CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2002

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu za 11 měsíců letošního roku schodek ve výši -41,7 mld Kč, což je téměř na úrovni jedenáctiměsíční alikvoty zákonem č. 490/2001 Sb. schváleného celoročního schodku (-42,4 mld Kč), ale pod úrovní alikvoty schodku rozpočtu po změnách o 13,7 mld Kč. Proti schodku vykázanému ke konci října ve výši -32,3 mld Kč došlo ke zhoršení salda o 9,4 mld Kč.

 

Celkové příjmy státního rozpočtu ve výši 624,3 mld Kč představují 90,0 % upraveného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 11,3 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní alikvoty upraveného rozpočtu o 32,1 mld Kč), celkové výdaje v objemu 666,0 mld Kč představují 88,4 % upraveného rozpočtu a proti alikvotě jsou nižší o 24,9 mld Kč (ve stejném období mimulého roku byly pod úrovní alikvoty o 28,2 mld Kč).

Vykázaný schodek státního rozpočtu je ovlivněn zejména úhradou zbývající části ztráty KoB za rok 1999 v objemu 12,1 mld Kč (zákon č. 259/2001 Sb.), jakož i úhradou ztráty KoB za rok 2001 v plné rozpočtované výši 33,2 mld Kč, (zákon č. 490/2001 Sb.) a dále vyšší převahou výdajů na sociální dávky nad příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (o 38,1 mld Kč) než počítal schválený státní rozpočet (31,5 mld Kč). Z toho u důchodů představuje saldo -23,1 mld Kč proti rozpočtovanému -20,0 mld Kč.

Zhoršení hospodaření státního rozpočtu v měsíci listopadu, tj. převaha výdajů (57,3 mld Kč) nad příjmy (47,9 mld Kč) o 9,4 mld Kč souvisí jednak s výdaji na sociální dávky, které dosáhly v listopadu 24,5 mld Kč (při listopadovém inkasu pojistného ve výši 21,7 mld Kč), jednak se zvýšením transferů územním rozpočtům o 3,4 mld Kč a dále s obvyklou akcelerací čerpání výdajů jednotlivými kapitolami v závěru roku, zejména pak kapitálových výdajů (5,7 mld Kč v listopadu proti průměru za leden až říjen 3,3 mld Kč).

Za celé období ledna až listopadu se hospodaření státního rozpočtu ve srovnání s upraveným rozpočtem vyvíjí relativně příznivě. Při meziročním růstu celkových příjmů o 13,3 % (schválený rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2001) lze pozitivně hodnotit zejména inkaso příjmů z daní a poplatků (plnění celoročního rozpočtu na 90,8 % proti 87,8 % ve stejném období minulého roku) a nedaňové, kapitálové a ostatní příjmy, které jsou plněny výrazně lépe než ke konci loňského listopadu (na 88,2 % proti 35,9 %).

Vývoj celkového inkasa daní a poplatků téměř odpovídá záměrům schváleného rozpočtu, a to jak z hlediska jeho plnění, tak i pokud jde o meziroční dynamiku. Svojí výší 325,2 mld Kč představují 90,8 % celoročního záměru a jsou o 3,0 mld Kč nižší než je alikvota jedenácti měsíců, při meziročním růstu o 3,1 % (schválený rozpočet je nad úrovní loňského celoroku pouze o 0,4 %). Inkaso jednotlivých daní je však i nadále značně diferencované.

Příznivě se vyvíjí inkaso daně z příjmů právnických osob - svým objemem 63,3 mld Kč, představujícím již 111,3 % celoročního rozpočtu, převyšuje loňské jedenáctiměsíční inkaso o 6,4 mld Kč, tj. o 11,2 %. Ve stejném období minulého roku bylo na této dani do státního rozpočtu získáno téměř 57,0 mld Kč, což bylo 107,9 % rozpočtu a 82,7 % roční skutečnosti.

Neuspokojivě se vyvíjí inkaso daně z přidané hodnoty, když svojí výší 106,6 mld Kč představuje pouze 87,0 % rozpočtu a výpadek proti alikvotě 5,7 mld Kč. Ve stejném období m.r. byl upravený rozpočet plněn na 80,8 % a výpadek proti alikvotě činil 14,7 mld Kč.

Rovněž inkaso spotřebních daní ve výši 62,6 mld Kč představuje zatím pouze 88,1 % rozpočtu (v roce 2001 to bylo 90,0 %) a proti alikvotě zaostává o 2,5 mld Kč. Ve srovnání s rokem 2001 vzrostlo o 2,1 mld Kč, tj. o 3,5 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci listopadu dosáhlo 72,3 mld Kč, tj. 85,9 % rozpočtu (výpadek proti alikvotě 4,8 mld Kč), při meziroční dynamice 104,7 %. Tento vývoj je ovlivněn nízkým inkasem srážkové daně (plnění pouze na 72,5 % rozpočtu) a daně ze závislé činnosti (85,9 %), při současně příznivějším inkasu daně z přiznání (93,9 % celoročního rozpočtu).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 427,0 mld Kč a představuje 90,8 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 26,1 mld Kč, tj. o 6,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 400,9 mld Kč, tj. 87,4 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 26,5 mld Kč (7,1 %).

Pojistné na sociální zabezpečení dosáhlo 232,0 mld Kč, tj. 89,5 % rozpočtu a meziročně se zvýšilo o 14,3 mld Kč, tj. o 6,6 % (ve stejném období m.r. činilo 217,7 mld Kč, tj. 92,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 18,6 mld Kč, tj. o 9,4 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za jedenáct měsíců letošního roku záporné částkou 38,1 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem 31,5 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) představuje 23,1 mld Kč, což je o 4,8 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (18,3 mld Kč) a současně o 1,9 mld Kč více než ve stejném období loňského roku.

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly 67,1 mld Kč, tj. 88,2 % upraveného rozpočtu a meziročně vzrostly o 281,7 %. Byly ovlivněny zejména jednorázovým převodem výnosů z privatizace státního majetku do státního rozpočtu ve výši 20,6 mld Kč, deblokací pohledávek za Ruskou federací v objemu 17,2 mld Kč a převodem 3 mld Kč mimořádných výnosů (prémií) z emise střednědobých a dlouhodobých dluhopisů do příjmů SR s jejich určením ke krytí srpnových povodňových škod.

Celkové výdaje státního rozpočtu ke konci listopadu dosáhly výše 666,0 mld Kč, což představuje 88,4 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 87,6 %) a za alikvotou zaostávají o 24,9 mld Kč (v roce 2001 o 28,2 mld Kč). Jejich meziroční růst dosáhl 109,1 %, absolutně 55,4 mld Kč. Nad úrovní rozpočtované alikvoty jsou čerpány zejména neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně a výdaje na sociální dávky (vyšší čerpání důchodů, státní sociální podpory, nemocenských dávek a pasivní politiky zaměstnanosti).

Běžné výdaje státního rozpočtu ve svém souhrnu za hodnocené období dosáhly výše 627,1 mld Kč, což představuje 89,2 % upraveného rozpočtu a meziroční růst o 9,8 %, tj. o 55,8 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů (43,1 %) je vynakládán na sociální oblast. Za jedenáct měsíců byly výdaje na sociální dávky čerpány ve výši 270,2 mld Kč, tj. 92,9 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 7,6 %. Z nich bylo 197,1 mld Kč vynaloženo na důchody (plnění rozpočtu na 91,8 % a meziroční růst o 6,8 %). Vysoké čerpání výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti (108,6 % celoročního rozpočtu) a jejich vysoká meziroční dynamika (118,6 %) souvisí s nepříznivým vývojem zaměstnanosti. Rovněž tak i nadalikvotní čerpání dávek státní sociální podpory (na 93,8 %) a ostatních sociálních dávek (na 95,9 %) je odrazem zvyšující se nezaměstnanosti, ale i výrazné valorizace životního minima od 1.10. 2001.

Vysoké čerpání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (na 97,5 % rozpočtu po úpravách) a jeho značný meziroční růst (o 30,0 %) souvisí s probíhající reformou veřejné správy a také s čerpáním prostředků na krytí povodňových škod.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 38,9 mld Kč, což představuje zatím 76,8 % rozpočtu po změnách (v roce 2001 to bylo 76,1 % ) a meziroční pokles na 99,0 %, tj. o 0,4 mld Kč.

Z prostředků vyčleněných zákonem č. 392/2002 Sb. na odstraňování následků letošních povodní ve výši 3,0 mld Kč bylo dosud příslušnými usneseními vlády rozděleno jednotlivým příjemcům, tj. vybraným kapitolám, osmi postiženým krajům celkem 2 882 mil. Kč. Z největší části určené pro MMR na podporu výstavby nájemních bytů, na zajištění náhradního ubytování, na opravy bytového fondu a na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby (1,0 mld Kč) bylo dosud příslušnými kraji čerpáno 688 mil. Kč. Dalších 470 mil. Kč bylo poskytnuto postiženým krajům na záchranné práce na odstranění povodňových škod a 130 mil. Kč na povodňové dávky sociální péče.

Z prostředků získaných úsporou výdajů v kapitolách Všeobecná pokladní správa a Státní dluh ve výši 1 150 mil. Kč, určených na pokrytí nákladů na záchranné práce a na odstranění následků povodňových škod bylo dosud rozděleno a uvolněno 1 148 mil. Kč a to formou přímých dotací krajům (344 mil. Kč), formou dávek sociální péče jednotlivým postiženým obcím (280 mil. Kč) a formou přímých dotací nejvíce postiženým obcím (přes 97 mil. Kč).

I když schodek státního rozpočtu za 11 měsíců letošního roku (-41,7 mld Kč) představuje zatím 69,1 % celoročně rozpočtovaného schodku, bude konečný výsledek hospodaření státního rozpočtu za celý rok 2002 záviset především na prosincovém inkasu daňových příjmů. Ministerstvo financí předpokládá, že celkové příjmy státního rozpočtu budou vyšší než rozpočtované o 7,2 mld Kč, z toho inkaso daňových příjmů by mělo převýšit rozpočet o minimálně 5 mld Kč).

Očekávané překročení výdajů schválených zákonem o státním rozpočtu (vč. výdajů určených k řešení následků srpnových záplav v celkové výši 3,0 mld Kč) by mělo dosáhnout výše cca 8 mld Kč. Výsledný schodek by tak převyšoval zákonem č. 490/2001 Sb. stanovenou výši o necelou 1 mld Kč.

Po zahrnutí dalších výdajů, vyplývajících z rozhodnutí Parlamentu (přijaté dluhopisové programy a úvěr pro ČR v úhrnném objemu necelých 16 mld Kč) se výsledný schodek prohloubí až na úroveň 63 mld Kč.

 

Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Pokladní plnění výdajů:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.