CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2002

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2002 schodek ve výši -21,4 mld Kč, přičemž devítiměsíční alikvotě zákonem č. 490/2001 Sb. schváleného celoročního schodku (-46,2 mld Kč) odpovídá převaha výdajů nad příjmy ve výši -34,6 mld Kč.

Celkové příjmy dosáhly k 30.9.2002 objemu 521,9 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 543,3 mld Kč a schodek činil -21,4 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za předchozích osm měsíců (schodek -33,0 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu v průběhu měsíce září zlepšilo, a to zejména v důsledku příznivějšího inkasa daní. Zatímco za osm měsíců letošního roku plnění příjmů předstihlo plnění výdajů o 0,8 procentního bodu (66,0 % proti 65,2 %), bylo plnění příjmů ke konci září vyšší než plnění výdajů již o 3,1 bodu (75,3 % proti 72,2 %).

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc září skončilo přebytkem ve výši 11,5 mld Kč, když příjmy dosáhly 66,3 mld Kč a výdaje byly čerpány ve výši 54,8 mld Kč (září loňského roku skončilo přebytkem 2,9 mld Kč).

Za osm měsíců letošního roku inkasoval státní rozpočet měsíčně v průměru 56,9 mld Kč příjmů (ve stejném období loňského roku 50,1 mld Kč), v samotném měsíci září to bylo 66,3 mld Kč, tj. o 12,3 mld Kč více než v září loňského roku (54,0 mld Kč). Průměrné výdaje státního rozpočtu za leden až srpen dosáhly 61,1 mld Kč (ve stejném období m.r. 53,3 mld Kč), v samotném září činily 54,8 mld Kč, tj. o 3,7 mld Kč více než v září 2001 (51,1 mld Kč).

Zlepšený vývoj celkových příjmů státního rozpočtu v měsíci září byl ovlivněn zejména daňovými příjmy. Jejich inkaso za letošní září představuje 40,2 mld Kč proti 34,1 mld Kč v září loňského roku a 25,2 mld Kč v září 2000. Lepší bylo i inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které v září 2002 dosáhlo výše 20,6 mld Kč proti 19,3 mld Kč v září loňského roku.

1. Pokladní plnění příjmů:

Celkové příjmy státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 521,9 mld Kč představují 75,3 % upravenému rozpočtu a jsou nad úrovni rozpočtované alikvoty o 1,9 mld Kč, zatímco ve stejném období minulého roku dosáhly výše 454,5 mld Kč, tj. 71,5 % upraveného rozpočtu a byly pod úrovní alikvoty o 22,5 mld Kč.

Proti stejnému období roku 2001 příjmy z daní a poplatků meziročně vzrostly o 6,8 mld Kč, tj. o 2,6 % a svým objemem 269,9 mld Kč představují 75,4 % celoročního rozpočtu (v roce 2001 to bylo 73,2 %); 9-ti měsíční alikvotu převyšují o 1,3 mld Kč (v roce 2001 byly pod její úrovní o 6,4 mld Kč).

Mimořádně příznivě se vyvíjí i nadále inkaso daně z příjmů právnických osob - svým objemem 60,5 mld Kč představujícím již 106,3 % celoročního rozpočtu převyšuje loňské devítiměsíční inkaso o 6,2 mld Kč, tj. o 11,4 %. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani inkasováno do státního rozpočtu 54,3 mld Kč, což bylo 102,8 % rozpočtu a 78,8 % roční skutečnosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci září dosáhlo 60,2 mld Kč, tj. 71,6 % upraveného rozpočtu, zatímco ve stejném období minulého roku představovalo 74,7 % upraveného rozpočtu a jeho podíl na roční skutečnosti činil 72,7 %.

Neuspokojivě se i nadále vyvíjí inkaso daně z přidané hodnoty, když svojí výší 82,7 mld Kč představující pouze 67,5 % rozpočtu, zaostává za alikvótou o 9,2 mld Kč ve stejném období m.r. byl upravený rozpočet plněn na 63,6 %, výpadek proti alikvotě činil 15,5 mld Kč a z celoroční skutečnosti splněno celkem 71,4 %.

Nepříznivě se vyvíjí rovněž inkaso spotřebních daní - svým objemem 50,1 mld Kč představuje zatím pouze 70,5 % rozpočtu (v roce 2001 to bylo 74,2 %) a proti alikvotě zaostává o 3,2 mld Kč. Ve srovnání s rokem 2001 vzrostlo o 0,2 mld Kč, tj. o 0,4 %.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9. 2002 výše 354,2 mld Kč, což představuje 75,3 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 20,7 mld Kč, tj. o 6,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo 333,6 mld Kč, tj. 72,7 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 34,2 mld Kč, tj. o 11,4 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Dopady srpnových povodní na celostátní inkaso daní se zatím výrazněji neprojevily. Ministerstvo financí však očekává jejich celoroční dopad na celostátní daně ve výši -2,2 mld Kč, z toho na státní rozpočet v částce -1,6 mld Kč.

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo výše 189,4 mld Kč, tj. 73,0 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 12,5 mld Kč, tj. o 7,0 %, zatímco ve stejném období m.r. činilo 176,9 mld Kč, tj. 75,5 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 15,5 mld Kč, tj. o 9,6 %. Zhoršení inkasa souvisí s nižší dynamikou mezd (proti předpokladům schváleného rozpočtu) a se zvětšujícími se objemy nedoplatků na pojistném a jeho příslušenství (tíživá situace subjektů zasažených povodněmi).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za devět měsíců letošního roku záporné částkou více než 31 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,5 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) dosáhl -18,9 mld Kč a je o 3,9 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-20,0 mld Kč) a současně o 2,8 mld Kč vyšší než ve stejném období loňského roku (-16,0 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 62,7 mld Kč, tj. 82,3 % rozpočtu po změnách a alikvotu převyšují o 5,6 mld Kč. Na vysoké plnění měl vliv jednorázový převod výnosů z privatizace státního majetku do státního rozpočtu (20,6 mld Kč) a z deblokace pohledávek za Ruskou federací (17,2 mld Kč), uskutečněný v předchozích měsících, jakož i převod 3 mld Kč premií z emise střednědobých dluhopisů, určených na povodně. Dále do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa byly převedeny mimořádné příjmy ve výši 3 mld Kč, představující prémie z emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Tento příjem je určen na krytí srpnových povodňových škod, jak je uvedeno dále.

2. Pokladní plnění výdajů:

 Schválený státní rozpočet na letošní rok počítal s celkovým objemem výdajů 736,6 mld Kč. Úpravy provedené k 30.6.2002 znamenaly zvýšení výdajů státního rozpočtu celkem o 12,6 mld Kč na 749,2 mld Kč a souvisely zejména s vydáním státních dluhopisů ve výši 12,1 mld Kč určených k úhradě zbývající části ztráty Konsolidační banky za rok 1999 (zákon č. 259/2001 Sb). Kromě toho zákonem č. 392/2002 Sb byly celkové výdaje zvýšeny o 3,0 mld Kč s určením na financování následků povodní, tj. na 752,2 mld Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu za devět měsíců letošního roku ve výši 543,3 mld Kč představují 72,2 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo čerpání výdajů 68,5 % upraveného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 10,8 mld Kč (v roce 2001 o 45,5 mld Kč). Jejich meziroční růst činí 13,9 % (tj. absolutně 66,2 mld Kč), když upravený rozpočet počítá s růstem 7,9 % proti skutečnosti roku 2001.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za hodnocené období čerpány ve výši 514,2 mld Kč, tj. na 73,7 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 14,1 %, tj. absolutně o 63,6 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Jejich devítiměsíční čerpání ve výši 220,8 mld Kč představuje plnění rozpočtu po změnách na 76,0 % a meziroční růst o 8,7 %. Z těchto výdajů bylo 160,9 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění upraveného rozpočtu na 74,8 % a meziroční růst o 8,1 %).

Vysoké čerpání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (na 78,3 % rozpočtu po úpravách) a jeho značný meziroční růst (o 24,2 %) souvisí s probíhající reformou veřejné správy a také s čerpáním prostředků na krytí povodňových škod .

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 29,2 mld Kč, což představuje zatím 56,8 % rozpočtu po změnách (v roce 2001 to bylo 52,1 % ) a meziroční růst činí 9,7 %, tj. o 2,6 mld Kč.

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci září roku 2002 ve výši 21,4 mld Kč představuje 36,4 % rozpočtu po změnách a 46,4 % schváleného rozpočtu. Je o 22,7 mld Kč pod úrovní devítiměsíční alikvoty upraveného rozpočtu.

3. Uvolňování a čerpání prostředků státu určených k řešení následků povodňové katastrofy ze srpna t.r.

Po srpnu letošního roku, kdy došlo k opakování povodňové katastrofy ve větším rozsahu než byly povodně v roce 1997 a 1998, přijala vláda s dodatečným souhlasem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny již 13. srpna usnesení č. 780, kterým rozhodla o vyčlenění 1 150 mil. Kč ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů na záchranné práce a odstranění následků povodňových škod s tím, že prostředky budou získány úsporami výdajů v kapitolách Všeobecná pokladní správa a Státní dluh. Tyto prostředky byly následným usnesením č. 808 ze dne 21.8. 2002 rozděleny jednotlivým příjemcům, tj. příslušným kapitolám a krajům. Ke konci září bylo ze státního rozpočtu poskytnuto 1 145 mil. Kč.

Dále se touto situací zabývala rovněž Poslanecká sněmovna, která na svém mimořádném zasedání dne 23. srpna t.r. schválila na návrh vlády a ve stavu legislativní nouze zákon č. 392/2002 Sb., jímž se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu na rok 2002. Tímto zákonem byly prakticky s okamžitou platností zvýšeny příjmy i výdaje státního rozpočtu o částku 3 mld Kč bez dopadu na původně schválený deficit. Zahrnutím mimořádných příjmů ve formě prémií z emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů tak byly v uvedené výši získány rozpočtové prostředky na nejnutnější potřeby likvidace pustošivých následků záplav.

Současně Poslanecká sněmovna Parlamentu požádala vládu aby měsíčně informovala rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny o čerpání takto účelově vyčleněných 3 mld Kč s tím, že první zpráva bude podána do konce října 2002.

V návaznosti na tento zákon vláda svým usnesením č. 839 z 28. srpna rozhodla o uvolnění části vyčleněných prostředků. Na základě těchto usnesení byla rozpočtovým opatřením uvolněna částka 1 mld Kč pro kapitolu MMR s určením na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi, na finanční pomoc obcím postiženým povodněmi při zajištění dočasného náhradního ubytování, na finanční podporu prostřednictvím povodňových fondů oprav obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi (celkem 750 mil. Kč) a na nenávratnou finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi (250 mil. Kč). Českomoravská záruční a rozvojová banka získala prostředky na realizaci projektu "Rekostrukce", určeného na podporu podnikatelům v oblastech postižených povodněmi (500 mil. Kč).

Dále usneseními č. 838/2002 a č. 876/2002 rozhodla vláda o uvolnění prostředků pro Český statistický úřad (63 mil. Kč) a pro Jihočeský, Plzeňský, Středočeský a Ústecký kraj (celkem 73,6 mil. Kč)

Dalším usnesením č. 909 z 18. září schválila rozdělení dalších finančních prostředků pro územní samosprávné celky a okresní úřady na úhradu dalších nákladů na záchranné a likvidační práce na odstranění škod po povodních a na výplatu mimořádných sociálních dávek v celkové výši 600 mil. Kč.

Celkem bylo tedy z celkové částky 3 mld Kč ke konci září formou rozpočtových opatření uvolněno zatím 2 237 mil. Kč.

O zbývající části dosud nerozdělených prostředků (763 mil. Kč) rozhodne vláda na základě požadavků resortů a krajů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.