CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1.čtvrtletí 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši 115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč.

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných bankou ke konci března roku 2004 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 7,8 mld Kč. Proti stejnému období loňského roku jsou ke konci března 2004 příjmy o 28,4 mld Kč, tj. o 18,0 % vyšší, výdaje o 4,4 mld Kč, tj. o 2,3 % vyšší a saldo o 24,0 mld Kč lepší.

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc březen skončilo schodkem ve výši 5,0 mld Kč, když příjmy dosáhly 76,1 mld Kč (proti březnu 2003 je to o 10,9 mld Kč více) a výdaje byly čerpány ve výši 81,1 mld Kč (proti březnu loňského roku je to o 9,0 mld Kč více), zatímco v březnu loňského roku byl vykázán schodek 6,9 mld Kč.

Vyšší čerpání celkových výdajů státního rozpočtu v měsíci březnu (81,1 mld Kč) ve srovnání s březnem loňského roku (72,1 mld Kč) bylo způsobeno především vyšším čerpáním ostatních běžných výdajů v důsledku provedené úhrady ČKA (část ztráty za rok 2002) ve výši 7,4 mld Kč, realizace záruky za České dráhy ve výši 1,2 mld Kč a zaplacení jistiny a úroků ČMZRB ve výši 0,6 mld Kč.

Za první čtvrtletí letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 186,8 mld Kč, tj.24,8% celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 103,2 mld Kč (24,5 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 70,0 mld Kč (23,9 %) a ostatní příjmy 13,5 mld Kč (34,1 %).

Proti 1/4 alikvotě celoročního rozpočtu zaostávají celkové příjmy o 1,7 mld Kč (v 1. čtvrtletí 2003 činil výpadek 12,7 mld Kč), z toho daňové příjmy o 2,3 mld Kč (v loňském roce o 11,1 mld Kč), pojistné na sociální zabezpečení o 3,1 mld Kč (v roce 2003 o 4,2 mld Kč), zatímco ostatní příjmy jsou nad alikvotou o 3,6 mld Kč (v roce 2003 byly nad alikvotou o 2,6 mld Kč).

Lepší letošní saldo státního rozpočtu (-7,8 mld Kč) proti loňskému prvnímu čtvrtletí ( -31,8 mld Kč) o 24,0 mld Kč bylo ovlivněno hlavně vyššími příjmy z daní a poplatků, které dosáhly výše 103,2 mld Kč a byly tak nad úrovní loňského 1. čtvrtletí o 17,8 mld Kč, tj. o 20,8 %, což je výrazně vyšší dynamika než předpokládá rozpočet (9,5 % proti rozpočtu 2003 a 6,8 % proti skutečnosti 2003) i než byla dosažena v 1. čtvrtletí 2003 (meziroční růst o 7,0 mld Kč , tj o 8,9 %). Plnění celoročně rozpočtovaných daňových příjmů je sice pod úrovní alikvoty o 2,3 mld Kč (v roce 2003 byly pod její úrovní o 11,1 mld Kč, celoročně však převýšily rozpočet o 9,7 mld Kč), plnění schváleného rozpočtu je však o 2,4 procentního bodu vyšší než v předchozím roce (24,5 % proti 22,1 %).

Tento příznivý vývoj v rozhodující míře ovlivnily příjmy z nepřímých daní, jež vykazují mimořádně vysokou meziroční dynamiku (+35,3 %, tj. nárůst o 14,5 mld Kč).

Inkaso DPH dosáhlo 34,4 mld Kč (25,8 % rozpočtu) a meziročně vzrostlo o 8,9 mld Kč, tj. o 35,0 % (rozpočet počítá s růstem o 10,1 % proti rozpočtu 2003, resp. o 6,2 % proti skutečnosti 2003), zatímco v 1. čtvrtletí 2003 činil meziroční růst pouze 0,6 mld Kč, tj. 2,5 % a rozpočet byl plněn jenom na 21,0 % (celoroční inkaso však převýšilo rozpočet o 4,5 mld Kč, tj. o 3,7 %). Proti alikvotě rozpočtu je vyšší o 1,1 mld Kč.

 

Inkaso spotřebních daní ve výši 21,0 mld Kč (25,0 % rozpočtu) vykázalo meziroční růst o 5,5 mld Kč, tj. o 35,7 % (rozpočet počítá s růstem o 24,7 % proti rozpočtu 2003, resp. o 16,3 % proti skutečnosti 2003), zatímco ve stejném období minulého roku vzrostlo meziročně pouze o 0,5 mld Kč (o 3,1 %) a rozpočet byl plněn na 23,0 % (celoročně však bylo nad jeho úrovní o 5,3 mld Kč, tj. o 7,8 %). Inkaso je na úrovni alikvoty rozpočtu.

Příznivě se vyvíjí i inkaso daně z příjmů fyzických osob, když ke konci března dosáhlo 25,0 mld Kč, tj. 26,3 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 24,4 %) a je o 2,9 mld Kč, tj. o 12,9 % nad úrovní stejného období roku 2003 (v roce 2003 vzrostlo meziročně o 1,6 mld Kč, tj. o 7,8 %) přičemž rozpočet počítá s meziročním růstem o 5,1 % proti rozpočtu 2003, resp. o 7,4 % proti skutečnosti 2003. Proti alikvotě rozpočtu jsou vyšší o 1,2 mld Kč.

Naproti tomu daně z příjmů právnických osob svým objemem 16,8 mld Kč představujícím pouze 19,8 % rozpočtu (v roce 2003 byly plněny na 20,5 %, celoročně však převýšily rozpočet o 2,5 mld Kč, tj. o 3,0 %), zůstaly na úrovni předchozího roku a proti alikvotě zaostávají o 4,4 mld Kč.

 

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3.2004 výše 133,4 mld Kč, což představuje 24,1 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 22,4 mld Kč, tj. o 20,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 111,0 mld Kč, tj. 21,9 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 8,0 mld Kč, tj. 7,8 %.

 

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 194,6 mld Kč, což představuje 22,4 % rozpočtu a meziroční růst o 4,4 mld Kč, tj. o 2,3 %, zatímco ve stejném období m.r. činilo čerpání 23,9 % při meziročním růstu o 25,7 mld Kč, tj. o 15,6 %.

Nadprůměrné čerpání vykazují zejména neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění a to na 33,4 % rozpočtu z důvodu předsunuté platby státu na zdravotní pojištění nevýdělečných osob poskytnuté VZP v únoru ve výši 2,8 mld Kč; meziročně však vzrostly pouze o 2,6 % (v 1. čtvrtletí 2003 byla VZP rovněž poskytnutá předsunutá platba).

 

Neinvestiční transfery státním fondům (SZIF) jsou čerpány již na 33,6 %, což souvisí se vstupem ČR do EU (podstatná část celoročního rozpočtu má být vyčerpána do konce dubna, neboť od data vstupu bude financování z prostředků EU).

Vysoké je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům (na 30,6 %) a souvisí s uvolňováním účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé čtvrtletí dopředu (usn. vlády č. 1084 z 6.11.2002).

Vysoké čerpání výdajů spojených s obsluhou státního dluhu (na 36,8 %) je ovlivněno úrokovými platbami souvisejícími s platebním kalendářem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Výdaje na důchody vč. správních výdajů převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 4,4 mld Kč, zatímco celoroční rozpočet počítá s kladným saldem ve výši 6,1 mld Kč (vliv snížení sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 2,6 % na 1,6 % při současném zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % od 1.1.2004). Proti loňskému 1. čtvrtletí, kdy byl vykázán schodek ve výši 8,7 mld Kč, je však o 4,3 mld Kč nižší.

Dosavadní nízké čerpání celkových výdajů státního rozpočtu (o 22,6 mld Kč nižší než je 1/4 celoročního rozpočtu) spolu s relativně příznivým plněním celkových příjmů (výpadek pouze 1,7 mld Kč) se příznivě odrazilo ve vykázaném schodku. Ten dosáhl výše 7,8 mld Kč (tj 6,8 % rozpočtu) a proti alikvotě je nižší o 20,9 mld Kč.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.