CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci října 2001 schodek ve výši -35,5 mld Kč, přičemž desítiměsíční alikvotě zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku (-49,0 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -40,8 mld Kč. Skutečně vykázaný schodek je tak proti alikvotě nižší o 5,3 mld Kč. Proti schodku vykázanému ke konci září ve výši -22,6 mld Kč, došlo tak ke zhoršení salda o 12,9 mld Kč.

K 31.říjnu 2001 dosáhly celkové příjmy objemu 506,1 mld Kč a celkové výdaje SR byly čerpány ve výši 541,6 mld Kč.

 

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden - říjen

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - říjen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - říjen

  

1

2

3

4

4:3

 

4:1

Příjmy
Výdaje
Saldo

480,32
491,64
-11,32

636,20
685,18
-48,98

636,11
696,99
-60,88

506,13
541,62
-35,49

79,6
77,7
58,3

80,2
77,6
32,2

105,4
110,2
313,5

*) rozpočtová opatření k 30.6. 2001 - celkem zvýšení výdajů o 11,8 mld Kč (z toho kampeličky 6,0 mld Kč, sucho 4,15 mld Kč)

Celkové příjmy státního rozpočtu za deset měsíců ve výši 506,1 mld Kč představují 79,6 % upraveného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 24,0 mld Kč, zatímco ve stejném období minulého roku dosáhly výše 480,3 mld Kč, tj. 80,2 % upraveného rozpočtu a byly pod úrovní alikvoty upraveného rozpočtu o 18,6 mld Kč.

Výrazné prohloubení schodku státního rozpočtu jak proti stejnému období roku 2000 (o 24,2 mld Kč), tak i proti září letošního roku (o 12,9 mld Kč) souvisí v rozhodující míře s realizací výdajů nad rámec schváleného rozpočtu, vyplývajících ze zákonů o dluhopisových programech schválených Poslaneckou sněmovnou v průběhu letošního roku. Jde o zákon č. 9/2001 Sb. k získání finančních prostředků na poskytnutí návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen kampeličky) v celkové výši 6,0 mld Kč. Dále je to zákon č. 407/2000 Sb. ve znění zákona č. 170/2001 Sb. na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchemv roce 2000 (dále jen sucho) ve výši 5,0 mld Kč. Konečně je to zákon č. 259/2001 Sb. na úhradu ztráty KoB za rok 1999 ve výši 36,1 mld Kč. Na výše uvedené účely bylo do konce října vynaloženo celkem 20,2 mld Kč, z toho na sucho 4,15 mld Kč, na kampeličky 5,04 mld Kč a nově v průběhu měsíce října 11,0 mld Kč na ztrátu KoB.

Za samotný měsíc říjen hospodaření státního rozpočtu vykázalo schodek -12,9 mld Kč (v říjnu 2000 to bylo -6,0 mld Kč), když celkové příjmy dosáhly 51,6 mld Kč a celkové výdaje 64,4 mld Kč. Zhoršení hospodaření státního rozpočtu v měsíci říjnu, tj. zvýšení schodku z -22,6 mld Kč ke konci září na -35,5 mld Kč ke konci října letošního roku souvisí především se zvýšením výdajů kapitoly operace státních finančních aktiv o 11,0 mld Kč z titulu již zmíněné úhrady části ztráty KoB za rok 1999.

Dalším faktorem ovlivňujícím říjnový schodek je inkaso daňových příjmů. Jeho říjnová výše (29,7 mld Kč) je pod úrovní loňského října (35,5 mld Kč) a současně mírně nad úrovní průměru za 9 měsíců letošního roku (29,2 mld Kč) a rovněž tak nad úrovní průměrného devítiměsíčního inkasa v roce 2000 (26,8 mld Kč). Zhoršení inkasa daní souvisí s pokračujícím nepříznivým vývojem DPH. Výpadek jejího inkasa proti alikvotě celoročně rozpočtovaného objemu dosáhl ke konci října již 12,9 mld Kč, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo pouze 3,5 mld Kč. Projevil se zde i vliv změny periodicity placení záloh na daň z příjmů právnických osob z měsíční na čtvrtletní, v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů. Zatímco inkaso této daně v září letošního roku (10,5 mld Kč) převýšilo loňské zářijové inkaso o 6,6 mld Kč, bylo říjnové inkaso (1,9 mld Kč) pod úrovní loňského října o 3,5 mld Kč. V kumulaci, tj. za deset měsíců letošního roku je však inkaso DPPO (56,2 mld Kč) výrazně vyšší než ve stejném období minulého roku (o 12,6 mld Kč, tj. o 29,0 %).

I přes horší výsledky za měsíc říjen se hospodaření státního rozpočtu za celé období ledna až října vyvíjí relativně příznivě. Při meziročním růstu celkových příjmů o 5,4 % (schválený rozpočet počítá s růstem 8,5 %) lze pozitivně hodnotit zejména vývoj pojistného na SZ, které vykazuje meziroční růst o 17,0 mld Kč, tj. o 9,5 % (rozpočet počítá s celoročním růstem o 12,2 mld Kč, tj. o 5,5 %), ale i vývoj daňových příjmů jako celek (skutečný meziroční růst o 5,8 % proti rozpočtovanému o 6,5 %). Naproti tomu nedaňové a ostatní příjmy značně zaostávají za předpoklady schváleného rozpočtu - jejich výše ke konci října (12,3 mld Kč) představuje pouze 52,3 % loňské desetiměsíční skutečnosti (rozpočet počítá s celoročním růstem o 56,0 %). Tento nepříznivý vývoj souvisí s dosud nerealizovaným prodejem licencí na provozování telekomunikační sítě UMTS (schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 20,0 mld Kč).

Pokračující i když říjnovým vývojem poněkud zmírněnou tendenci zlepšování daňových příjmů státního rozpočtu potvrzují i údaje o celostátním inkasu všech daní, které ke konci října dosáhlo výše 371,9 mld Kč, což představuje 81,1 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 30,4 mld Kč, tj. o 8,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 341,5 mld Kč, tj. 79,8 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 12,1 mld Kč (3,7 %).

Příznivě se vyvíjí inkaso pojistného na sociální zabezpečení, jež dosáhlo výše 196,9 mld Kč, tj. 84,0 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 17,0 mld Kč, tj. o 9,5 % (ve stejném období m.r. činilo 179,9 mld Kč, tj. 81,2 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,6 mld Kč, tj. o 5,0 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za deset měsíců letošního roku záporné částkou -28,8 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -32,9 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) představoval -17,7 mld Kč, což je o 1,0 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-16,7 mld Kč), ale méně než ve stejném období loňského roku (o 1,3 mld Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu za deset měsíců letošního roku ve výši 541,6 mld Kč představují 77,7 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání výdajů 77,6 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 39,2 mld Kč (v roce 2000 o 36,6 mld Kč). Jejich meziroční růst o 10,2 %, tj. o 50,0 mld Kč odpovídá záměrům upraveného rozpočtu, který počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2000. Nad úrovní rozpočtované alikvoty jsou zatím čerpány zejména výdaje na sociální dávky (vysoké čerpání důchodů a nemocenských dávek), neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (vliv reformy veřejné správy) a neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (vliv zvýšení plateb státu za jednoho pojištěnce od 1.7.2001).

I když je dosavadní vývoj salda příjmů a výdajů (bez mimořádných výdajů na kampeličky, sucho a KoB) příznivý, výsledný schodek státního rozpočtu za celý rok 2001 bude záviset především na inkasu daňových příjmů ve zbývajících dvou měsících roku a na realizaci příjmů z prodeje licencí na provozování sítě UMTS. Při očekávaném inkasu příjmů z daní a poplatků přibližně na úrovni rozpočtu a současném překročení příjmů z pojistného na SZ o  zhruba 8 mld Kč, lze (i při případném posunu prodeje licencí na UMTS do příštího roku) vzhledem k očekávaným úsporám ve výdajích ve výši cca 13 mld Kč předpokládat, že Parlamentem ČR schválený schodek na letošní rok (-49,0 mld Kč) nebude překročen.

 

 

Přílohy: 3

Pokladní plnění příjmů:

Rok  v mld. Kč

2000
Skutečnost
leden - říjen

2001

% plnění SR
za leden - říjen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - říjen

% plnění

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
  v tom:
 Příjmy celkem  480,32   636,20    636,11    506,13    79,6    80,2    105,4  
 Daňové příjmy celkem 456,78  593,82  593,82  489,79  82,5  80,2  107,2 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 276,89  359,40  359,40  292,85  81,5  79,5  105,8
   z toho:
   -DPH
121,57  136,00  136,00  100,44  73,9  81,0  82,6 
   - spotřební daň 57,22  67,20  67,20  55,19  82,1  73,3  96,5 
   - daně z příjmů PO 43,57  52,80  52,80  56,22  106,5  83,6  129,0 
   - daně z příjmů FO 27,85  76,50  76,50  62,97  82,3  76,1  226,1 
     vybíraná srážkou 7,43  6,90  6,90  4,89  70,9  68,2  65,8 
     ze závislé činnosti 20,42  62,50  62,50  49,59  79,3  79,5  242,9 
     z přiznání x 7,10  7,10  8,49  119,6  x x
   - správní a soudní poplatky 3,91  7,10  7,10  4,04  56,9  69,8  103,3 
   - majetkové daně 5,15  7,60  7,60  5,00  65,8  72,5  97,1 
   - clo 11,22  12,20  12,20  8,97  73,5  99,9  80,0 
   Pojistné SZ 179,89 234,42  234,42  196,94  84,0  81,2  109,5 
   z toho: na důchody 137,56  179,88  179,88  150,60  83,7  81,0  109,5 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
23,54 
 
36,90 
 
36,81 
 
12,32 
 
33,5 
 
81,4 
 
52,3 
  z toho:
   - kapitoly
4,38  26,38  26,29  5,95  22,6  x x
   - VPS 17,88  8,80  8,80  4,96  56,4  x x
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,67 
 
0,81 
 
0,75 
 
0,29 
 
38,7 
 
62,0 
 
43,3 
      - splátky půjček ze zahraničí 2,90  2,85  2,85  2,60  91,2  54,0  89,7 
   - přijaté sankční platby 0,92  1,13  1,13  1,02  90,3  x x
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  5,48  4,02  73,4  x x

*) rozpočtová opatření k 30.6. 2000


Pokladní plnění výdajů:

Ukazatel  v mld. Kč

2000
Skutečnost
leden - říjen

2001

% plnění SR
za leden - říjen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách**)

Skutečnost
leden - říjen

% plnění

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Výdaje celkem

 491,64 

 685,18 

 696,99 

 541,62 

 77,7  

 77,6  

 110,2

  běžné výdaje 453,06  603,26  616,66  491,70  79,7  79,3  108,5 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
50,41  85,47  81,56  57,61  70,6  71,2  114,3 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 24,05  28,04  28,04  23,95  85,4  88,2  99,6 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 2,43  4,24  4,24  3,96  93,4  100,0  163,0 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 24,63  17,79  37,15  42,30  113,9  86,6  171,7 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 53,94  73,02  62,03  43,07  69,4  83,8  79,8 
   - sociální dávky 211,17  267,29  267,12  225,73  84,5  83,6  106,9 
    z toho:
      důchody
153,81  193,40  193,40  165,58  85,6  84,0  107,7 
      pasivní politika zaměstnanosti 4,83  5,90  5,73  4,33  75,6  67,1  89,6 
      ostatní soc. dávky 26,07  34,75  34,75  29,58  85,1  87,4  113,5 
      státní soc. podpora 26,46  33,24  33,24  26,24  78,9  81,2  99,2 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 2,56  4,17  4,13  3,18  77,0  59,4  124,2 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,50  0,14  28,0  x x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,26  0,20  0,20  0,00  0,0  86,7  0,0 
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  21,33  15,35  72,0  x x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  27,86  18,28  65,6  x x
 
  kapitálové výdaje
38,58  48,66  51,01  31,63  62,0  61,4  82,0 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
9,13  10,98  10,55  4,42  41,9  62,5  48,4 
   - investič. nákupy a související výdaje 12,70  21,61  23,25  14,71  63,3  55,4  115,8 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  1,46  0,01  0,7  x x

*) údaje pouze za VPS
**) rozpočtová opatření k 30.6. 2000

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

 v mld. Kč
 

Celkem r. 1999

Celkem r. 2000

Celkem r. 2001

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
index

skut.
meziroč.
index

 

Rozpočet
schválený*)

sk.
k 31.10.*)

%
plnění

Rozpočet
schválený**)

sk.
k 31.10.**)

%
plnění

Rozpočet
schválený***)

sk.
31.10.***)

%
plnění

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5-2

8-5

5:2

8:5

 
Daňové příjmy
 
 
404,80
 
 
329,36
 
 
81,4
 
 
427,80
 
 
341,51
 
 
79,8
 
 
458,70
 
 
371,87
 
 
81,1
 
 
12,15
 
 
30,4
 
 
103,7
 
 
108,9
 
 - DPH 131,70 111,46 84,6 149,90 121,57 81,1 171,30 125,14 73,1 10,11 3,6 109,1 102,9
 - spotřební daň 70,20 59,72 85,1 77,60 57,22 73,7 77,40 63,83 82,5 -2,50 6,6 95,8 111,6
 - clo 12,60 9,56 75,9 11,20 11,21 100,1 12,20 8,97 73,5 1,65 -2,2 117,3 80,0
 - daně z příjmů PO 60,50 52,61 87,0 65,10 54,17 83,2 66,50 70,71 106,3 1,56 16,5 103,0 130,5
 - daně z příjmů FO 106,60 77,12 72,3 99,70 78,48 78,7 104,40 83,83 80,3 1,36 5,3 101,8 106,8
    vybíraná srážkou 13,40 10,06 75,1 10,90 7,43 68,2 8,70 6,15 70,7 -2,63 -1,3 73,9 82,8
    z přiznání 16,40 13,96 85,1 17,20 13,48 78,4 17,00 15,25 89,7 -0,48 1,8 96,6 113,1
    závislá činnost 76,80 53,10 69,1 71,60 57,57 80,4 78,70 62,43 79,3 4,47 4,9 108,4 108,4
 - silniční daň 4,90 4,22 86,1 5,50 4,63 84,2 5,80 4,31 74,3 0,41 -0,3 109,7 93,1
 - daň z nemovitosti 4,00 3,22 80,5 4,20 3,38 80,5 4,30 4,43 103,0 0,16 1,1 105,0 131,1
 - majetkové daně 6,70 5,34 79,7 7,10 5,15 72,5 7,60 5,00 65,8 -0,19 -0,2 96,4 97,1
 - dálniční poplatek 1,70 1,84 108,2 1,90 1,64 86,3 2,10 1,59 75,7 -0,20 0,0 89,1 97,0
 - ostatní daně a poplatky 5,90 4,27 72,4 5,60 4,06 72,5 7,10 4,06 57,2 -0,21 0,0 95,1 100,0

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 3,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.