CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2003

Hospodaření státního rozpočtu za leden až květen 2003 skončilo schodkem ve výši -74,6 mld Kč, když podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu výše 253,2 mld Kč a výdaje byly čerpány v objemu 327,7 mld Kč

Rozpočtovými opatřeními provedenými k 31.3. 2003 byly výdaje státního rozpočtu na tento rok zvýšeny celkem o 3,6 mld Kč x) (z toho 3,5 mld Kč činilo navýšení prostředků pro kapitolu ministerstva dopravy, ze kterých budou kryty výdaje související s opravami škod po loňských povodních), takže při nezměněném objemu příjmů se rozpočtovaný schodek zvýšil na 114,9 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za leden až duben (schodek -64,4 mld Kč) se v průběhu měsíce května schodek státního rozpočtu zvýšil o 10,2 mld Kč. Zatímco za čtyři měsíce letošního roku plnění příjmů bylo o 3,7 procentního bodu nižší než plnění výdajů (30,2 % proti 33,9 %), ke konci května plnění výdajů předstihlo plnění příjmů o 4,0 procentní body (41,0 % proti 37,0 %).

Za pět měsíců letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 253,2 mld Kč, tj. 37,0 % celoročního rozpočtu. Z toho daňové příjmy představují 133,4 mld Kč (34,6 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 107,2 mld Kč (38,9 % rozpočtu) a ostatní příjmy 12,5 mld Kč (54,1 % rozpočtu). Meziročně celkové příjmy poklesly o 4,0 mld Kč, tj. o 1,6 %, v důsledku výrazného poklesu nedaňových a ostatních příjmů o 17,7 mld Kč, tj. na 41,4 % (vliv mimořádných příjmů, které letos již nejsou rozpočtovány), zatímco daňové příjmy vzrostly o 9,1 mld Kč, tj. o 7,3 % a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 4,6 mld Kč, tj. o 4,5 %

Proti pětiměsíční alikvotě celoročního rozpočtu zaostávají celkové příjmy o 31,9 mld Kč (ve stejném období roku 2002 činil výpadek -30,5 mld Kč) z toho daňové příjmy o 27,2 mld Kč (v roce 2002 o -24,8 mld Kč), pojistné na SZ o 7,6 mld Kč (v roce 2002 o -5,4 mld Kč), zatímco ostatní příjmy jsou nad alikvotou o 2,9 mld Kč (v roce 2002 byly na úrovni alikvoty).

Nižší inkaso daňových příjmů bylo ovlivněno především DPPO, jejíž výpadek proti alikvotě představující 15,5 mld Kč souvisí s čtvrtletní periodicitou zálohových plateb této daně (poplatníci platí zálohy za celé čtvrtletí vždy až k 15. dni 3. měsíce) a dále s platebním kalendářem, podle kterého rozhodující část velkých poplatníků (využívající služby daňových poradců) podává daňové přiznání do konce června. Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům i za rok 2002 lze však očekávat celoročně překročení rozpočtovaných hodnot.

Rovněž inkaso DPH bylo proti alikvotě nižší o 4,1 mld Kč (v roce 2002 to bylo -5,1 mld Kč, přičemž celoroční skutečnost zaostala za rozpočtem o 4,1 mld Kč), u DPFO představoval výpadek 5,9 mld Kč (vloni činil -4,8 mld Kč a celoročně -2,0 mld Kč) a u spotřebních daní 0,4 mld Kč (v předchozím roce -4,5 mld Kč a celoročně -2,4 mld Kč).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo 175,4 mld Kč, což představuje 34,6 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 11,4 mld Kč, tj. o 6,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 164,1 mld Kč, tj. 34,9 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 5,5 mld Kč, tj. 3,5 % (podrobněji viz příloha).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 107,2 mld Kč sice zaostává za rozpočtovanou alikvotou o 7,6 mld Kč, meziročně však vzrostlo o 4,5 % (v roce 2002 o 7,7 %).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za pět měsíců letošního roku záporné částkou 22,1 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -31,7 mld Kč). Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval 14,1 mld Kč, což je o 6,5 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-18,4 mld Kč) a současně více než ve stejném období minulého roku (o 1,7 mld Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci května 2003 čerpány ve výši 327,7 mld Kč, což představuje 41,0 % upraveného rozpočtu (ve stejném období m.r. to bylo 38,7 % upraveného rozpočtu). Proti rozpočtované alikvotě jsou tak o 5,2 mld Kč nižší.

Z objemově významnějších položek nejvyšší čerpání vykazují neinvestiční transfery státním fondům (SZIF, plnění na 57,0 %), transfery fondům zdravotního pojištění (50,6 %) neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (46,5 % rozpočtu), výdaje na ostatní sociální dávky 1) (45,5 %) a výdaje kapitoly Operace státních finančních aktiv (87,9 % - ovlivněno výdaji souvisejícími s kauzou CME).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně byly ke konci května čerpány ve výši 49,7 mld Kč, tj. o 5,2 mld Kč více než by odpovídalo jejich pěti dvanáctinám rozpočtovaného objemu. To souvisí především se stanoveným způsobem uvolňování účelových prostředků z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obcím a krajům (usnesení vlády č. 1084 z 6. listopadu 2002 pro rok 2003 upravuje způsob převádění prostředků ze státního rozpočtů obcím a krajům tak, že přímé náklady na vzdělávání jsou uvolňovány ve čtvrtletní periodicitě což znamená, že resort MŠMT již uvolnil polovinu celoročně rozpočtovaného objemu).

Na výdajové straně státního rozpočtu se dále projevilo deponování prostředků na pokrytí nákladů spojených se závazkem z arbitrážního sporu CME vůči ČR, na dolarový ESCROW účet u Deutsche Bank ve Stockholmu v korunovém ekvivalentu 10,7 mld Kč, dále jednorázová úhrada příspěvku státu stavebním spořitelnám za celý rok 2002 ve výši 12,9 mld Kč a úhrada části ztráty ČKA za rok 2001 ve výši 8,0 mld Kč (z celkové ztráty 51,8 mld Kč uhradil státní rozpočet v loňském roce 33,2 mld Kč a zbytek tj. 18,6 mld Kč je rozpočtován letos), jakož i předsunutá platba státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 2,7 mld Kč.

Kapitálové výdaje byly zatím čerpány ve výši 12,5 mld Kč, což představuje 22,5 % upraveného rozpočtu a meziroční vzrůst o 3,4 % (v roce 2002 meziročně vzrostly o 53,4 %).

Vysoký schodek státního rozpočtu vykázaný ke konci května (-74,6 mld Kč) představující již 64,9 % upraveného rozpočtu a převyšující tak pětiměsíční alikvotu o 26,7 mld Kč je však ovlivněn výše uvedenými vlivy představujícími jednak nepředvídané výdaje (CME - 10,7 mld Kč), jednak předstihové platby (VZP - 2,7 mld Kč) a transfery (MŠMT - 5,2 mld Kč) a celoroční platbu stavebního spoření za rok 2002 (alikvotě by odpovídalo 5,4 mld Kč, tj. o 7,5 mld Kč méně). Bez těchto vlivů by činil schodek státního rozpočtu k 31.5.2003 pouze 48,5 mld Kč, tj. 42,2 % upraveného rozpočtu, což v podstatě odpovídá pětiměsíční alikvotě (41,7 %).

Kromě toho z 1. tranše úvěru od EIB (zákon č. 574/2002) na financování loňských povodňových škod ve výši 4,0 mld Kč bylo kapitolám Ministerstvu dopravy Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu pro místní rozvoj uvolněno rozpočtovými opatřeními téměř 3,5 mld Kč (promítnuto v upraveném rozpočtu) a z nich ke konci května vyčerpáno 2,8 mld Kč, tj. 80 %.

Pokladní plnění příjmů

Pokladní čerpání výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů


x)zvýšení je kryto čerpáním 1. tranše úvěru od EIB na odstraňování povodňových škod (zákon č. 574/2002 Sb.)
1)zahrnují zejména nemocenské dávky, podporu při ošetřování člena rodiny, peněžitou pomoc v mateřství a některé další dávky

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.