CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu za 11 měsíců letošního roku schodek ve výši -59,8 mld Kč, což je jak nad úrovní zákonem č. 491/2000 Sb. schváleného celoročního schodku rozpočtu (-49,0 mld Kč), tak i nad úrovní jedenáctiměsíční alikvoty schodku rozpočtu po změnách (-55,9 mld Kč). Proti schodku vykázanému ke konci října ve výši -35,5 mld Kč, došlo tak ke zhoršení salda o 24,3 mld Kč.

   v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden - listopad

2001

% plnění SR
za leden - listopad
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - listopad**)

% plnění

   1 2 3 4 4:3   4:1
Příjmy
Výdaje
Saldo
528,12
547,22
-19,10
636,20
685,18
-48,98
635,99
696,94
-60,95
550,88
610,67
-59,79
86,6
87,6
98,1
88,2
86,3
54,3
104,3
111,6
313,0

*) rozpočtová opatření k 30.9. 2001
**)výdaje vč. úhrady ztráty KoB za rok 1999 ve výši 20 mld Kč (v rozpočtu nezahrnuto)

Celkové příjmy státního rozpočtu ve výši 550,9 mld Kč představují 86,6 % upraveného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 32,1 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty upraveného rozpočtu o 20,7 mld Kč), celkové výdaje v objemu 610,7 mld Kč představují 87,6 % upraveného rozpočtu a proti alikvotě zaostávají o 28,2 mld Kč (ve stejném období mimulého roku byly pod úrovní alikvoty o 33,8 mld Kč).

Při hodnocení plnění záměrů schváleného rozpočtu je nezbytné abstrahovat od dodatečných výdajů, vyplývajících ze zákonů o dluhopisových programech schválených Poslaneckou sněmovnou v průběhu letošního roku. Jde o zákon č. 9/2001 Sb. k získání finančních prostředků na poskytnutí návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen kampeličky) v celkové výši 6,0 mld Kč. Dále je to zákon č. 407/2000 Sb. ve znění zákona č. 170/2001 Sb. na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 (dále jen sucho) ve výši 4,15 mld Kč. Konečně je to zákon č. 259/2001 Sb. na úhradu ztráty KoB za rok 1999 ve výši 36,09 mld Kč. Celková výše těchto výdajů představuje 46,24 mld Kč, z toho výdaje na kampeličky a sucho byly promítnuty do upraveného rozpočtu.

Na výše uvedené účely bylo do konce listopadu vynaloženo celkem 29,2 mld Kč, z toho na sucho 4,15 mld Kč, na kampeličky 5,04 mld Kč a 20,0 mld Kč na ztrátu KoB. Bez těchto výdajů dosáhl schodek státního rozpočtu za jedenáct měsíců letošního roku -30,6 mld Kč, což představuje 62,5 % celoročního zákonného schodku a za jeho jedenáctiměsíční alikvotou zaostává o 14,3 mld Kč.

Za samotný měsíc listopad hospodaření státního rozpočtu vykázalo schodek -24,3 mld Kč (v listopadu 2000 to bylo -7,8 mld Kč), když celkové příjmy dosáhly 44,7 mld Kč a celkové výdaje 69,0 mld Kč. Zhoršení hospodaření státního rozpočtu v měsíci listopadu, tj. zvýšení schodku z -35,5 mld Kč ke konci října na -59,8 mld Kč ke konci listopadu letošního roku souvisí se zvýšením výdajů kapitoly operace státních finančních aktiv o 9,0 mld Kč z titulu již zmíněné další úhrady části ztráty KoB za rok 1999.

Dalším faktorem, který ovlivnil výši schodku je zhoršující se inkaso daňových příjmů. Jejich listopadová výše 22,7 mld Kč je pod úrovní průměru za 10 měsíců letošního roku (29,3 mld Kč). Zhoršení inkasa daní souvisí s pokračujícím nepříznivým vývojem DPH. Výpadek jejího inkasa proti alikvotě celoročně rozpočtovaného objemu dosáhl ke konci listopadu již 14,7 mld Kč zatímco ve stejném období loňského roku to bylo pouze 3,1 mld Kč. Projevil se zde i vliv změny periodicity placení záloh na daň z příjmů právnických osob z měsíční na čtvrtletní, v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů. Inkaso této daně za říjen a listopad letošního roku (2,7 mld Kč) bylo pod úrovní loňského říjnového a listopadového inkasa o 5,4 mld Kč. V kumulaci, tj. za jedenáct měsíců letošního roku jsou však příjmy z této daně v objemu 57,0 mld Kč výrazně vyšší než ve stejném období minulého roku - o 10,7 mld Kč, tj. o 23,2 %.

Horší výsledky za měsíc listopad se projevily ve zhoršeném hospodaření státního rozpočtu za všech jedenáct měsíců jako celku. Při meziročním růstu celkových příjmů o 4,3 % (schválený rozpočet počítá s růstem 8,5 %) lze pozitivně hodnotit zejména vývoj pojistného na SZ, které vykazuje meziroční růst o 18,6 mld Kč, tj. o 9,4 % (rozpočet počítá s celoročním růstem o 12,2 mld Kč, tj. o 5,5 %), zatímco vývoj daňových příjmů jako celek zaostává za záměry schváleného rozpočtu.

Naproti tomu nedaňové a ostatní příjmy značně zaostávají za předpoklady rozpočtu - jejich výše ke konci listopadu (13,2 mld Kč) představuje pouze 52,9 % loňské jedenáctiměsíční skutečnosti (rozpočet počítá s celoročním růstem o 56,0 %). Tento nepříznivý vývoj souvisí se zatím nerealizovaným prodejem licencí na provozování telekomunikační sítě UMTS (schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 20,0 mld Kč).

Pokračující, i když říjnovým a listopadovým vývojem výrazně zmírněnou, tendenci zlepšování daňových příjmů státního rozpočtu potvrzují i údaje o celostátním inkasu všech daní, které ke konci listopadu dosáhlo výše 400,6 mld Kč, což představuje 87,3 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 26,1 mld Kč, tj. o 7,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 374,4 mld Kč, tj. 87,5 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 13,6 mld Kč t.j. o 3,8 %.

Příznivě se vyvíjí již zmiňované inkaso pojistného na sociální zabezpečení, jež dosáhlo výše 217,7 mld Kč, tj. 92,9 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 18,6 mld Kč, tj. o 9,4 % (ve stejném období m.r. činilo 199,1 mld Kč, tj. 89,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 9,7 mld Kč, tj. o 5,1 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za jedenáct měsíců letošního roku záporné částkou -33,4 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -32,9 mld Kč). Z toho tzv. důchodový účet (vč. správních výdajů) vykázal schodek ve výši -21,1 mld Kč, přičemž rozpočtovaná alikvota uvažuje se schodkem ve výši -15,4 mld Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu za jedenáct měsíců letošního roku ve výši 610,7 mld Kč představují 87,6 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání výdajů 86,3 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 28,2 mld Kč (v roce 2000 o 33,8 mld Kč). Jejich meziroční růst o 11,6 %, tj. o 63,5 mld Kč je vyšší než jsou záměry upraveného rozpočtu, který počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2000. Nad úrovní rozpočtované alikvoty jsou zatím čerpány jak výdaje na sociální dávky - o 6,2 mld Kč, tak zejména neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - o 7,0 mld Kč (vliv reformy veřejné správy). Zhruba na úrovni alikvoty jsou čerpány neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění a transfery státním fondům.

I když je dosavadní vývoj salda příjmů a výdajů (bez mimořádných výdajů) příznivý, výsledný schodek státního rozpočtu za celý rok 2001 bude záviset především na inkasu daňových příjmů ve zbývajícím období roku. Při očekávaném výpadku inkasa příjmů z daní a poplatků přibližně ve výši 4-5 mld Kč a současném překročení příjmů z pojistného na SZ o zhruba 9 mld Kč, lze (i při posunu prodeje licencí na UMTS do příštího roku) - vzhledem k očekávaným úsporám ve výdajích ve výši cca 15 mld Kč - předpokládat, že Parlamentem ČR schválený schodek na letošní rok (-49,0 mld Kč) bude zhruba dodržen.

Přílohy: 3

Pokladní plnění příjmů:

    v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden - listopad

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - listopad
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách*)

Skutečnost
leden - listopad

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Příjmy celkem
 v tom:
 
528,12 
 
 
636,20 
 
 
635,99 
 
 
550,88 
 
 
86,6 
 
 
88,2 
 
 
104,3 
 
 Daňové příjmy celkem 503,22  593,82  593,82  533,30  89,8  88,3  106,0 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 304,13  359,40  359,40  315,57  87,8  87,3  103,8
   z toho:
   -DPH
134,51  136,00  136,00  109,92  80,8  89,6  81,7 
   - spotřební daň 63,92  67,20  67,20  60,14  89,5  81,9  94,1 
   - daně z příjmů PO 46,25  52,80  52,80  56,99  107,9  88,8  123,2 
   - daně z příjmů FO 30,77  76,50  76,50  69,02  90,2  84,1  224,3 
     vybíraná srážkou 8,06  6,90  6,90  5,23  75,8  73,9  64,9 
     ze závislé činnosti 22,71  62,50  62,50  55,13  88,2  88,4  242,8 
     z přiznání x 7,10  7,10  8,66  122,0  x x
   - správní a soudní poplatky 4,23  7,10  7,10  4,40  62,0  75,5  104,0 
   - majetkové daně 5,52  7,60  7,60  5,62  73,9  77,7  101,8 
   - clo 12,35  12,20  12,20  9,45  77,5  110,1  76,5 
   Pojistné SZ 199,09 234,42  234,42  217,73  92,9  89,9  109,4 
   z toho: na důchody 152,24  179,88  179,88  166,50  92,6  89,6  109,4 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
24,90 
 
36,90 
 
36,69 
 
13,17 
 
35,9 
 
86,1 
 
52,9 
  z toho:
   - kapitoly
5,18  26,38  26,17  6,35  24,3  x 122,6 
   - VPS 18,12  8,80  8,80  5,18  58,9  x 28,6 
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,67 
 
0,81 
 
0,69 
 
0,29 
 
42,0 
 
62,0 
 
43,3 
      - splátky půjček ze zahraničí 3,06  2,85  2,85  2,75  96,5  57,0  89,9 
   - přijaté sankční platby 1,02  1,13  1,13  1,13  100,0  x 110,8 
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  5,48  4,41  80,5  x x

*) rozpočtová opatření k 30.9. 2001

Pokladní plnění výdajů:

    v mld. Kč
Ukazatel

2000
Skutečnost
leden - listopad

2001

% plnění

% plnění SR
za leden - listopad
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách**)

Skutečnost
leden - listopad

 

1

2

3

4

4:3

 

4:1

 
 Výdaje celkem
 
 
547,22 
 
 
685,18 
 
 
696,94 
 
 
610,67 
 
 
87,6 
 
 
86,3 
 
 
111,6 
 
  běžné výdaje 504,62  603,26  616,04  544,05  88,3  88,4  107,8 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
55,97  85,47  82,39  63,98  77,7  79,0  114,3 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 25,19  28,04  28,04  26,49  94,5  92,4  105,2 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 2,43  4,24  4,24  4,12  97,2  100,0  169,5 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 28,01  17,79  44,83  48,11  107,3  98,5  171,8 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 59,91  73,02  54,57  45,46  83,3  93,0  75,9 
   - sociální dávky 232,76  267,29  267,16  251,12  94,0  92,1  107,9 
    z toho:
      důchody
169,57  193,40  193,40  184,63  95,5  92,6  108,9 
      pasivní politika zaměstnanosti 5,26  5,90  5,73  4,78  83,4  73,1  90,9 
      ostatní soc. dávky 28,85  34,75  34,85  32,70  93,8  96,7  113,3 
      státní soc. podpora 29,08  33,24  33,18  29,01  87,4  89,2  99,8 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 2,87  4,17  4,13  3,49  84,5  66,6  121,6 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,50  0,16  32,0  x x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,30  0,20  0,20  0,00  0,0  100,0  0,0 
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  21,33  16,47  77,2  x x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  27,77  27,29  98,3  x x
 
  kapitálové výdaje
42,60  48,66  51,69  39,32  76,1  67,8  92,3 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
10,12  10,98  10,55  5,40  51,2  69,3  53,4 
   - investič. nákupy a související výdaje 14,26  21,61  23,25  16,34  70,3  62,2  114,6 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  1,44  0,01  0,7  x x
*) údaje pouze za VPS
**) rozpočtová opatření k 30.9. 2001


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

  v mld Kč
 

Celkem r. 1999

Celkem r. 2000

Celkem r. 2001

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
přírůstek

skut.
meziroč.
index

skut.
meziroč.
index

 

Rozpočet
schválený

sk.
k 30.11.*)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 30.11.**)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 30.11.***)

%
plnění

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5-2

8-5

5:2

8:5

 
Daňové příjmy
 
 
404,80
 
 
360,88
 
 
89,2
 
 
427,80
 
 
374,44
 
 
87,5
 
 
458,70
 
 
400,58
 
 
87,3
 
 
13,56
 
 
26,14
 
 
103,8
 
 
107,0
 
 - DPH 131,70 122,97 93,4 149,90 134,51 89,7 171,30 137,85 80,5 11,54 3,34 109,4 102,5
 - spotřební daň 70,20 66,23 94,3 77,60 63,92 82,4 77,40 69,77 90,1 -2,31 5,85 96,5 109,2
 - clo 12,60 10,77 85,5 11,20 12,35 110,3 12,20 9,45 77,5 1,58 -2,90 114,7 76,5
 - daně z příjmů PO 60,50 56,46 93,3 65,10 57,47 88,3 66,50 71,73 107,9 1,01 14,26 101,8 124,8
 - daně z příjmů FO 106,60 83,81 78,6 99,70 85,82 86,1 104,40 91,55 87,7 2,01 5,73 102,4 106,7
    vybíraná srážkou 13,40 10,58 79,0 10,90 8,06 73,9 8,70 6,58 75,6 -2,52 -1,48 76,2 81,6
    z přiznání 16,40 14,21 86,6 17,20 13,67 79,5 17,00 15,56 91,5 -0,54 1,89 96,2 113,8
    závislá činnost 76,80 59,02 76,8 71,60 64,09 89,5 78,70 69,41 88,2 5,07 5,32 108,6 108,3
 - silniční daň 4,90 4,35 88,8 5,50 4,75 86,4 5,80 4,44 76,6 0,40 -0,31 109,2 93,5
 - daň z nemovitosti 4,00 3,78 94,5 4,20 4,03 96,0 4,30 4,10 95,3 0,25 0,07 106,6 101,7
 - majetkové daně 6,70 5,97 89,1 7,10 5,52 77,7 7,60 5,64 74,2 -0,45 0,12 92,5 102,2
 - dálniční poplatek 1,70 1,86 109,4 1,90 1,67 87,9 2,10 1,64 78,1 -0,19 -0,03 89,8 98,2
 - ostatní daně a poplatky 5,90 4,68 79,3 5,60 4,40 78,6 7,10 4,41 62,1 -0,28 0,01 94,0 100,2

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 3,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.