CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2002

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci května 2002 schodek ve výši -32,4 mld Kč, když celkové příjmy dosáhly výše 257,1 mld Kč a výdaje byly čerpány v objemu 289,5 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2001 je výsledek horší o -3,6 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2002 počítá s objemem celkových příjmů 690,4 mld Kč, celkových výdajů 736,6 mld Kč a se schodkem ve výši -46,2 mld Kč.

Rozpočtovými opatřeními byly však hodnoty schváleného rozpočtu zvýšeny na straně výdajů celkem o 12,5 mld Kč (z toho 12,1 mld Kč souvisí s úhradou zbývající ztráty KoB za rok 1999 - zák. č. 259/2001 Sb.), což při nezměněném objemu příjmů znamenalo zvýšení rozpočtovaného schodku z 46,7 mld Kč na 58,7 mld Kč.

    v mld. Kč

 Rok

2001 Skutečnost leden až květen 

2002 

% plnění SR za leden-květen 2001 

 Index skutečnost 2002/2001

Schválený rozpočet 

 Rozpošet po změnách

 Skutečnost leden-květen

% plnění

 Příjmy celkem

230,58 

690,40 

690,40 

257,15 

37,2 

36,2 

111,5 

 Výdaje celkem

 259,35

 736,62

 749,11

 289,55

 38,7

 37,9

 111,6

 Saldo

 -28,77

 -46,22

 -58,71

 -32,40

 55,7

 58,7

 112,6


 
Ve srovnání s výsledky za leden až duben (schodek -41,9 mld Kč) se v průběhu měsíce května hospodaření státního rozpočtu zlepšilo. Zatímco za čtyři měsíce letošního roku plnění příjmů bylo o 3,9 procentního bodu nižší než plnění výdajů (28,4 % proti 32,3 %), ke konci května plnění výdajů předstihlo plnění příjmů pouze o 1,5 procentního bodu (38,7 % proti 37,2 %).

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc květen skončilo přebytkem ve výši 9,5 mld Kč, zatímco květen roku 2001 skončil schodkem ve výši -12,0 mld Kč.

Květnový přebytek byl v rozhodující míře ovlivněn zahrnutím výnosů z deblokace pohledávek za Ruskou federací realizované v prosinci loňského roku do příjmů státního rozpočtu (konverze dolarového inkasa do Kč) ve výši 17,2 mld Kč. V důsledku toho převýšilo květnové inkaso příjmů (60,8 mld Kč) průměrné měsíční inkaso za leden až duben (49,1 mld Kč) o téměř 12 mld Kč. Současně bylo i čerpání výdajů v měsíci květnu pod úrovní průměru předchozích čtyř měsíců (51,4 mld Kč, proti 59,5 mld Kč).

Celkové příjmy státního rozpočtu za pět měsíců letošního roku ve výši 257,1 mld Kč představují 37,2 % rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 30,5 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní schváleného rozpočtu o -34,5 mld Kč).

Inkaso daní dosáhlo výše 124,3 mld Kč, tj.34,7 % schváleného rozpočtu a za alikvotou zaostává o 24,8 mld Kč (v roce 2001 o -24,3 mld Kč). Nepříznivý vývoj těchto příjmů jak co do úrovně plnění rozpočtu, tak i ve srovnání s rokem 2001 (meziroční index 99,1 %) je ovlivněn jednak nízkým inkasem nepřímých daní, jednak inkasem daní z příjmů, zejména právnických osob, kde však lze očekávat jeho podstatné zlepšení v dalším měsíci (souvislost se změnou v placení záloh z měsíční na čtvrtletní periodicitu).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci května 2002 výše 164,1 mld Kč, což představuje 34,9 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 5,5 mld Kč, tj. o 3,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 158,6 mld Kč, tj. 34,6 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 8,9 mld Kč, tj. o 5,9 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 102,6 mld Kč představuje 39,6 % rozpočtu (v roce 2001 to bylo 40,6 %) a meziročně vzrostlo o 7,7 % (v roce 2001 o 9,9 %). Proti alikvotě pěti měsíců schváleného rozpočtu zaostává o 5,4 mld Kč (v roce 2001 o 2,5 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za pět měsíců letošního roku záporné částkou -23,3 mld Kč (rozpočet počítá s převahou výdajů nad příjmy o 31,5 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval 13,6 mld Kč, což je o 5,3 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-20,0 mld Kč) a rovněž více než ve stejném období minulého roku (o 2,7 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 30,2 mld Kč, tj. 41,3 % celoročně rozpočtovaného objemu z nichž rozhodující část představují již zmiňované příjmy z deblokace pohledávek za Ruskou federací. Jejich vysoký meziroční růst (o 205,4 %) koresponduje se záměry celoročního rozpočtu, který je proti skutečnosti roku 2001 vyšší o 168 % (vliv jednorázových mimořádných příjmů ve výši téměř 50 mld Kč.

Celkové výdaje 289,5 mld Kč představují 38,7 % upraveného rozpočtu, což je mírně vyšší úroveň než v roce 2001 (37,9 % schváleného rozpočtu), ale pod úrovní pětiměsíční alikvoty o 22,6 mld Kč (v roce 2001 zaostávaly o 26,1 mld Kč). Vysoký meziroční růst výdajů (o 11,6 % proti rozpočtovaným 6,2 %) souvisí s úhradou zbývající části ztráty KoB za rok 1999 ve výši 12,1 mld Kč nad rámec schváleného rozpočtu - bez této platby by meziročně vzrostly o 7,0 mld Kč.

Z objemově významnějších položek nejvyšší čerpání vykazují neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (56,0 % upraveného rozpočtu) a výdaje na sociální dávky (43,3 %). Z nich pak zejména výdaje na ostatní sociální dávky1) (48,1 %) a výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (54,1 %) což souvisí s růstem počtu nezaměstnaných. Z ostatních položek bylo vyšší čerpání vykázáno u tansferů státním fondů (SZIF) a dále u výdajů kapitoly Státní dluh (50,5 %), představující náklady na obsluhu státního dluhu (souvislost s platebním kalendářem, kdy větší objem středních a dlouhodobých státních dluhopisů měl splatné kupony v prvním čtvrtletí t.r.).

V posledním měsíci 1. pololetí lze očekávat další vyrovnání některých nepravidelností v příjmové základně státního rozpočtu, který na rozdíl od předchozích let počítá s výrazným podílem ostatních příjmů (převod výnosů z privatizace státního majetku z FNM do příjmů státních rozpočtu ve výši cca 20 mld Kč) a vyrovnání rytmu záloh u daní z příjmů právnických osob při současném čerpání výdajů ve srovnatelné výši předchozích let a v prvních pěti měsících letošního roku (8 - 9 % rozpočtované hodnoty). To by mohlo znamenat schodek ke konci června v intervalu 20 až 25 mld Kč.


Poznámka
1) zahrnují zejména nemocenské dávky, podporu při ošetřování člena rodiny, peněžitou pomoc v mateřství a některé další dávky

Přílohy

Pokladní plnění příjmů:   

v mld. Kč

 Rok

2001 Skutečnost leden-květen 

 2002

 % plnění SR za leden-květen 2001

 Index skutečnost 2002/2001

 Schválený rozpočet

 Rozpočet po změnách

 Skutečnost leden-květen

% plnění 

               
 Příjmy celkem

 230,58

690,40 

690,40 

257,15 

37,2 

36,2 

111,5 

               
 Daňové příjmy celkem

 220,68

617,28 

617,28 

226,92 

36,8 

37,2 

102,8 

               
 Daňové příjmy (bez pojistného SZ)

 125,45

358,06 

358,06 

124,34 

34,7 

 34,9

 99,1

 z toho:              
 - DPH

47,30 

122,50 

122,50 

44,53 

36,4 

34,8 

94,1 

 - spotřební daň

 25,21

71,00 

 71,00

 25,08

35,3 

37,5 

99,5 

 - daně z příjmů PO

15,77 

56,90 

56,90 

15,40 

27,1 

29,9 

97,7 

 - daně z příjmů FO

29,03 

84,10 

84,10 

 30,26

 36,0

37,9 

104,2 

 vybíraná srážkou

 2,84

6,40 

6,40 

2,40 

37,5 

41,2 

84,5 

 ze závislé činnosti

 22,63

66,80 

66,80 

23,59 

35,3 

36,2 

104,2 

 z přiznání

3,56 

10,90 

10,90 

4,27 

39,2 

50,1 

119,1 

 - správní a soudní poplatky

 2,11

4,70 

4,70 

2,11 

44,9 

29,7 

100,0 

 - majetkové daně

2,01 

8,20 

8,20 

2,93 

35,7 

26,4 

145,8 

 - clo

4,07 

10,00 

10,00 

3,96 

39,6 

33,4 

97,3 

 Pojistné SZ

 95,23

259,22 

259,22 

102,58 

39,6 

40,6 

107,7 

 z toho: na důchody

 72,82

198,88 

198,88 

78,44 

39,4 

40,5 

107,7 

               
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace

9,90 

73,12 

73,12 

30,23 

41,3 

18,0 

305,4 

 z toho:              
 - kapitoly

3,18 

15,11 

15,11 

5,02 

33,2 

12,1 

157,9 

 - VPS

2,67 

58,01 

58,01 

20,45 

35,3 

30,3 

765,9 

 z toho:              
 - příjmy z úroků a realizace fin. majetku

 0,14

1,79 

1,79 

0,06 

3,4 

17,2 

42,9 

 - splátky půjček ze zahraničí

 1,06

21,46 

21,46 

18,87 

87,9 

37,2 

1780,2 

 přijaté sankční platby

0,50 

1,11 

1,11 

0,54 

48,6 

44,4 

108,0 


 
Celkové čerpání výdajů:

v mld. Kč 

 Ukazatel

2001 Skutečnost leden-květen 

2002 

 % plnění SR za leden-květen 2001

 Index skutečnost 2002/2001

 Schválený rozpočet

 Rozpočet po změnách

Skutečnost leden-květen 

% plnění 

               

 Výdaje celkem

259,35 

736,62 

749,11 

289,55 

38,7 

37,9 

111,6 

               
 běžné výdaje

251,48 

686,30 

696,96 

277,48 

39,8 

40,8 

110,3 

 z toho:              
 - platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč. povinného pojistného)

 24,20

74,77

77,98 

24,82 

31,8 

28,3 

102,6 

 - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš.

 11,48

 30,85

 30,85

 12,77

 41,4

40,9 

111,2 

 - neinvestiční transfery státním fondům*)

 1,91

2,93 

2,93 

1,87 

63,8 

45,0 

97,9 

 -neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně

 19,11

70,95 

52,01 

29,13 

56,0 

107,4 

152,4 

 - neinv. trans. příspěvk. apod. organ.

 15,83

39,25 

37,24 

15,05 

40,4 

21,7 

95,1 

 - sociální dávky

 114,66

290,68 

290,68 

125,90 

43,3 

42,9 

109,8 

 z toho:              
 důchody

 82,60

215,18 

215,18 

90,82 

42,2 

42,7 

110,0 

 pasivní politika zaměstnanosti

 2,26

4,75 

4,75 

2,57 

54,1 

38,3 

113,7 

 ostatní soc. dávky

 16,49

37,80 

37,80 

18,19 

48,1 

17,5 

110,3 

 státní soc. podpora

 13,32

32,95 

32,95 

14,31 

43,4 

40,1 

107,4 

 - aktivní pol. zaměstnanosti

 1,27

3,73 

3,73 

1,09 

 29,2

30,5 

85,8 

 - náhr. plac. obyvat. j. n. (prostř. na insolventnost)

 0,08

0,20 

0,20 

0,05 

25,0 

16,0 

62,5 

 - neinv. půjčky veř. rozp. územní úrovně

 0,00

0,04 

0,72 

0,00 

0,0 

0,0 

               
 - kapitola Státní dluh**)

 8,47

22,00

22,00 

11,12 

50,5 

39,7 

131,3 

               
 kapitálové výdaje

 7,87

50,32 

52,15 

12,07 

23,1 

16,2 

153,4 

 z toho:              
 - investič. trans. PO apod. organ.

 1,17

11,93 

14,42 

1,56 

10,8 

10,7 

133,3 

 - investič. nákupy a související výdaje

 3,38

19,51 

19,13 

5,58 

29,2 

15,6 

165,1 

*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

 Celkem r. 2000

 Celkem r. 2001

 Celkem r. 2002

 Rozpočet schválený

 sk. k 31.5.*)

 % plnění

 Rozpočet schválený

 sk. k 31.5.**)

 % plnění

Rozpočet schválený 

 sk. k 31.5.***)

 % plnění

                   
 Daňové příjmy

 427,80

149,69 

35,0 

458,70 

158,56 

34,6 

470,16 

164,06 

34,9 

                   
 - DPH

149,90 

55,53 

37,0 

171,30 

58,27 

34,0 

160,50 

58,57 

36,5 

 - clo

 11,20

5,20 

46,4 

12,20 

4,07 

33,4 

10,00 

3,96 

39,6 

 - daně z příjmů PO

 65,10

18,34 

28,2 

66,50 

19,66 

29,6 

74,60 

20,13 

27,0 

 - daně z příjmů FO

 99,70

36,12 

36,2 

104,40 

38,44 

36,8 

117,20 

42,28 

36,1 

 vybíraná srážkou

10,90 

4,15 

38,1 

8,70 

3,57 

41,0 

8,30 

3,12 

37,6 

 z přiznání

17,20 

5,77 

33,5 

17,00 

6,39 

37,6 

19,60 

7,64 

39,0 

 závislá činnost

71,60 

26,20 

36,6 

78,70 

28,48 

36,2 

89,30 

31,52 

35,3 

 - silniční daň

 5,50

2,40 

43,6 

5,80 

2,10 

36,2 

5,50 

2,25 

40,9 

 - daň z nemovitosti

 4,20

1,39 

33,1 

4,30 

1,41 

32,8 

4,60 

1,46 

31,7 

 - majetkové daně

7,10 

2,72 

38,3 

7,60 

2,01 

26,4 

8,20 

2,93 

35,7 

 - dálniční poplatek

 1,90

1,36 

71,6 

2,10 

1,30 

61,9 

1,80 

1,28 

71,1 

 - ostatní daně a poplatky

 5,60

2,19 

39,1 

7,10 

2,06 

29,0 

 5,36

2,17 

40,5 


  

v mld Kč

 

 meziroční přírůstek skutečností

meziroční index skutečností 

 2001/2000

2002/2001 

 2001/2000

2002/2001 

 Daňové příjmy

8,9 

5,5 

105,9 

103,5 

         
 - DPH

 2,7

0,3 

104,9 

100,5 

 - spotřební daň

 4,8

-0,2 

119,6 

99,3 

 - clo

 -1,1

-0,1 

78,3 

97,3 

 - daně z příjmů PO

 1,3

0,5 

107,2 

102,4 

 - daně z příjmů FO

 2,3

3,8 

106,4 

110,0 

 vybíraná srážkou

 -0,6

-0,5 

86,0 

87,4 

 z přiznání

 0,6

1,3 

110,7 

119,6 

 závislá činnost

 2,3

3,0 

108,7 

110,7 

 - silniční daň

 -0,3

0,2 

87,5 

107,1 

 - daň z nemovitosti

 0,0

0,1 

101,4 

103,5 

 - majetkové daně

 -0,7

0,9 

73,9 

145,8 

 - dálniční poplatek

 -0,1

0,0 

 95,6

 98,5

 - ostatní daně a poplatky

 -0,1

0,1 

94,1 

105,3 

*) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,5 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,5 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 0,7 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.