,6 mld. Kč. Rozhodující podíl na tom měla spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv, kde inkaso vrostlo téměř o 16 %. Obdobná situace je na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (přírůstek cca 5 mld. Kč tj. 8,4 %; celkem vybráno 62,4 mld. Kč).

Výraznější růst inkasa daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby potvrzuje trend postupného přechodu hospodářského výsledku ze ztráty do zisku u stále významnější skupiny daňových subjektů, neboť základnu pro zdanění v tomto případě představují podíly na zisku, dividendové a jiné obdobné příjmy.

Na dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání bylo dosaženo téměř 13 % přírůstku inkasa (tj. 1,8 mld. Kč).

Naproti tomu na dani z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby bylo vybráno pouze 82,8 % loňského výnosu. Příčinou tohoto jevu může být snížení objemu volného disponibilního kapitálu u fyzických osob, případně změna zájmů individuálních investorů ve prospěch nákupu nemovitostí.

I nadále pokračuje propad inkasa u majetkových daní, který je důsledkem nálezů Ústavního soudu ve věci osvobození převodů bytů, garáží a ateliérů od daně z převodu nemovitostí. Předpokládá se však, že od počátku příštího roku by se i na této dani měla situace stabilizovat, neboť většina případů řízení ve shora uvedené věci je již ze strany finančních úřadů vyřešena a případné přeplatky na dani byly vráceny. To dokumentuje také přírůstek inkasa na dani darovací, který je signálem, že finanční úřady již doměřují případy dříve odložené.

Na silniční dani nelze očekávat výraznější zvýšení inkasa, neboť legislativní úpravy provedené v minulém roce snižují daňové zatížení subjektů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.