CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2002

V měsíci srpnu postihly téměř celé území Čech a některé lokality na Moravě rozsáhlé katastrofální povodně, označované odborníky za největší katastrofu svého druhu v dějinách země. S řešením následků této pohromy se bude Česká republika vyrovnávat několik let.

Značné nasazení všech sil k okamžitým záchranám lidských životů, následná likvidace zničeného majetku a omezení případně zastavení činnosti řady firem a drobných podnikatelů v postižených území se zatím ještě neodrazilo v daňových příjmech státního rozpočtu za měsíc srpen. S vlivem povodní zejména na inkaso DPH a DPPO v dalších měsících je však nezbytné počítat, obdobně tomu bude i ve výdajích státního rozpočtu.

Schválený státní rozpočet na rok 2002 počítá s objemem celkových příjmů 690,4 mld Kč, celkových výdajů 736,6 mld Kč a se schodkem ve výši -46,2 mld Kč.

Rozpočtové úpravy, provedené zatím k 30.6., sice celkové příjmy schváleného státního rozpočtu zpřesnily, ale celková částka 690,4 mld Kč se nezměnila. Výdaje státního rozpočtu byly těmito opatřeními zvýšeny celkem o 12,6 mld Kč (z toho 12,1 mld Kč souvisí s úhradou zbývající ztráty KoB za rok 1999 - zákon č. 259/2001 Sb.), takže při nezměněném objemu příjmů se rozpočtovaný schodek zvýšil na 58,8 mld Kč.

Kromě toho v souvislosti s povodněmi byl Poslaneckou sněmovou nově přijatým zákonem č. 392/2002 novelizován zákon č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu na rok 2002, kterým byly operativně vyčleněny 3 mld Kč na likvidaci pustošivých následků povodně. Příjmy byly podle tohoto zákona do rozpočtu získány zahrnutím mimořádných příjmů ve formě prémií z emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů ve výši 3 mld Kč. O tuto částku budou zvýšeny příjmy i výdaje při nejbližší úpravě státního rozpočtu, přičemž rozpočtovaný schodek, schválený zákonem nebude těmito opatřeními dotčen.

Vláda usnesením č. 839 z 28.8. 2002 rozhodla o uvolnění části výše uvedených prostředků vyčleněných na povodně a to pro kapitolu MMR (celkem 1 mld Kč, již uvolněna rozpočtovým opatřením), určených na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi, na finanční pomoc obcím postiženým povodněmi při zajištění dočasného náhradního ubytování, na finanční podporu prostřednictvím povodňových fondů oprav obcí na opravu bytového fondu poškozeného povodněmi (celkem 750 mil. Kč) a na nenávratnou finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi (250 mil. Kč) a dále pro ČMZRB na realizaci projektu "Rekostrukce", určeného na podporu podnikatelům v oblastech postižených povodněmi (500 mil. Kč). Zbývající část prostředků (1,5 mld Kč) bude použita k odstranění povodňových škod na základě požadavků předložených vedoucími jednotlivých ústředních orgánů do 15. září 2002.

Kromě toho vláda se souhlasem rozpočtového výboru PS svým usnesením č. 808 z 21.8. 2002 schválila vyčlenění 1 150 mil. Kč na krytí nákladů na záchranné práce a odstranění následků povodňových škod proti úspoře výdajů v kapitolách VPS a Státní dluh. Tyto prostředky až (na 37 mil. Kč) byly již rozděleny jednotlivým příjemcům, tj. příslušným kapitolám a krajům.

x x x

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykázalo hospodaření státního rozpočtu ke konci srpna 2002 schodek ve výši -33,0 mld Kč, přičemž osmiměsíční alikvotě zákonem č. 490/2001 Sb. schváleného celoročního schodku (-46,2 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -30,8 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 31.8.2002 objemu 455,5 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 488,5 mld Kč.

 

Ve srovnání s výsledky za předchozích sedm měsíců (schodek -26,9 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu, pokud jde o celkový schodek, ke konci měsíce srpna mírně zhoršilo, i když ke konci srpna bylo plnění příjmů vyšší než plnění výdajů o 0,8 procentního bodu (66,0 % proti 65,2 %).

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc srpen skončilo schodkem ve výši -6,1 mld Kč, když příjmy dosáhly 44,1 mld Kč a výdaje byly čerpány ve výši 50,2 mld Kč (srpen loňského roku skončil schodkem -2,1 mld Kč).

Za sedm měsíců letošního roku inkasoval státní rozpočet měsíčně v průměru 58,8 mld Kč příjmů (ve stejném období loňského roku 50,6 mld Kč), v samotném měsíci srpnu to bylo 44,1 mld Kč tj. o 3,1 mld Kč méně než v srpnu loňského roku. Vývoj celkových příjmů státního rozpočtu v měsíci srpnu byl ovlivněn daňovými příjmy. Jejich inkaso za letošní srpen představuje 21,5 mld Kč proti 25,7 mld Kč v srpnu loňského roku a 23,2 mld Kč v srpnu 2000. Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo v srpnu 2002 výše 21,4 mld Kč, což je o 0,8 mld Kč více než v srpnu loňského roku.

Naproti tomu čerpání celkových výdajů státního rozpočtu v měsíci srpnu bylo vyšší o 0,9 mld Kč než v srpnu 2001 (50,2 mld Kč proti 49,3 mld Kč).

V srpnu dále vzrostly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, které k 31.8. dosáhly výše 45,1 mld Kč a meziročně vzrostly o 13,0 mld Kč, tj. o 40,7 %.

Na vykázaném srpnovém schodku se podílela i sociální oblast, když srpnové výdaje z pojistného na sociální zabezpečení převýšily příjmy na sociální dávky o 2,5 mld Kč, za celé období leden až srpen je saldo sociálního zabezpečení schodkové -28,0 mld Kč (schválený rozpočet počítá se schodkem -31,5 mld Kč).

x x

Celkové příjmy státního rozpočtu za osm měsíců ve výši 455,6 mld Kč představují 66,0 % rozpočtu a proti alikvotě zaostávají o 4,7 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty schváleného rozpočtu o 23,6 mld Kč).

Inkaso daní dosáhlo 229,7 mld Kč, tj. 64,1 % rozpočtu po změnách a za alikvotou zaostalo o 9,0 mld Kč (v roce 2001 o 10,6 mld Kč).

I nadále velmi příznivě se zatím vyvíjí zejména inkaso daně z příjmů právnických osob - svým objemem 46,7 mld Kč představujícím již 82,1 % rozpočtu převyšuje odpovídající podíl z celoročně rozpočtované částky o 8,8 mld Kč. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani inkasováno do státního rozpočtu 43,8 mld Kč, což bylo 82,9 % rozpočtu a 63,5 % roční skutečnosti. Zpomalení meziročního růstu této daně proti výsledkům k 31. červenci 2001 (meziroční index za sedm měsíců 118,8 %, za osm měsíců 106,8 %) odráží nižší srpnové inkaso (2,6 mld Kč proti 6,6 mld v loňském roce) a souvisí se změnou v termínech placení záloh z měsíční na čtvrtletní periodicitu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci srpna dosáhlo 53,2 mld Kč, tj. 63,3 % rozpočtu (ve stejném období minulého roku představovalo 66,2 % schváleného rozpočtu a 64,5 % celoroční skutečnosti) a proti alikvotě zaostává o 2,8 mld Kč.

Naproti tomu neuspokojivě se zatím vyvíjí inkaso daně z přidané hodnoty, když svojí výší 72,0 mld Kč představující 58,7 % rozpočtu zaostává za alikvótou o 9,7 mld Kč, (ve stejném období minulého roku představovalo inkaso DPH 57,1 % schváleného rozpočtu a celoroční výpadek proti upravenému rozpočtu -13,0 mld Kč). Dynamiku inkasa DPH ovlivnily i jeho vratky, které saldově ke konci srpna dosáhly 76,8 mld Kč (v minulém roce činily 77,1 mld Kč).

Na spotřebních daních bylo za osm měsíců vybráno 43,1 mld Kč, což představuje 60,8 % rozpočtu a výpadek proti alikvotě 4,2 mld Kč (v roce 2001 to bylo 64,4 % schváleného rozpočtu a celoroční výpadek proti upravenému rozpočtu -1,6 mld Kč).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8. 2002 výše 302,7 mld Kč, což představuje 64,4 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst 4,3 % (o 12,5 mld Kč); ve stejném období minulého roku vzrostlo meziročně celostátní inkaso daní o 8,2 % (o 22,0 mld Kč) a dosáhlo výše 290,1 mld Kč, tj 63,2 % schváleného rozpočtu (podrobněji viz příloha č. 3).

Pojistné na sociální zabezpečení ve výši 168,8 mld Kč představovalo 65,1 % rozpočtu (v roce 2001 to bylo 67,2 %) a meziročně vzrostlo o 7,0 % (v roce 2001 o 9,9 %). Jeho plnění je pod úrovní alikvoty o 4,1 mld Kč.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za osm měsíců letošního roku záporné částkou -28,0 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,5 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval -16,4 mld Kč, a je o 3,2 mld Kč nad alikvotou (-13,3 mld Kč) celoročně rozpočtovaného schodku (-20,0 mld Kč), ale vyšší něž ve stejném období loňského roku (1,1 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 57,1 mld Kč, tj. 78,1 % rozpočtu po změnách a alikvotu převyšují o 8,4 mld Kč, zejména v důsledku převodu některých výnosů z privatizace státního majetku do státního rozpočtu (20,6 mld Kč) a z deblokace pohledávek za Ruskou federací (17,2 mld Kč) v předchozích měsících roku.

x x

Celkové výdaje státního rozpočtu za osm měsíců letošního roku ve výši 488,5 mld Kč představují 65,2 % rozpočtu, což je více než v roce 2001 (61,1 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 10,9 mld Kč (v roce 2001 o 38,6 mld Kč). Meziročně vzrostly o 14,6 %, tj. o 62,4 mld Kč.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 464,5 mld Kč, tj. na 66,6 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 15,3 %, tj. absolutně o 61,6 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Jejich osmiměsíční čerpání ve výši 196,7 mld Kč představuje plnění rozpočtu na 67,7 % a růst o 7,7 %. Z těchto výdajů bylo 143,0 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 66,4 % a meziroční růst 7,0 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 24,1 mld Kč, což představuje zatím 46,8 % rozpočtu po změnách (v roce 2001 to bylo 45,6 %).

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci srpna roku 2002 ve výši 33,0 mld Kč představuje 56,0 % rozpočtu po změnách. Je o 6,2 mld Kč pod úrovní osmiměsíční alikvoty upraveného rozpočtu.

 Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Pokladní plnění výdajů:


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.