CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2002

Státní rozpočet na rok 2002 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 490/2001 Sb. ze dne 18. prosince 2001 se schodkem ve výši -46,2 mld Kč, při objemu celkových příjmů 690,4 mld Kč a celkových výdajů 736,6 mld Kč.

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných bankou ke konci března roku 2002 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 15,7 mld Kč: Proti stejnému období loňského roku jsou ke konci března 2002 příjmy o 8,4 mld Kč, tj. o 6,0 % vyšší (schválený státní rozpočet bez příjmů z deblokace pohledávek za Ruskou federací počítá s růstem proti skutečnosti roku 2001 o 7,1 %), výdaje o 26,8 mld Kč, tj. o 19,5 % vyšší a saldo o 18,4 mld Kč horší. Po vyloučení výdajů nad rámec schváleného rozpočtu ve výši 12,8 mld Kč a dalších výdajů ve výši 6,9 mld Kč (podrobněji viz dále) by bylo saldo státního rozpočtu přebytkové (cca 4 mld Kč).

v mld. Kč

 

 Rok

 Skutečnost k 31.3.2001

 2002

 % plnění SR k 31.3.2001  meziroční idex 2002/2001  rozdíl skutečnosti 2002/2001
 Schválený rozpočet Skutečnost k 31.3.2002   % plnění

 Příjmy celkem

140,37 

690,40 

148,78 

21,5 

22,1 

106,0 

8,41 

 Výdaje celkem

137,70 

736,62 

164,52 

22,3 

20,1 

 119,5

 26,82

 Saldo celkem

2,67 

-46,22 

-15,74 

-589,5 

-18,41 

 


Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc březen skončilo přebytkem ve výši 9,2 mld Kč
, když příjmy dosáhly 59,5 mld Kč (proti březnu 2001 je to o 9,3 mld Kč více) a výdaje byly čerpány ve výši 50,3 mld Kč (proti březnu loňského roku je to o 0,5 mld Kč méně). Zlepšený vývoj celkových příjmů státního rozpočtu v měsíci březnu byl ovlivněn zejména daňovými příjmy vč. příjmů z pojistného na sociální zabezpečení.

Celkové záporné saldo, vykázané ke konci března ve výši -15,7 mld Kč, bylo tedy ovlivněno především výsledky hospodaření v měsících lednu a únoru.

Proti 1/4 celoročního rozpočtu zaostávají celkové příjmy o 23,8 mld Kč (v 1. čtvrtletí 2001 činil výpadek 19,0 mld Kč), celkové výdaje o 19,7 mld Kč a saldo je nad úrovní alikvoty o 4,1 mld Kč.

Zhoršení letošního salda státního rozpočtu (-15,7 mld Kč) proti loňskému prvnímu čtvrtletí (+2,7 mld Kč), tj. o 18,4 mld Kč, bylo ovlivněno hlavně vyššími výdaji, zatímco příjmy státního rozpočtu se v porovnání se stejným obdobím roku 2001 vyvíjely vcelku příznivě.

Výdajová strana státního rozpočtu byla nad rámec schváleného rozpočtu zatížená úhradou zbývající části ztráty KoB za rok 1999, ve výši 12,1 mld Kč, čímž byla celková ztráta (36,1 mld Kč) v plné výši uhrazena. Kromě toho byla z prostředků kapitoly VPS mimo rámec schváleného SR poskytnuta návratná finanční výpomoc krajům ve výši 0,7 mld Kč, jež bude vrácena ještě v průběhu letošního roku. Další vliv představují účelové neinvestiční transfery krajům a obcím na postupnou reformu veřejné správy ve výši cca 6,9 mld Kč (v loňském 1. čtvrtletí bylo z prostředků SR poskytnuto 3,9 mld Kč, letos dosáhly tyto transfery 10,8 mld Kč).

Celkem jde tedy o vlivy na straně výdajů ve výši 19,7 mld Kč, což spolu s vlivy na straně příjmů ve výši cca 3 mld Kč (participace krajů na DPPO) představuje negativní dopad do celkového salda státního rozpočtu ve výši 22,7 mld Kč. Bez těchto vlivů by byly výsledky SR za 1. čtvrtletí příznivější (přebytek ve výši cca 7 mld Kč).

Navíc v příjmech státního rozpočtu nebyly ani ke konci března vykázány příjmy z deblokace pohledávek za Ruskou federací ve výši 536 mil. USD, tj. v korunové protihodnotě 19 650 mil. Kč. Tyto prostředky, jež jsou přechodně uloženy na cizoměnových účtech státních finančních aktiv, budou v souladu s usnesením vlády č. 74/2002 a po dohodě s ČNB postupně zahrnovány do příjmů státního rozpočtu v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku. Při jejich započtení by saldo státního rozpočtu ke konci března (i bez vyloučení výše uvedených vlivů) bylo přebytkové ve výši cca 4 mld Kč.

Výdaje na důchody vč. správních výdajů převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 8,3 mld Kč, což je nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-5,0 mld Kč) o 3,3 mld Kč, ale i nad úrovní loňského 1. čtvrtletí, kdy schodek na tzv. "důchodovém účtu" představoval 6,2 mld Kč. (Jde o předběžné hodnoty k 28.3.2002).

Vzhledem k technickým problémům při zpracování dat na účtech vedených u ČNB, nebylo možné zpracovat údaje o příjmech a výdajích státního rozpočtu v podrobnějším členění (druhové členění rozpočtové skladby), ty budou k dispozici 3.4.2002.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.