CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2004

Státní rozpočet na rok 2004 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 457/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 se schodkem ve výši 115,0 mld Kč, při objemu celkových příjmů 754,1 mld Kč a celkových výdajů 869,1 mld Kč.

Na základě zmocnění ze zákonů a provedenými rozpočtovými opatřeními byly k 31.3. 2004 výdaje státního rozpočtu na tento rok zvýšeny celkem o 0,35 mld Kč x), takže při nezměněném objemu příjmů se rozpočtovaný schodek zvýšil na 115,3 mld Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna celkové příjmy státního rozpočtu výše 244,0 mld Kč, výdaje byly čerpány v objemu 282,1 mld Kč a schodek dosáhl hodnoty 38,1 mld Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 26,4 mld Kč.

Ve srovnání s výsledky za leden až březen (schodek -7,8 mld Kč) se v samotném měsíci dubnu hospodaření státního rozpočtu zhoršilo, když výdaje vynaložené v tomto měsíci převýšily příjmy o 30,2 mld Kč (loni činilo toto převýšení 32,6 mld Kč). Zvýšení záporného salda ovlivnila platba příspěvku státu stavebním spořitelnám za rok 2003 ve výši 14,8 mld Kč, dále další transfery krajům v objemu 3,5 mld Kč a nově převod vlastních zdrojů ČR z DPH a z hrubého národního důchodu ve prospěch Evropské unie ve výši 2,0 mld Kč.

Příjmy státního rozpočtu

Zatímco příjmy státního rozpočtu v měsíci dubnu byly o 5,0 mld Kč nižší než v předchozích třech měsících (průměrné měsíční příjmy za leden až březen činily 62,2 mld Kč, příjmy za duben 57,2 mld Kč), dubnové výdaje naopak převýšily průměr předchozích 3 měsíců o 22,6 mld Kč (87,5 mld Kč proti průměrným 64,9 mld Kč), což se projevilo ve zvýšení schodku státního rozpočtu vykázaného v měsíci dubnu.

Na nižší letošní schodek, ve srovnání se stejným obdobím roku 2003, měly vliv vyšší příjmy jež vzrostly o 37,3 mld Kč, při současně vyšším čerpání výdajů pouze o 11,0 mld Kč. Z toho daňové příjmy byly letos vyšší o 19,8 mld Kč, nedaňové příjmy o 9,7 mld Kč a pojistné na sociální zabezpečení o 7,8 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku ve výši 244,0 mld Kč představují 32,4 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 37,3 mld Kč, tj. o 18,0 %. Proti 1/3 celoročního rozpočtu však zaostávají o 7,3 mld Kč. Ve stejném období minulého roku představovaly 30,2 % rozpočtu, meziroční růst o 5,3 % a byly pod úrovní 1/3 schváleného rozpočtu o 21,3 mld Kč (celoročně však převýšily rozpočet o 13,6 mld Kč, tj o 2,0 %).

Inkaso příjmů z daní a poplatků dosáhlo 131,0 mld Kč, což představuje 31,0 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 28,8 %) a meziroční růst o 19,8 mld Kč, tj. o 17,8 % (v roce 2003 činil meziroční růst 6,7 mld Kč, tj. 6,5 %). Proti 1/3 celoročního rozpočtu zaostává o 9,7 mld Kč (v loňském roce zaostávaly o 17,6 mld Kč, celoročně však převýšily rozpočet o 10,5 mld Kč).

Slibně se i nadále vyvíjí inkaso nepřímých daní, tj. DPH a spotřebních daní - to dosáhlo výše 77,2 mld Kč, tj. 35,5 % rozpočtu a je tak nad úrovní 1/3 celoročního rozpočtu o 4,7 mld Kč (v roce 2003 bylo naopak pod jeho úrovní o 2,7 mld Kč, přičemž celoročně ji převýšilo o 9,7 mld Kč). Rovněž výrazně vyšší meziroční růst těchto daní (o 17,0 mld Kč, tj. o 28,2 %) proti dynamice vykázané v loňském roce (+2,4 mld Kč, tj. +4,2 %) i proti rozpočtované dynamice (+15,3 %) signalizuje možnost výrazného překročení celoročního rozpočtu.

Dosavadní nižší inkaso DPPO (16,7 mld Kč, tj. 19,8 % rozpočtu, proti 17,9 mld Kč, tj. 21,8 % ve stejném období minulého roku) souvisí s platebním kalendářem, podle kterého rozhodující část velkých poplatníků (využívající služby daňových poradců) podává daňové přiznání do konce června. Vzhledem k nepředpokládanému výraznějšímu zhoršení hospodářských výsledků za rok 2003 (ze kterých bude odvozována výše záloh na zbývající období letošního roku), lze celoročně očekávat dodržení, resp. pouze mírné nenaplnění rozpočtovaných příjmů z této daně (v roce 2003 byl celoroční rozpočet překročen o 2,5 mld Kč, tj. o 3,0 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo výše 28,6 mld Kč, tj. 30,0 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,0 mld Kč, tj. o 11,8 %. Proti vývoji ve stejném období minulého roku (plnění rozpočtu na 28,2 %, při meziročním růstu o 3,1 % a celoročním výpadku ve výši 2,0 mld Kč) jsou dosavadní letošní výsledky příznivější, což zakládá určité předpoklady pro naplnění záměrů rozpočtu.

Vysoké plnění příjmů ze cla - 3,5 mld Kč, tj. na 80,5 % souvisí se vstupem ČR do EU. Posledním dubnem 2004 prakticky skončil výběr cla do rozpočtu ČR neboť od 1. května je clo příjmem EU a ČR náleží od tohoto data pouze úhrada nákladů ve výši 25 % z vyměřeného cla vybraného z dovozů z nečlenských zemí.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci dubna 2004 výše 172,1  mld Kč, což představuje 31,1 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční přírůstek o 26,4 mld Kč, tj. o 18,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 145,7 mld Kč, tj. 28,7 % schváleného rozpočtu a meziroční přírůstek 8,4 mld Kč, tj. o 6,1 % (podrobněji viz příloha č. 3).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 93,5 mld Kč představuje 32,0 % schváleného rozpočtu (v roce 2003 to bylo 31,1 %) a meziročně vzrostlo o 7,8 % (v roce 2003 o 5,5 %). Výpadek pojistného proti alikvotě (3,9 mld Kč) je proti stejnému období minulého roku nižší o 0,7 mld Kč.

Důchodový účet

Výdaje na důchody vč. správních výdajů převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení připadající na důchody o 7,8 mld Kč, zatímco celoroční rozpočet počítá s kladným saldem ve výši 6,1 mld Kč (vliv snížení sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 % při současném zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % od 1.1.2004). Ve srovnání s loňským rokem, kdy byl vykázán schodek ve výši 14,4 mld Kč, je letošní schodek o 6,6 mld Kč nižší.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje ke konci dubna dosáhly 282,1 mld Kč, což představuje 32,4 % ročního úkolu a meziroční růst o 11,0 mld Kč, tj. o 4,0 % (ve stejném období minulého roku byly čerpány na 33,9 % při meziročním růstu o 33,0 mld Kč, tj. o 13,8 %) a jsou tak pod čtyřměsíční alikvotou o 7,7 mld Kč (ke konci dubna loňského roku byly nad alikvotou o 4,8 mld Kč).

Nadprůměrné čerpání vykazují neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění - 14,0 mld Kč, tj. 41,9 % rozpočtu (vliv předsunuté platby státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch VZP), dále neinvestiční transfery státním fondům (Státní zemědělský intervenční fond) - 3,2 mld Kč, tj. 41,8 % rozpočtu (souvislost se vstupem do EU, kdy oblast regulace zemědělského trhu bude financována převážně z prostředků EU), neinvestiční transfery územním rozpočtům - 48,1 mld Kč, tj. 44,6 % rozpočtu (vliv uvolňování účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé čtvrtletí dopředu) a výdaje na dluhovou službu stáru - 11,3 mld Kč, tj. 41,8 % (souvislost s úrokovými platbami vyplývajícími z platebního kalendáře).

Naproti tomu čerpání sociálních dávek - celkem ve výši 104,5 mld Kč, tj. na 33,4 % je na úrovni alikvoty při meziročním poklesu o 2,8 mld Kč, tj. o 2,6 %.

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna ve výši 38,1 mld Kč je mírně pod úrovní 1/3 celoročního upraveného rozpočtu (o 0,4 mld Kč) při plnění rozpočtu na 33,0 %. Za předpokladu, že dosavadní relativně příznivý vývoj příjmů zejména z daní a poplatků a z nedaňových a ostatních příjmů si i v dalších měsících zachová stávající dynamiku, lze očekávat minimálně naplnění celoročního rozpočtu celkových příjmů. Při reálném předpokladu dodržení celkových rozpočtovaných výdajů (bez případných dalších výdajů nad rámec schváleného rozpočtu) by celoročně rozpočtovaný schodek státního rozpočtu měl být dodržen.

Příloha

Pokladní plnění příjmů


Pokladní plnění výdajů

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

  


x) zvýšení je kryto změnou stavu na účtech státních finančních aktiv

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.