CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1.čtvrtletí 2003

Státní rozpočet na rok 2003 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 579/2002 Sb. ze dne 17.  prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld Kč, při objemu celkových příjmů 684,1 mld Kč a celkových výdajů 795,4 mld Kč.

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných bankou ke konci března roku 2003 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 31,8 mld Kč. Proti stejnému období loňského roku jsou ke konci března 2003 příjmy o 9,6 mld Kč, tj. o 6,4 % vyšší, výdaje o 25,7 mld Kč, tj. o 15,6 % vyšší a saldo o 16,1 mld Kč horší.

 

Srovnání s loňským rokem je však do určité míry zkresleno některými mimořádnými faktory. Schválený rozpočet příjmů již v letošním roce nepočítá se žádnými mimořádnými a neopakovatelnými příjmy (které v rozpočtu na rok 2002 představovaly 53,5 mld Kč, tj. téměř 8 % celkových příjmů). Naopak skutečné výdaje státního rozpočtu ke konci března 2002 zahrnovaly úhradu zbývající ztráty KoB za rok 1999 ve výši 12,1 mld Kč.

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc březen skončilo schodkem ve výši -6,9 mld Kč, když příjmy dosáhly 65,2 mld Kč (proti březnu 2002 je to o 5,7 mld Kč více) a výdaje byly čerpány ve výši 72,1 mld Kč (proti březnu loňského roku je to o 21,8 mld Kč více). Vývoj příjmů státního rozpočtu v měsíci březnu byl ovlivněn zlepšeným inkasem celkových daňových příjmů - jejich inkaso za letošní březen představuje 42,1 mld Kč proti 36,4 mld Kč v březnu loňského roku. Inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které v březnu 2003 dosáhlo výše 20,8 mld Kč, je o 1,2 mld Kč vyšší než v březnu loňského roku. Nedaňové a ostatní příjmy byly naopak proti březnu 2002 nižší o 1,3 mld Kč.

Vyšší čerpání celkových výdajů státního rozpočtu v měsíci březnu (72,1 mld Kč) ve srovnání s březnem loňského roku (50,3 mld Kč) bylo způsobeno hlavně vysokým čerpáním výdajů na transfery do rozpočtů územních samosprávných celků, jejichž březnový meziroční nárůst činil 17,9 mld Kč a transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vyššími o 1,1 mld Kč. Rovněž čerpání kapitálových výdajů bylo v letošním březnu vyšší o 2,4 mld Kč než v loňském roce.

Za první čtvrtletí letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 158,4 mld Kč, tj. 23,2 % celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 85,2 mld Kč (22,1 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 64,7 mld Kč (23,5 %) a ostatní příjmy 8,4 mld Kč (36,4 %).

Proti čtvrtinové alikvotě celoročního rozpočtu zaostávají celkové příjmy o 12,7 mld Kč (v 1. čtvrtletí 2002 činil výpadek 23,8 mld Kč) z toho daňové příjmy o 11,1 mld Kč (v loňském roce o 10,7 mld Kč), pojistné na SZ o 4,2 mld Kč (v roce 2002 o 3,7 mld Kč), ostatní příjmy jsou nad alikvotou o 2,6 mld Kč (v roce 2002 byly naopak pod alikvotou o 9,4 mld Kč).

Zhoršení letošního salda státního rozpočtu (-31,8 mld Kč) proti loňskému prvnímu čtvrtletí (-15,7 mld Kč), tj. o 16,1 mld Kč, bylo ovlivněno hlavně vyššími výdaji, zejména předstihovým transferem územním rozpočtům z kapitoly MŠMT, zatímco příjmy státního rozpočtu se v porovnání se stejným obdobím roku 2002 vyvíjely vcelku příznivě.

Z daňových příjmů se příznivě vyvíjí inkaso daně z příjmů fyzických osob, když ke konci března dosáhlo 22,1 mld Kč, tj. 24,4 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo rovněž 24,4 %) a je o 7,8 % nad úrovní stejného období roku 2002 (schválený rozpočet počítá s meziročním růstem o 10,3 %). Proti alikvotě rozpočtu jsou nižší o 0,5 mld Kč

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 16,8 mld Kč představujícím 20,5 % schváleného rozpočtu (v roce 2002 to bylo 23,3 % schváleného rozpočtu, ale pouze 17,2 % roční skutečnosti) převyšují loňské tříměsíční inkaso o 3,5 mld Kč, tj. o 26,5 % a proti alikvotě jsou o 3,7 mld Kč nižší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 15,5 mld Kč, což představuje 23,0 % rozpočtu (v roce 2002 to bylo 21,2 %) a meziročně vzrostlo o 0,5 mld Kč, tj. o 3,1 %. Proti rozpočtované alikvotní úrovni zaostává o 1,4 mld Kč.

Neuspokojivě se vyvíjí inkaso daně z přidané hodnoty - svojí výší 25,5 mld Kč představuje pouze 21,0 % schváleného rozpočtu a za alikvótou zaostává o 4,8 mld Kč (ve stejném období m.r. byl rozpočet plněn na 20,3 %, výpadek proti alikvotě činil 5,8 mld Kč a celoroční inkaso zaostalo za rozpočtem o 4,1 mld Kč).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3. 2003 výše 111,0 mld Kč, což představuje 21,9 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 8,0 mld Kč, tj. o 7,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 103,0 mld Kč, tj. 21,9 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 7,7 mld Kč, tj. 8,1 %.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly k 31.3.2003 čerpány ve výši 190,2 mld Kč, což představuje 23,9 % schváleného rozpočtu (ve stejném období m.r. to bylo 20,1 %). Z nich nejvyšší čerpání vykazují neinvestiční transfery územním rozpočtům (40,9 % schváleného rozpočtu) a neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (33,7 %), dále výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (29,5 %), i když jejich váha na celkových sociálních dávkách není vysoká a nemocenské dávky (27,0 %). Rovněž výdaje na dluhovou službu vynakládané z kapitoly Státní dluh byly za první čtvrtletí vyčerpány v návaznosti na splátkový kalendář již z 34,0 %.

Proti alikvotní částce celoročního rozpočtu je čerpání celkových výdajů státního rozpočtu sice o 8,6 mld Kč nižší (v roce 2002 o 19,6 mld Kč), ale proti k loňské skutečnosti došlo k nárůstu o 25,7 mld Kč, což se projevilo ve výsledném saldu příjmů a výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí letošního roku (-31,8 mld Kč), které převyšuje alikvotu celoroku o 4,0 mld Kč.

Výdaje na důchody vč. správních výdajů převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 8,9 mld Kč, což je nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku o 4,3 mld Kč a současně též nad úrovní loňského 1. čtvrtletí, kdy schodek na tzv. "důchodovém účtu" představoval 8,7 mld Kč.

Na horší výsledek hospodaření ve srovnání s rokem 2002 o 16,1 mld Kč mělo vliv především mimořádně vysoké čerpání transferů plynoucích ze státního rozpočtu do rozpočtů územních samosprávných celků. Ty byly ke konci března čerpány ve výši 42,5 mld Kč (40,9 % celoročního rozpočtu), což souvisí především s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato kapitola se na celkovém rozpočtovaném objemu transferovaných prostředků podílí téměř z 58 % a ke konci března uvolnila ze svého rozpočtu krajům již částku odpovídající více jak polovině celoročních výdajů -31 mld Kč z rozpočtovaných 59,9 mld Kč. Uvolnění bylo provedeno podle usnesení vlády č. 1084 z 6. listopadu 2002, které pro rok 2003 upravuje způsob převádění prostředků ze státního rozpočtů obcí a krajů a podle něhož jsou finanční prostředky určené na přímé náklady na vzdělávání uvolňovány krajům a hl. m. Praze ve čtvrtletní periodicitě a znamená tedy, že v I. čtvrtletí byly v předstihu uvolněny prostředky i pro II. čtvrtletí 2003.

Dále byly realizovány předsunuté platby státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny v celkové výši 2,7 mld Kč, o které budou kráceny běžné platby státu do systému zdravotního pojištění v září a říjnu roku 2003. Rovněž byla realizována úhrada ve výši 1 mld Kč, jako první část plnění z poskytnuté záruky ve prospěch ČNB za dopady z kauzy IPB vyplývající ze "Smlouvy a státní záruky" mezi ČNB a Ministerstvem financí z roku 2000 (rozpočtovány 2 mld Kč).

Bez výše uvedených vlivů (15,5 mld Kč transfér územním rozpočtům na 2. čtvrtletí a 2,7 mld Kč předsunutá platba VZP) by schodek státního rozpočtu ke konci března činil pouze 13,6 mld Kč.

 

Příloha

Pokladní plnění příjmů:

Celkové čerpání výdajů:

 

 

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.