CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2002

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu k 31.7.2002 dosáhly celkové příjmy objemu 411,5 mld Kč, celkové výdaje byly čerpány ve výši 438,3 mld Kč a vykázaný schodek představuje hodnotu -26,8 mld Kč. Proti stejnému období minulého roku (schodek 23,6 mld Kč) byl výsledek horší o 3,3 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2002 počítá s objemem celkových příjmů 690,4 mld Kč, celkových výdajů 736,6 mld Kč a se schodkem ve výši -46,2 mld Kč. Výdaje státního rozpočtu na tento rok byly rozpočtovými opatřeními provedenými k 31.3. 2002 zvýšeny celkem o 12,5 mld Kč (z toho 12,1 mld Kč souvisí s úhradou zbývající ztráty KoB za rok 1999 - zákon č. 259/2001 Sb.), takže při nezměněném objemu příjmů se rozpočtovaný schodek zvýšil na 58,7 mld Kč. 


 

Ve srovnání s výsledky za 1.pololetí 2002 (schodek -0,9 mld Kč) se v průběhu měsíce července saldo hospodaření státního rozpočtu zhoršilo o 25,5 mld Kč v důsledku úhrady ztráty České konsolidační agentury za rok 2001 ve výši 33,2 mld Kč provedené koncem července.

Příjmy dosáhly 63,0 mld Kč a výdaje byly čerpány ve výši 88,9 mld Kč (červenec loňského roku skončil přebytkem +6,1 mld Kč). Po očištění letošního červencového výsledku o jednorázový vliv úhrady ztráty KoB by rozpočet v červenci skončil přebytkem 7,3 mld Kč.

Sociální výdaje prohloubily schodek o dalších 1,1 mld Kč rozdílu mezi příjmy z pojistného a výdajů v této oblasti. Za celé období leden až červenec je saldo sociálního zabezpečení schodkové -25,5 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za sedm měsíců ve výši 411,5 mld Kč představovaly 59,6 % rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě byly vyšší o 8,8 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty rozpočtu o 17,8 mld Kč). Jejich příznivé plnění ovlivnily jak daňové příjmy, tak zejména nedaňové a ostatní příjmy státního rozpočtu.

Rozhodující objem všech letošních příjmů státního rozpočtu - cca 90 % plyne z daní a poplatků a inkasa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Inkaso daní dosáhlo výše 208,2 mld Kč, tj. 58,1 % rozpočtu (v roce 2001 to bylo 56,5 % rozpočtu a 57,0 % roční skutečnosti) a je téměř na úrovni alikvoty rozpočtu (v roce 2001 naopak zaostalo za alikvotou o 6,4 mld Kč).

Příjem z daně z přidané hodnoty ve výši 67,1 mld Kč zaostává za alikvótou o 4,3 mld Kč, při plnění rozpočtu na 54,8 %. Ve stejném období roku 2001 bylo na této dani vybráno 72,7 mld Kč, tj. téměř 60 % celoroční skutečnosti.

Na spotřebních daních bylo za sedm měsíců vybráno 36,9 mld Kč, což představovalo 52,0 % schváleného rozpočtu a průběžný výpadek proti alikvotě 4,5 mld Kč. V roce 2001 dosáhlo inkaso SR z těchto daní 36,7 mld Kč, tj. 55,8 % roční skutečnosti.

Inkaso daně z příjmů právnických osob 44,1 mld Kč představovalo 77,6 % rozpočtu a převýšilo odpovídající podíl z celoročního rozpočtu o 10,9 mld Kč. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani inkasováno do státního rozpočtu 37,2 mld Kč, což znamenalo 54,0 % roční skutečnosti.

Obdobně jako tomu bylo i v loňském roce došlo k posunu plateb daně z příjmů právnických osob u poplatníků využívajících služeb daňového poradce souvisejících s daňovým přiznáním do měsíce července (poslední den daňového přiznání - 30. červen připadl v roce 2001 na sobotu, resp. na neděli v letošním roce). Důsledkem toho je skluz příjmů z této daně do prvních dvou až tří dnů července. Tento vliv na celkové příjmy státního rozpočtu za první pololetí představoval v roce 2001 více než 12 mld Kč, v letošním roce je to cca 11 mld Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob svojí výší 47,1 mld Kč a 56,0 % plněním rozpočtu bylo pod úrovní alikvóty o 2,0 mld Kč. V roce 2001 činil příjem SR z této daně 44,7 mld Kč a 56,9 % celoroční skutečnosti.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci července 2002 výše 274,7 mld Kč, což představuje 58,4 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 16,2 mld Kč, tj. o 6,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 258,5 mld Kč, tj. 56,3 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 18,2 mld Kč, tj. o 7,6 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 147,4 mld Kč představovalo 56,8 % plnění rozpočtu (v roce 2001 to bylo 58,5 %) a meziročně vzrostlo o 10,3 mld Kč, tj. o 7,5 % (v roce 2001 o 9,7 %). Jeho plnění je pod úrovní alikvoty ročního rozpočtu o 3,8 mld Kč.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za sedm měsíců letošního roku záporné částkou -25,5 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,5 mld Kč); stejný ukazatel dosáhl v roce 2001 částky -22,1 mld Kč. Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval -14,5 mld Kč, což je o 2,8 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-20,0 mld Kč) a současně o 1,8 mld Kč více než ve stejném období loňského roku (-12,6 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 55,9 mld Kč, tj. 76,4 % plnění rozpočtu. Nad alikvotou byly o 13,2 mld Kč, zejména v důsledku převodu některých výnosů z privatizace státního majetku do státního rozpočtu (20,6 mld Kč) a z deblokace pohledávek za Ruskou federací (17,2 mld Kč) v předchozích měsících roku.

Celkové výdaje státního rozpočtu za sedm měsíců letošního roku ve výši 438,3 mld Kč představovaly 59,5 % ročního rozpočtu, což je vyšší úroveň než v roce 2001 (55,0 % rozpočtu) a byly mírně nad úrovní alikvoty upraveného rozpočtu (o 1,3 mld Kč). Meziročně se zvýšily o 61,5 mld Kč, tj. o 16,3 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 417,3 mld Kč, tj. na 60,8 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 16,9 %, tj. absolutně o 60,5 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Sociální dávky byly čerpány ve výši 172,8 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 59,5 % a růst o 8,6 %, tj o 13,6 mld Kč. Z těchto výdajů bylo 125,0 mld Kč vynaloženo na důchody (růst 8,2 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 21,0 mld Kč, což představovalo zatím 41,8 % rozpočtu (v roce 2001 to bylo 41,0 %). Meziročně se zvýšily o 5,4 %.

 

Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Pokladní plnění výdajů:


 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.