CZ EN

Hodnocení vývoje daňových příjmů ke dni 31. 12. 2001

Daňové příjmy

 

Porovnání meziročního inkasa na základních druzích daňových příjmů za ČR dle evidence na účtech FÚ a CÚ.

 

 v mld. Kč
Položka

Inkaso k 31.12.2000

Inkaso k 31.12.2001

Nárůst v %

Nárůst v mld. Kč

 

(a)

(b)

(b)/(a)

(b)-(a)

Daň z přidané hodnoty celkem 145,9 151,9 104,1 6,0
Spotřební daně celkem 70,9 76,3 107,6 5,4
DPPO 58,1 75,9 130,6 17,8
DPPO srážkou dle zvl. sazby 7,3 10,8 147,9 3,5
DPFO ze záv. činnosti 72,7 78,5 108,0 5,8
DPFO srážkou dle zvl. sazby 8,9 7,2 80,9 -1,7
DPFO podáv. přiznání 16,6 18,8 113,3 2,2
Majetkové daně 6 6,4 106,7 0,4
Daň z nemovitostí 4,5 4,5 100,0 0,0
Silniční daň 5,6 5,3 94,6 -0,3
Clo 13,6 10 73,5 -3,6
Celkem 410,1 445,6 108,7 35,5

Ze shora uvedených údajů je patrné, že téměř u všech daní pokračoval v roce 2001 růstový trend ve vývoji inkasa. Výjimku tvoří daňové příjmy, které patří k objemově málo významným zdrojům veřejných rozpočtů ( silniční daň, daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a clo ).

Z hlediska celkového objemu inkasa vybraných daní v ČR za rok 2001 je rozhodující položkou výnos DPH (151,9 mld. Kč), dále pak následují výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (78,5 mld. Kč) a výnos spotřebních daní (76,3 mld. Kč).

Celková suma inkasa na DPH za rok 2001 vykázala přírůstek proti předchozímu roku ve výši 6 mld. Kč (4,1%). Přesto nebyl splněn plánovaný objem příjmu veřejných rozpočtů z této daně. Ačkoliv daňová správa ve sledovaném období zvýšila intenzitu kontrolní činnosti na DPH, zejména ověřování oprávněnosti nároku na vrácení nadměrného odpočtu DPH, který tvoří 99 % objemu vrácené DPH, nepodařilo se jí pozitivně ovlivnit dlouhodobý trend, spočívající ve stále rostoucím objemu vrácené DPH ze strany finančních úřadů. To dokumentuje skutečnost, že v současnosti obecně přijímaný závěr o příčinách shora uvedeného trendu, spočívající v nedostatečné činnosti daňové správy, není možné akceptovat. Protože nárůst celkového objemu vratek DPH evidovaných u finančních úřadů, i přes určité časové zpoždění, dlouhodobě koresponduje s přírůstkem inkasa DPH celních úřadů, lze za stávajících legislativních pravidel dovodit, že příčinou růstu vratek DPH (nadměrných odpočtů) je zvyšující se objem dovozu, který není určen k bezprostřední spotřebě, ale je investičního charakteru, což z makroekonomického hlediska není nepříznivý jev. Sporná může být i reálnost rozpočtované částky DPH pro rok 2001, když odhadovaný příjem byl po posouzení všech ovlivňujících faktorů snížen zhruba na hodnotu inkasa, která byla skutečně dosažena.

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti je dlouhodobě stabilizujícím prvkem daňových příjmů veřejných rozpočtů a její výnos v podstatě kopíruje růst objemu mezd v České republice.

Ze spotřebních daní spravovaných finančními úřady je nejvýznamnější složkou daň z uhlovodíkových paliv a maziv. Inkaso této daně dosáhlo za rok 2001 hodnoty26,5 mld. Kč, co představuje meziroční přírůstek ve výši cca 2,2 mld. Kč ( 9,3 % ). Zanedbatelný není rostoucí objem vrácené daně z tzv. "zelené nafty". Ten se za rok 2001 pohybuje v hodnotě okolo 1,3 mld. Kč.

K výraznému přírůstku inkasa za sledované období došlo u obou složek daně z příjmů právnických osob. Nejvyšší meziroční procentní nárůst vykazuje daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou (147,9 %). Nejvyšší meziroční absolutní nárůst byl zaznamenán na dani z příjmů právnických osob z přiznání (17,8 mld. Kč). Je to signálem pozitivního vývoje v hospodaření podniků ve smyslu přechodu od ztráty do zisku. Z hlediska tempa růstu inkasa této položky však byl rok 2001 nestandardní výjimkou a pro další období již nelze s obdobným přírůstkem kalkulovat, neboť tento extrémní vývoj byl významně ovlivněn mimořádnou daňovou povinností několika subjektů, která se pohybovala v řádu mld. Kč, což se pravděpodobně v roce 2002 nebude opakovat. Faktem je, že výnos této daně částečně eliminoval nenaplnění v oblasti rozpočtované částky na DPH

Na majetkových daních došlo k příznivému obratu, který se projevil přírůstkem inkasa ve výši 6,7 %. To je potvrzením skutečnosti, že negativní dopady nálezů Ústavního soudu a usnesení vlády č. 600 ze dne 14. června 2000 ve věci osvobození bytů, garáží a ateliérů již byly eliminovány. Většina případů daňových řízení o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích zahájená z tohoto titulu již byla ze strany finančních úřadů vyřízena a eventuální přeplatek na dani z převodu nemovitostí nebo dani darovací byl vrácen poplatníkům. Správci daně se tak v průběhu roku 2001 vrátili k běžné agendě, jejíž výkon byl z důvodu potřeby rychlého řešení vzniklé situace dočasně omezen.

 

(Tisková zpráva ze dne 8.2.2002)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.