CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci ledna 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši -115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč. Proti schválenému státnímu rozpočtu na rok 2003 se počítá s nárůstem příjmů o 70,0 mld Kč, tj. o 10,2 %, výdaje by měly vzrůst o 73,7 mld Kč, tj. o 9,3 % a saldo by se mělo absolutně zvýšit o 3,7 mld Kč, tj. o 3,3 %.

Z růstu celkových příjmů o 70,0 mld Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 36,6 mld Kč, na pojistné na sociální zabezpečení 16,8 mld Kč a na ostatní příjmy 16,6 mld Kč (z toho přijaté dotace vzrostou o 11,1 mld Kč, což v rozhodující míře souvisí s kompenzačními platbami z rozpočtu EU ve výši 10,1 mld Kč).

Celkové rozpočtované příjmy státního rozpočtu na letošní rok ovlivňují (z hlediska metodického i obsahového) novely daňových zákonů, přijaté Parlamentem v rámci Koncepce reformy veřejných financí a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Jde především o

  • změnu zákona o dani z přidané hodnoty a dalších zákonů - o správě daní a poplatků a celního zákona (č.  322/2003 Sb.),
  • nový zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.),
  • změnu zákona o daních z příjmů (č. 438/2003 Sb.) a

  • změnu zákona o majetkových daních (420/2003 Sb.).

Uvedené daňové zákony by měly mít posilující vliv na celkové daňové příjmy státu ve výši cca 29 mld Kč, z toho na státní rozpočet připadne 25 mld Kč, zbytek pak na rozpočty územně samosprávných celků a na Státní fond dopravní infrastruktury.

Nové zákony současně ovlivňují do určité míry vypovídací schopnost meziročního srovnání plnění státního rozpočtu.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2004 vykazuje státní rozpočet přebytek ve výši 7,3 mld Kč, zatímco v roce 2003 činil lednový schodek 10,4 mld Kč.

Dosažené příjmy 64,4 mld Kč představují 8,5 % předpokládaného ročního úkolu, což je mírně nad úrovní alikvoty (o 1,6 mld Kč) a o 0,9 procentního bodu lepší plnění než v loňském lednu. Příznivé plnění celkových příjmů souvisí s vysokým inkasem ostatních příjmů (plnění na 19,8 %, tj. o 4,6 mld Kč vyšší než je měsíční alikvota) ovlivněným úhradou záruky Československou obchodní bankou, související s prodejem IPB v celoročně rozpočtované výši 4,7 mld Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení převyšují mírně alikvotu (o 0,5 mld Kč), zatímco příjmy z daní a poplatků jsou pod její úrovní o 3,4 mld Kč. 

Příjmy z daní a poplatků dosáhly ke konci ledna 31,8 mld Kč, což představuje zatím pouze 7,5 % schváleného rozpočtu, ale výrazný meziroční růst o 21,3 % (rozpočet počítá s růstem 9,5 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku jsou však tyto výsledky lepší, když v loňském lednu bylo inkaso plněno na 6,8 %, při meziročním růstu o 0,3 % (celoroční inkaso daně přitom bylo nad úrovní rozpočtu o 9,7 mld Kč, tj. o 2,5 %, při meziročním růstu o 7,1 %) a to zejména zásluhou pokračujícího vysokého inkasa nepřímých daní.

Lednové inkaso daně z přidané hodnoty ve výši 12,9 mld Kč představující 9,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 2,8 mld Kč, tj. o 28,1 % (schválený rozpočet počítá s růstem o 10,1 %) převyšuje měsíční alikvotu o 1,7 mld Kč (ve stejném období m.r. byl rozpočet plněn na 8,3 %, tj. na úrovni alikvoty).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo ke konci ledna výše 8,0 mld Kč, což představuje 9,5 % rozpočtu a meziroční růst o 2,1 mld Kč, tj. o 35,0 % (v roce 2003 to bylo 8,8 % s meziročním růstem o 1,4 %). Proti rozpočtované měsíční alikvotě je vyšší o 1,0 mld Kč.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 0,7 mld Kč představujícím 0,8 % schváleného rozpočtu zaostávají za loňským lednovým inkasem o 0,4 mld Kč a proti alikvotě jsou o 6,4 mld Kč nižší. Nízké inkaso souvisí jednak s platebním kalendářem (zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí), jednak se zrušením srážkové daně z úrokových výnosů.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob ke konci ledna 2004 dosáhlo 8,3 mld Kč, tj. 8,7 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 10,1 % (rozpočet uvažuje s růstem o 5,1 % proti schválenému rozpočtu 2003). Je to mírně lepší výsledek než v roce 2003, kdy bylo inkaso plněno na 8,3 % při meziročním nárůstu o 4,3 %.

U cla schválený státní rozpočet na rok 2004 uvažuje s částkou nižší o 5,2 mld Kč proti schválenému rozpočtu z roku 2003. Jeho lednové inkaso ve výši 0,8 mld Kč naplnilo rozpočet na 17,3 %, při meziroční dynamice 108,6 %.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2004 (bez DPPO za obce, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 553,4 mld Kč je proti schválenému rozpočtu na rok 2003 vyšší o 45,7 mld Kč, tj. o 9,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u spotřebních daní 18,8 mld Kč (124,0 %), DPH 16,0 mld Kč (110,1 %), vysokou meziroční dynamiku mají majetkové daně (60,7 %), i když jejich podíl na celku je jen cca 2,5 %.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1. 2004 výše 40,6 mld Kč, což představuje 7,3 % rozpočtu a meziroční růst o 6,9 mld Kč, tj. o 20,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 33,7 mld Kč, tj. pouze 6,6 % schváleného rozpočtu a meziročně vzrostlo o 0,5 mld Kč, tj. o 1,4 % (celoročně však převýšilo rozpočet o 11,9 mld Kč, tj. o 2,3 %).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 24,8 mld Kč, což představuje 8,5 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 1,5 mld Kč, tj. o 6,3 %; z toho na důchody připadá 19,0 mld Kč, tj. 7,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,4 % (rozpočtovaná dynamika činí 6,1 %).

Lednové nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 7,9 mld Kč, což je již 19,8 % celoročního rozpočtu a o 5,1 mld Kč, tj. o 187,2 % více než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční dynamikou 71,7 %) a souvisí to s již zmiňovanými příjmy od ČSOB za poskytnutou záruku státu při prodeji IPB.

Celkové výdaje 57,1 mld Kč představují 6,6 % ročního úkolu, což je v intervalu posledních čtyř let, kdy se podíl lednových výdajů na celoroku pohyboval v rozmezí od 5,3 % do 7,9 %. Proti loňskému lednu jsou nižší o 5,5 mld Kč, tj o 8,8 % a za měsíční alikvotou zaostávají o 15,3 mld Kč.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu ke konci ledna čerpány ve výši 57,0 Kč, tj. na 7,1 %. V porovnání s loňským rokem poklesly o 8,6 %, tj. absolutně o 5,4 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci těchto výdajů je každoročně vynakládán na sociální zabezpečení. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 313,1 mld Kč, což představuje 36,0 % všech rozpočtovaných výdajů. Za první měsíc letošního roku bylo vyčerpáno 25,2 mld Kč, tj. 8,1 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 3,1 mld Kč, tj. o 10,9 % (ve stejném období m.r. činilo čerpání 28,3 mld Kč, tj. 9,2 % rozpočtu při meziročním růstu o 4,0 mld Kč, tj. o 16,3 %). Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky dosáhlo -0,4 mld Kč (v loňském lednu -5,0 mld Kč) zatímco rozpočet počítá s celoročním deficitem -20,8 mld Kč. Z toho přebytek na tzv. důchodovém účtu (vč. správních výdajů) představoval pouze 0,1 mld Kč, což je o 4,3 mld Kč lepší výsledek než ve stejném období loňského roku (kdy bylo záporné -4,2 mld Kč). Pouze mírný přebytek souvisí se zvýšením sazby pojistného na důchodové pojištění o 2 procentní body na vrub snížení sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve stejném rozsahu, které by mělo vyrovnat bilanci důchodového pojištění v roce 2004 i v dalších letech.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání a meziroční růst vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s rozpočtovými výdaji na celé 1. čtvrtletí, kdy jsou finanční prostředky poskytované krajům uvolňovány v předstihu. Jejich lednová výše 15,7 mld Kč představuje 14,5 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 3,4 mld Kč, tj. o 17,8 %. Pokles je způsoben letošní nižší čtvrtletní zálohou pro školství než byla poskytnuta v roce 2003 (11,2 mld Kč proti 15,5 mld Kč).

Nad rámec rozpočtu byly v lednu poskytnuty finanční prostředky ve výši 767 mil.  Kč k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady (usn. vlády č. 56/2004).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 0,2 mld Kč, což představuje 0,3 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 0,6 %). Meziročně poklesly o 0,1 mld Kč, tj. o 45,2 %.

Příloha

Pokladní plnění příjmů

Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.