CZ EN

Výsledky hospodaření státního rozpočtu ČR ke konci ledna 2003

Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 579/2002 Sb. ze dne 17. prosince se schodkem ve výši 111,3 mld Kč, při objemu celkových příjmů 684,1 mld Kč a celkových výdajů 795,4 mld Kč.

Na rozdíl od předchozích let letošní rozpočet již nepočítá s žádnými mimořádnými a neopakovatelnými příjmy. To se týkalo nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací, které byly v roce 2002 rozpočtovány ve výši 53,5 mld Kč (příjmy z deblokace dluhu Ruské federace ve výši 20,4 mld Kč, převody z FNM z titulu prodeje majetkových podílů státu v Transgazu, a.s., v objemu 20,6 mld Kč, prostředky z plnění záruky za IPB ve výši 8,5 mld Kč a prostředky z prodeje nepotřebného majetku ve správě MO a MDS v částce 4,0 mld Kč). Důsledkem je fakt, že i při uvažovaném růstu daňových příjmů o 7,6 % a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o 6,3 % je celkový rozpočet příjmů pod úrovní loňského rozpočtu o 0,9 % (6,3 mld Kč).

Naopak celkové rozpočtované výdaje letošního roku oproti loňskému rozpočtu rostou o 58,7 mld Kč, tj. o 8,0 %, a to zejména vlivem růstu transferů do rozpočtů územně samosprávných celků (o 32,9 mld Kč, tj. o 46,3 %) a výdajů na sociální dávky (o 17,7 mld Kč, tj. o 6,1 %). Důsledkem je výrazné zvýšení zákonem stanoveného schodku státního rozpočtu z 46,2 mld Kč na 111,3 mld Kč.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2003 vykazuje státní rozpočet schodek ve výši 10,4 mld Kč, zatímco v roce 2002 činil lednový schodek pouze 3,4 mld Kč.

Horší výsledek lednového hospodaření ve srovnání s rokem 2002 (o 7,0 mld Kč) byl, kromě již samotným schváleným rozpočtem založenými vlivy, ovlivněn především mimořádně vysokým čerpáním transferů plynoucích ze státního rozpočtu do rozpočtů územních samosprávných celků. Ty byly ke konci ledna čerpány ve výši 19,1 mld Kč (18,3 % celoročního rozpočtu), což souvisí především s uvolněním účelových prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (15,5 mld Kč). Tato kapitola se na celkovém rozpočtovaném objemu transferovaných prostředků podílí téměř z 93 % a ke konci ledna uvolnila ze svého rozpočtu krajům již částku odpovídající 1/4 celoročně rozpočtovaných výdajů. Uvolnění bylo provedeno podle usnesení vlády č. 569 z 5.  června 2002, které pro rok 2003 upravuje způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí a krajů a podle něhož jsou finanční prostředky určené na přímé náklady na vzdělávání uvolňovány krajům a hl. m. Praze ve čtvrtletní periodicitě. Tato skutečnost je i odrazem probíhající reformy veřejné správy, kdy na začátku roku 2002 byl počet škol spadajících do působnosti krajů malý a až v průběhu roku se tento stav postupně zvyšoval.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jsou ke konci ledna 2003 příjmy zhruba na stejné úrovni, výdaje o 7,0 mld Kč, tj. o 12,6 % vyšší.

 

Dosažené příjmy 52,3 mld Kč představují 7,6 % předpokládaného ročního úkolu, což odpovídá úrovni předchozích let, kdy se podíl ledna pohyboval v rozmezí od 7,4 % do 9,3 % roční skutečnosti. Ve vztahu k měsíční alikvotě celoročního rozpočtu jsou celkové příjmy nižší o 4,7 mld Kč. Projevuje se zde zatím nižší plnění daňových příjmů (výpadek proti alikvotě -6,0 mld Kč), zatímco nedaňové a kapitálové příjmy jsou mírně nad úrovní lednové alikvoty.

Rozhodující vliv na nižší plnění daňových příjmů má inkaso daní z příjmů právnických osob, představující pouze 1,3 % rozpočtu a výpadek proti alikvotě -5,7 mld Kč, což souvisí s platebním kalendářem (zálohy na tuto daň platí větší plátci až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 23,3 mld Kč, což představuje 8,5 % schváleného rozpočtu a je o 1,1 mld Kč, tj. o 4,9 % více než v roce 2002. Z toho na důchody připadá 17,8 mld Kč, tj. 8,4 % rozpočtu.

Celkové výdaje 62,6 mld Kč představují 7,9 % ročního úkolu, což je více než bylo v posledních třech let, kdy se podíl lednových výdajů na celoroku pohyboval v rozmezí od 5,3 % do 7,5 %. Proti měsíční alikvotě celoroku jsou však o 3,6 mld Kč nižší.

Relativně vyšší čerpání celkových výdajů je ovlivněno především neinvestičními transfery územním samosprávným celkům (krajům), které jsou nad úrovní měsíční alikvoty o 10,4 mld Kč a dále výdaji na sociální dávky (překročení o 2,0 mld Kč). Po vyloučení tohoto předstihu výdajů státního rozpočtu spojeného s rozpočtovými výdaji na únor a březen je rozpočtové saldo prakticky vyrovnané.

Z hlediska zákonem č. 579/2002 Sb. schváleného celoročního schodku SR by alikvotě měsíce ledna odpovídal schodek -9,3 mld Kč, skutečný výsledek je o 1,1 mld Kč vyšší. Jeho součástí je i  schodek důchodového účtu (vč. správních výdajů), představující již -4,2 mld Kč (v roce 2002 činil pouze -0,9 mld Kč)

Hlavním zdrojem příjmů jak státního rozpočtu, tak veřejných rozpočtů jako celku, jsou daně. Zhruba 74 % celkových daňových příjmů je směrováno do státního rozpočtu, 20 % do rozpočtů obcí, cca 2 % do rozpočtů krajů a necelá 4 % do Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.  2003 výše 33,7 mld Kč, což představuje 6,6 % celoročně rozpočtovaného objemu při meziročním růstu o 0,5 mld Kč, tj. o 1,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 33,2 mld Kč, tj. 7,1 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 5,2 mld Kč, tj. o 13,6 % (podrobněji viz příloha č. 3).

 

Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Celkové čerpání výdajů:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.