CZ EN

Výsledky hospodaření státního rozpočtu ČR ke konci ledna 2002

Státní rozpočet na rok 2002 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 490/2001 Sb. ze dne 18. prosince 2001 se schodkem ve výši -46,2 mld Kč, při objemu celkových příjmů 690,4 mld Kč a celkových výdajů 736,6 mld Kč.

Státní rozpočet byl konstruován na základě očekávaného plnění za rok 2001 se zohledněním zákona č. 483/2001 Sb., který novelizuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. V souladu s novelizací se na celkových daňových příjmech podílejí jak státní rozpočet, tak rozpočty územních samospráv, tj. obcí a nově i krajů, a dále Státní fond dopravní infrastruktury. Vzhledem k novému rozpočtovému určení daní, platnému v roce 2002, se v celoročním vyjádření snižují daňové příjmy státního rozpočtu celkem o 11,7 mld Kč a o stejnou částku se zvyšují příjmy územních samospráv.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2002 vykazuje hospodaření státního rozpočtu schodek ve výši -3,4 mld Kč. Tento výsledek je horší než bylo dosaženo v předchozích letech, kdy lednové hospodaření státního rozpočtu skončilo přebytky: 2001= 18,7 mld Kč, 2000=16,4 mld Kč, 1999=14,9 mld Kč, 1998=17,0 mld Kč, 1997=3,7 mld Kč, 1996=7,0 mld Kč.

Proti srovnatelnému období loňského roku jsou ke konci ledna 2002 příjmy o 2,8 mld Kč, tj. o 5,0 % nižší, výdaje o 19,4 mld Kč, tj. o 53,5 % vyšší a saldo o 22,2 mld Kč horší.

 

 

 v mld. Kč
 Ukazatel  Skutečnost
leden
2001
 2002  Index
2002/2001
 Schválený
rozpočet
 Skutečnost
leden
 % plnění
 Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo celkem
 55,00
36,25
18,75
 690,40
736,62
-46,22
 52,24
55,66
-3,42
 7,6
7,6
7,4
 95,0
153,5
x

 

Zhoršení salda státního rozpočtu proti loňskému lednu bylo ovlivněno více faktory, a to jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů.

Příjmová strana SR byla ovlivněna nižším inkasem daní (propad proti loňskému lednu o 6,0 mld Kč), a to především u DPH (propad o 4,5 mld Kč), zejména v důsledku vyšších vratek o 4,1 mld Kč (v lednu 2001 činily vratky DPH 4,9 mld Kč, v letošním lednu 9,0 mld Kč). Další vliv ve výši cca 1 mld Kč představuje nově zavedena participace krajů na celostátních daních a zhruba 1,0 mld Kč se na výpadku daní podílí změna zálohových plateb DPPO (v 1. pololetí 2001 platili daňoví poplatníci zálohu měsíčně, od 2. pololetí 2001 čtvrtletně). Celkem jde tedy o vlivy ve výši 6,1 mld Kč.

Na straně výdajů se nepříznivě projevila další úhrada ztráty KoB za rok 1999, a to ve výši 6,0 mld Kč (z celkové ztráty 36,1 mld Kč bylo v loňském roce z prostředků SR uhrazeno 24,0 mld Kč, takže k úhradě zbývá ještě 6,1 mld Kč). Dále byla z prostředků kapitoly VPS mimo rámec schváleného SR poskytnuta návratná finanční výpomoc krajům ve výši 0,7 mld Kč, jež bude vrácena ještě v průběhu letošního roku. Třetí vliv představují účelové neinvestiční transfery krajům a obcím na postupnou reformu veřejné správyve výši cca 7,0 mld Kč (v loňském lednu bylo z prostředků SR poskytnuto 1,3 mld Kč a platby probíhaly měsíčně, letos dosáhly tyto transfery 8,2 mld Kč a jsou poskytovány ve čtvrtletní periodicitě). Celkem jde tedy o vlivy ve výši 13,7 mld Kč, což společně s výše uvedenými faktory na straně příjmů představuje negativní dopad do salda SR v objemu 19,8 mld Kč. Bez těchto vlivů by lednové saldo SR bylo přebytkové ve výši cca 16 mld Kč.

Dosažené příjmy 52,2 mld Kč představují 7,6 % předpokládaného ročního úkolu, což je méně než v předchozích letech, kdy se podíl ledna pohyboval v rozmezí 8,2 % až 9,3 % roční skutečnosti. Ve vztahu k měsíční alikvótě celoročního rozpočtu jsou celkové příjmy nižší o 5,3 mld Kč. Projevuje se zde zatím nižší plnění jak daňových tak i nedaňových příjmů, zatímco přijaté pojistné na sociální zabezpečení je nad úrovní lednové alivkóty.

Nižší daňové příjmy v lednu 2002 oproti stejnému období minulého roku jsou, jak již bylo řečeno, kromě již zmíněného metodického vlivu (nově zákonem stanovený podíl krajů na inkasu daňových příjmů) ovlivněny zejména výrazně vyššími letošními vratkami DPH a dále změnou periodicity placení záloh na daň z příjmů právnických osobz měsíční na čtvrtletní, v souvislosti s novelou č. 492/2000 Sb. zákona o daních z příjmů, kdy první záloha u skupiny největších plátců daně je nyní splatná do 15. března (do konce pololetí 2001 to bylo do konce každého kalendářního měsíce). Meziroční pokles inkasa DPFO (o 0,6 mld Kč) byl ovlivněn nižšími příjmy daně vybírané srážkou (zejména úroky z vkladů), jež vykazují trvale sestupnou tendenci (vliv poklesu úrokových sazeb a objemů vkladů).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení překročily loňskou skutečnost o 1,2 mld Kč, tj. o 5,5 % a pokračují tak v pozitivním vývoji z minulého roku.

Celkové výdaje 55,7 mld Kč představují 7,6 % ročního úkolu, což je více než v předcházejících třech letech, kdy se podíl lednových výdajů na celoroku pohyboval v rozmezí 5,3 % až 7,5 %. Proti měsíční alikvótě celoroku jsou však o 5,7 mld Kč nižší.

Relativně vyšší čerpání celkových výdajů (oproti předchozím letům) je ovlivněno již zmíněnou lednovou úhradou části ztráty KoB za rok 1999 ve výši 6,0 mld Kč (nad rámec schváleného rozpočtu) a nárůstem výdajů souvisejících s emisí státních dluhopisů - úhrada ročních kuponů z emise SD (o cca 0,4 mld Kč). Vliv zde má i probíhající reforma veřejné správy, v rámci které kapitola MŠMT uvolňuje podle usnesení vlády č. 1312/2001 prostředky na přímé výdaje ve vzdělávání krajským školám formou dotace krajům, a to čtvrtletně (odhadem 6-7 mld Kč), zatímco v minulém roce byly tyto výdaje uvolňovány jako příspěvek organizacím prostřednictvím okresních úřadů (nešlo o dotace) v měsíční periodicitě (cca 1 mld Kč). Zhoršující vliv měla i návratná finanční výpomoc - ve výši 0,7 Kč, která byla poskytnuta krajům k překlenutí dočasného nedostatku vlastních prostředků.

Na straně výdajů kromě investic bylo vykázáno nízké čerpání např. u výdajů na mzdy, ostatní platby a související pojistné, které souvisí se způsobem účtování (mzdy za leden jsou výdajem měsíce února). Naopak výdaje na sociální dávky (důchody, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další) jsou jako celek mírně nad měsíční alikvótou (o 0,1 mld Kč).

Z hlediska zákonem č. 490/2001 Sb. schváleného celoročního schodku SR by alikvótě měsíce ledna odpovídal (při nepřihlížení k sezónnímu vývoji) schodek -3,9 mld Kč. To, že leden skončil schodkem -3,4 mld Kč, a nikoliv přebytkem (jako v předchozích letech), bylo ovlivněno již zmíněnými mimořádnými faktory.

Hlavním zdrojem příjmů jak státního rozpočtu, tak veřejných rozpočtů jako celku, jsou daně. Zhruba 74 % celkových daňových příjmů je směrováno do státního rozpočtu, 20 % do rozpočtu obcí, cca 2 % do rozpočtu krajů a necelá 4 % do Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1. 2002 výše 33,2 mld Kč, což představuje 7,1 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční pokles o 5,3 mld Kč, tj. o 13,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 38,5 mld Kč, tj. 8,4 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 5,0 mld Kč, tj. o 15,0 % (podrobněji viz příloha č. 3). 

Přílohy: 3

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč
Rok

Skutečnost
leden
2001

2002

Index
2002/2001

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden

% plnění

 
 Příjmy celkem
 
 
55,00
 
 
690,40
 
 
52,24
 
 
7,6
 
 
95,0
 
 Daňové příjmy celkem 53,23 617,28 48,43 7,8 91,0
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 32,14 358,06 26,16 7,3 81,4
   z toho:
   -DPH
14,60 122,50 10,14 8,3 69,4
   - spotřební daň 5,98 71,00 5,84 8,2 97,6
   - daně z příjmů PO 2,09 56,90 1,22 2,1 58,4
   - daně z příjmů FO 7,82 84,10 7,22 8,6 92,3
     vybíraná srážkou 1,54 6,40 0,99 15,5 64,4
     ze závislé činnosti 6,12 66,80 6,06 9,1 99,0
     z přiznání 0,17 10,90 0,17 1,6 103,0
   - správní a soudní poplatky 0,45 4,70 0,38 8,1 85,0
   - majetkové daně 0,31 8,20 0,43 5,2 138,7
   - clo 0,88 10,00 0,92 9,2 104,7
   Pojistné SZ 21,09 259,22 22,26 8,6 105,5
   z toho: na důchody 16,13 198,88 17,02 8,6 105,5
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
1,76
 
73,12
 
3,81
 
5,2
 
216,7
  z toho:
   - kapitoly
0,94 15,11 1,54 10,2 164,0
   - VPS 0,49 58,01 0,75 1,3 153,4
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,00
 
1,79
 
0,01
 
0,6
 
250,0
      - splátky půjček ze zahraničí 0,42 21,46 0,69 3,2 165,9
   - přijaté sankční platby 0,10 1,11 0,09 8,1 89,1
 
 Příjmy kapitoly OSFA*)
 
0,01 x x x x
*) v roce 2002 jsou příjmy kapitoly OSFA zahrnuty v jednotlivých položkách SR; v roce 2001 z důvodu vykazování nelze tyto příjmy do jednotlivých položek začlenit


Celkové čerpání výdajů:
 v mld. Kč
Ukazatel

Skutečnost
leden
2001

2002

Index
2002/2001

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden

% plnění

 
 VÝDAJE CELKEM
 
 
36,25
 
 
736,62
 
 
55,66
 
 
7,6
 
 
153,5
 
  běžné výdaje 35,90 686,30 52,51 7,7 146,3
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)
0,06 74,77 0,05 0,1 83,3
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 2,29 30,85 2,55 8,3 111,4
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 0,20 2,93 0,25 8,5 123,2
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 2,79 70,95 10,55 14,9 378,5
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 4,21 39,25 2,35 6,0 55,8
   - sociální dávky 21,52 290,68 24,34 8,4 113,1
    z toho:
      důchody
15,60 215,18 17,59 8,2 112,7
      pasivní politika zaměstnanosti 0,44 4,75 0,48 10,1 109,6
      ostatní soc. dávky 2,77 37,80 3,36 8,9 121,3
      státní soc. podpora 2,71 32,95 2,90 8,8 106,9
   - aktivní pol. zaměstnanosti 0,15 3,73 0,14 3,8 95,2
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) 0,01 0,20 0,01 5,0 111,1
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,00 0,04 0,00 0,0 x
   - úhrada části ztráty KoB za r. 1999 x x 6,00 x x
   - kapitola Státní dluh**) 1,32 22,00 2,25 10,2 169,9
 
  kapitola Operace SFA***)
0,18 x x x x
 
  kapitálové výdaje
0,17 50,32 3,15 6,3 1831,4
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
0,01 11,93 0,01 0,1 83,3
   - investič. nákupy a související výdaje 0,16 19,51 3,13 16,0 1956,3
 
  kapitola Operace SFA***)
 
0,00 x x x x
*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly
***) v roce 2002 jsou výdaje kapitoly OSFA zahrnuty v jednotlivých položkách SR; v roce 2001 z důvodu vykazování nelze tyto výdaje do jednotlivých položek začlenit 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
 v mld. Kč
  

Celkem r. 1999

Celkem r. 2000

Celkem r. 2001

Rozpočet
schválený

sk.
k 31.1.*)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 31.1.**)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 31.1.***)

%
plnění

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
Daňové příjmy
 
 
404,80
 
 
32,29
 
 
8,0
 
 
427,80
 
 
33,44
 
 
7,8
 
 
458,70
 
 
38,46
 
 
8,4
 
 - DPH 131,70 11,72 8,9 149,90 13,92 9,3 171,30 17,11 10,0
 - spotřební daň 70,20 6,27 8,9 77,60 6,09 7,9 77,40 6,71 8,7
 - clo 12,60 0,79 6,3 11,20 0,96 8,5 12,20 0,88 7,2
 - daně z příjmů PO 60,50 1,97 3,3 65,10 1,96 3,0 66,50 2,42 3,6
 - daně z příjmů FO 106,60 9,99 9,4 99,70 8,83 8,9 104,40 9,81 9,4
    vybíraná srážkou 13,40 3,24 24,2 10,90 1,79 16,4 8,70 1,84 21,1
    z přiznání 16,40 0,23 1,4 17,20 0,23 1,3 17,00 0,28 1,6
    závislá činnost 76,80 6,52 8,5 71,60 6,81 9,5 78,70 7,69 9,8
 - silniční daň 4,90 0,28 5,7 5,50 0,39 7,1 5,80 0,32 5,5
 - daň z nemovitosti 4,00 0,08 2,0 4,20 0,07 1,7 4,30 0,09 2,1
 - majetkové daně 6,70 0,39 5,8 7,10 0,42 5,9 7,60 0,31 4,1
 - dálniční poplatek 1,70 0,31 18,2 1,90 0,33 17,5 2,10 0,35 16,7
 - ostatní daně a poplatky 5,90 0,49 8,3 5,60 0,47 8,5 7,10 0,46 6,5

 

 v mld. Kč
  

Celkem r. 2002

meziroční přírůstek

meziroční index

Rozpočet
schválený

sk.
k 31.1.****)

%
plnění

2000-1999

2001-2000

2002-2001

2000/
1999

2001/
2000

2002/
2001

 

10

11

12

5-2

8-5

11-8

5:2

8:5

11:8

 
Daňové příjmy
 
 
470,2
 
 
33,2
 
 
7,1
 
 
1,15
 
 
5,02
 
 
-5,22
 
 
103,6
 
 
115,0
 
 
86,4
 
 - DPH 160,5 12,9 8,0 2,20 3,20 -4,21 118,8 123,0 75,4
 - spotřební daň 82,4 6,7 8,1 -0,18 0,62 -0,04 97,2 110,1 99,4
 - clo 10,0 0,9 9,2 0,17 -0,08 0,04 120,9 92,1 104,5
 - daně z příjmů PO 74,6 1,5 2,0 -0,01 0,46 -0,92 99,3 123,7 62,0
 - daně z příjmů FO 117,2 9,7 8,2 -1,16 0,98 -0,16 88,4 111,1 98,4
    vybíraná srážkou 8,3 1,3 15,5 -1,45 0,05 -0,55 55,3 102,6 70,1
    z přiznání 19,6 0,3 1,5 0,00 0,05 0,02 99,1 122,8 107,1
    závislá činnost 89,3 8,1 9,0 0,29 0,88 0,38 104,4 112,9 104,9
 - silniční daň 5,5 0,4 7,1 0,11 -0,07 0,07 140,4 81,4 121,9
 - daň z nemovitosti 4,6 0,1 1,5 -0,01 0,02 -0,02 91,3 123,3 77,8
 - majetkové daně 8,2 0,4 5,2 0,03 -0,11 0,12 107,7 73,8 138,7
 - dálniční poplatek 1,8 0,3 17,8 0,02 0,02 -0,03 107,1 105,4 91,4
 - ostatní daně a poplatky 5,4 0,4 7,3 -0,02 -0,01 -0,07 96,7 97,0 84,8

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 3,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
****) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,8 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

(Tisková zpráva ze dne 1.2.2002)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.